Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Meld nye eller endra rapporteringsplikter for næringsdrivande til oppgåveregisteret

Verksemder skal melde nye eller endra rapporteringsplikter som blir pålagt næringdrivande til oppgåveregisteret. Verksemdene skal òg samordne rapporteringspliktene der det er praktisk mogleg.