Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk Altinn sin infrastruktur og tenesteplattform

Altinn sin infrastruktur og tenesteplattform skal som hovudregel brukast ved produksjon av relevante tenester.