Hopp til hovudinnhald

For digitale tenester som krev innlogging og autentisering, er ID-porten nasjonal fellesløysing.

Denne formuleringa er henta frå Digitaliseringsrundskrivet. Det inneber at det er eit krav for statlege verksemder og ei anbefaling for kommunale.