Hopp til hovudinnhald

Aktuelle digitale tenester retta mot næringsdrivande skal gjerast tilgjengeleg på Altinn sin portal.

Denne formuleringa er henta frå Digitaliseringsrundskrivet. Det inneber at det er eit krav for statlege verksemder og ei anbefaling for kommunale.