Hopp til hovudinnhald

Dei aller fleste statlege forvaltningsorgana bør gjere postjournalar tilgjengelege på eInnsyn. Bruk av eInnsyn er tilrådd for kommunal sektor. Bruk av eInnsyn er anbefalt fram til forskriftsheimelen til offentleglova § 6 trer i kraft.

Kvifor følgje?

eInnsyn er ei løysing som gjer offentleg forvaltning open og tilgjengeleg for innbyggjaren. Retten til innsyn er nedfelt i grunnlova.