Hopp til hovudinnhald

Tilgjengelegheit

Digitaliseringsdirektoratet skal følge forskrift om universell utforming av ikt-løysingar, knytt til likestillings- og diskrimineringslova.

Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden er publisert på uustatus.no:

Tilgjengelighetserklæring for digdir.no

Våre mål for arbeidet med universell utforming

  • Tenestene våre skal vere tilgjengeleg for alle.
  • Vi skal oppfylle krava i forskrifta.
  • Vi skal svare raskt på tilbakemeldingar og prioritere førespurnader om tilgjengelegheit.

Dette gjer vi for å forbetre tilgjengelegheita

Vi jobbar målretta med universell utforming av tenestene våre. Nettstadene blir sjekka jamleg for brudd på WCAG-krava, både maskinelt og redaksjonelt, og våre utviklarar og nettansvarlege jobbar tett saman for å avdekke og utbetre feil og manglar.

Om du oppdagar feil eller har forslag til forbetringar, kontakt oss gjerne på redaksjonen@digdir.no.