Hopp til hovedinnhold

DigiUng er et tverretatlig samarbeid mellom Helsedirektoratet (Hdir), Bufdir og Direktoratet for e-helse. Målet er å etablere gode digitale tjenester for ungdom mellom 13-20 år.

DigiUng ble etablert som et tverrfaglig samarbeid, i første omgang bestående av Hdir, Bufdir og Direktoratet for e-helse (e-helse). Målsettingen var å etablere gode digitale løsninger for ungdom 13-20 år. Dette for at ungdom skal finne enklere fram og slippe å forholde seg til hver enkelt sektor.   

I 2022 ble det besluttet at ung.no skal være statens primære tverrsektorielle kanal for digital informasjon, dialog og digitale tjenester til barn og unge. Nå styrkes satsningen ytterligere. I statsbudsjettet for 2024 står det at Regjeringen har besluttet at ung.no skal være det offentliges primære kanal til barn og unge gjennom DigiUng-programmet.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet:

DigiUng skal nå over i en varig forvaltningsstruktur. Dette er en endringsprosess som vil påvirke måten dere jobber på. Samtidig skal dere også inkludere flere aktører i samarbeidet, noe som vil utfordre dere ytterligere. Ha klart for dere hva dere ønsker å bevare fra programperioden og hva dere må utvikle videre.

Brukermedvirkning er kjernen (gullet) i arbeidet dere gjør. Dere svarer på spørsmål og presenterer informasjon på ungdommens premisser. Denne særegenheten blir det viktig å beholde når dere skal videreutvikle tjenesten med flere på laget.

Mye av det ungdommen lurer på går på tvers av virksomheter og sektorer. Vi anbefaler at dere inviterer de nye virksomhetene til å ta eierskap til ungdommenes behov og ikke bare være opptatt av tjenester.

Framover skal dere inkludere en rekke nye aktører i samarbeidet. Omtal dette som utvidelse og legg vekt på samskaping, framfor «onboarding». Dere er avhengige av å ha lojalitet, eierskap og vi-følelse rundt plattformen. Undervurder ikke at dere har vært på en reise over lang tid som de nye samarbeidspartnerne ikke har tatt del i.

Vi anbefaler at dere skaper et drømmebilde sammen. Lag historien sammen med de andre aktørene. Historien vil handle om hva dere skal oppnå og ungdommens behov. Legg vekt på effekter som økt livsmestring, kriminalitetsforebygging/tidlig intervensjon og avlasting av behandlingsapparatet.

Ta med dere utenfra-inn perspektivet, ikke bare med ungdommene, men også med de nye samarbeidsaktørene. Hva kan de nye aktørene bidra med av brukerinnsikt og nytenking?

Vi anbefaler at dere ser på hvordan samarbeidet også kan bidra til fornyelse for de virksomhetene som inkluderes. De nye virksomhetene vil vurdere hvordan samarbeidet kan skape verdi for egne tjenester og gjøre at de når ut til ungdommene på en bedre måte. I rådsmøtet trakk vi blant annet fram flere måter kommunene kan integrere ung.no på. Ungdommen kan for eksempel finne fram i sin egen kommune på ung.no, eller ung.no kan integreres som del av kommunens nettsider.

Ung.no er selve plattformen som dere skal forvalte videre. Den inngår i et økosystem der ungdommen på en sømløs måte loses videre til andre tjenesteeiere av både åpne og lukkede tjenester. Et digitalt økosystem kan sees på som en metaorganisasjon som har et eget formål. Dere lykkes best dersom aktørene samarbeider frivillig i definerte varige roller i en digital struktur og skaper verdi sammen. Styrken ved et økosystem er at den styres gjennom roller i den digitale strukturen og at innovasjon kan gjøres i to hastigheter: Langsomt i en stabil kjerne og raskere i de ytre tjenestene. (Hentet fra Bendik Bygstad.)

Vi anbefaler at dere vurderer hva som skal utgjøre den stabile kjernen, og hvor dere skal jakte på fornyelse. Kanskje programmodellen fra DigiUng også er egnet framover for den innovative delen? Det er viktig at den stabile kjernen og fornyelsen henger sammen.

Teknologien utvikles raskt, og dette endrer både ungdommenes adferd, forventninger og rammene for løsningen. Forutsetningene for dagens suksesshistorie med ung.no kan endre seg dramatisk. Allerede i dag er det mange ungdommer som bruker ChatGPT i stedet for en søkemotor som Google. Hva betyr denne utviklingen for ung.no og chat-tjenestene? Hvilke grep må dere ta for å fortsette å være relevante for ungdommene? Hvordan skal dere utnytte mulighetene som ligger i den nye teknologien? Vi anbefaler at dere har stor oppmerksomhet på teknologiske trender, mulighetene og ungdommenes brukervaner.

Barentswatch driver brukerstyrt, smidig utvikling. Vi tror dere vil ha nytte av å utveksle erfaringer med dem. De er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og er en avdeling i Kystverket. Ni departementer og 32 forvaltningsetater og forskningsinstitutter er samarbeidspartnere. Med utgangspunkt i et åpent informasjonssystem utvikles tjenestene i samarbeid med brukerne og ansvarlige etater. De har også et omfattende samarbeid med frivillig sektor med tjenesten felles ressursregister.