Hopp til hovedinnhold

Krav og anbefalingar innan digitalisering Gå gjennom relevant regelverk

Regelverk skal vere teknologinøytralt. Det skal ikkje lagast nye regelverkshindringar. Eksisterande, utilsikta hindringar for digitalisering skal fjernast. Departementa er ansvarlege for å gjere naudsynte regelverksendringar.

Denne formuleringa er henta frå digitaliseringsrundskrivet. Det inneber at det er eit krav for statlege verksemder og ei anbefaling for kommunale.