Hopp til hovedinnhold

Regelverk skal vere teknologinøytralt. Det skal ikkje lagast nye regelverkshindringar. Eksisterande, utilsikta hindringar for digitalisering skal fjernast. Departementa er ansvarlege for å gjere naudsynte regelverksendringar.

Denne formuleringa er henta frå digitaliseringsrundskrivet. Det inneber at det er eit krav for statlege verksemder og ei anbefaling for kommunale.