Føringer for bruk av arkitekturprinsippene

De reviderte arkitekturprinsippene er løftet fra perspektivet IT-arkitektur til et virksomhetsarkitekturnivå. Her finner du informasjon som gjør det enklere å ta prinsippene i bruk.

De overordnede arkitekturprinsippene for digitalisering av offentlig sektor skal bidra til at arkitekturbeslutninger gir best mulig resultat for innbyggere, næringsliv og samfunnet for øvrig, og skjer i samsvar med overordnede mål for digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor. Prinsippene vil være en støtte til arbeid med virksomhetsarkitektur og skal bidra til økt samhandlingsevne på tvers av virksomheter og sektorer, samt økt endringsevne hos den enkelte virksomhet. 

Målgruppe for prinsippene

Målgruppen for prinsippene er alle som designer, utvikler og forvalter digitale løsninger, eller tar beslutninger som får konsekvenser for virksomhetsarkitekturen.

Føringer for bruk av prinsippene

Prinsippene er gjennom digitaliseringsrundskrivet obligatoriske for statlig sektor, og anbefalte for kommunesektoren. Der prinsippene og rundskrivet kan tolkes forskjellig er det digitaliseringsrundskrivet som gjelder.

Prinsippene skal legges til grunn ved etablering av nye IT-løsninger eller ved vesentlige ombygging av eksisterende IT-løsninger. Prinsippene gjelder både ved egenutvikling og ved anskaffelser. Den enkelte sektor og virksomhet er ansvarlig for å konkretisere og innarbeide de overordnede arkitekturprinsippene i sin arkitektur, og når det skal etableres egne arkitekturprinsipper i sektoren eller virksomheten.

Dersom prinsippene fører til vesentlige uønskede konsekvenser, kan de helt eller delvis fravikes. Virksomheten må kunne dokumentere og begrunne eventuelle avvik.

Forklaring til beskrivelsen av prinsippene

Hvert prinsipp beskrives med navn, forklaring, begrunnelse, anbefalinger, og veiledning og ressurser.

Forklaringen beskriver hva som menes med prinsippet, og begrunnelse beskriver hvorfor dette er satt som et overordnet prinsipp. Anbefalingene beskriver hvordan prinsippene etterleves i praksis. Det lenkes til aktuelle veiledninger og ressurser der dette eksisterer.

Anbefalingene består delvis av eksisterende føringer og krav, for eksempel gitt i Digitaliseringsrundskrivet. Anbefalingene er ikke en opplisting av alle relevante lover og forskrifter, men enkelte regulatoriske føringer er tatt med der det er funnet hensiktsmessig.

Forvaltningsmodell

I forvaltningen av prinsippene vil Digitaliseringsdirektoratet forankre endringer i Arkitektur- og standardiseringsrådet. Ved endringer i prinsippene vil prinsippgruppen få nytt versjonsnummer og kommenteres under endringshistorikk. Ved endringer som anses som vesentlige vil det bli gjennomført offentlig høring og endringen forelagt KMD. Rent tekstlige korrigeringer vil ikke medføre nytt versjonsnummer. 

Kontakt