Hopp til hovedinnhold

Brønnøysundregistrene skal i samarbeid med Lotteri- og stiftelsestilsynet og Oslo kommune utvikle et digitalt økosystem for deling av data om frivilligheten.

Prosjektet handler om å videreutvikle Frivillighetsregisteret slik at relevant og kvalitetssikret data om frivillige organisasjoner er lett tilgjengelig for dem som ønsker/er pålagt å benytte denne informasjonen. Dette skal føre til en forenkling for frivillige organisasjoner ved at de får frigjort tid fra administrasjon/rapportering/rutiner til mer aktivitet.

Hovedproblemet er at frivillig sektor rapporterer den samme informasjonen til flere private og offentlige aktører.

Tiltaket går ut på å:

  • Etablere tjenester for deling av informasjon
  • Samhandlings- og forvaltningsmodell for deling av data

Tiltaket er en del av realiseringen av livshendelsen starte og drive en frivillig organisasjon. tillegg henger det sammen med Brønnøysundregistrenes modernisering av selve registerplattformen.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet:

Vi støtter dere i å samle grunndata ett sted og å snakke om dette som en nasjonal felleskomponent. Behovene vil utvikle seg og nytten vil kunne endre seg over tid. Frivillighetsregisteret skal være en levende komponent og skape nytte kontinuerlig. Vi anbefaler at dere etablerer varige samstyringsarenaer med de viktigste aktørene. Kan dere hente inspirasjon fra styringsstrukturene i helsesektoren?

Dere har etablert et samarbeid med Oslo kommune og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Vi anbefaler at dere også inviterer de frivillige aktørene inn i samstyringen. Kan dere trekke inn store aktører som for eksempel Norges idrettsforbund og Frivillighet Norge? Be gjerne Frivillighet Norge ut noen små aktører fra frivillig sektor. Ikke glem de kommersielle aktørene.

For å involvere og skape engasjement hos interessentene anbefaler vi at dere blir tydeligere på hvilken nytte de ulike brukergruppene skal få. Finn budskapet og fortell den gode historien om hva dere skal oppnå. Hvordan skal dette gjøre det enklere å drive med frivillighet? Vi tror en viktig suksessfaktor er å gå i dialog med aktørene og de faktiske brukerne for å forstå hva er behovene deres. Hva er kundeløftet til de ulike brukergruppene? Dere snakker om tilskuddsforvaltning, men mindre om hva det innebærer. Ønsker dere eksempelvis å nå de som ikke søker fordi de synes det er for tungvint?

Det er et stort og komplekst område dere jobber med. Vi støtter dere i å jobbe smidig. Vi anbefaler at dere bruker dette arbeidet som en læringsarena.

Det knytter seg særlige utfordringer til kommunene. Det er bra at Oslo kommune er med som en samarbeidspart. Velg et område dere skal prioritere sammen med dem som gir raskt nytte for brukerne. Start med å bruke data som allerede finnes. Dette vil sikre tidlige tilbakemeldinger og gi dere et bedre grunnlag for videreutviklingen. I samarbeid kan dere finne ut hvilke nye data dere og brukerne har behov for. Oppnår dere resultater i dette samarbeidet, vil det være lettere for andre kommuner å se nytten.

Det er et stort mangfold blant de som skal ta komponenten i bruk. Hvordan kan dere tenke nytt om brukerinvolvering?

Vi anbefaler dere å ta kontakt med Helsedirektoratet. De har gjennom blant annet DigiUng og livshendelsen alvorlig sykt barn bred erfaring i å involvere ulike brukergrupper i brukerpanel. Hva med å opprette brukerpanel med de ulike brukerne av registerdataene?

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) starter i 2023 opp et lovarbeid knyttet til frivillighetsregisterloven.

Vi støtter dere i hvor viktig regelverket er for å få til endringer. Vi anbefaler at dere fortsetter å være aktive samarbeidspartnere i regelverksutviklingen. Vær tydelige på hva som påvirker framdriften i dette tiltaket, og hva som er viktig for frivilligheten generelt.