Hopp til hovedinnhold

Robust finansiering, sterkere virkemidler, økt samarbeid, flere krav, færre ord og mer handling var noen av ønskene Kommunal og -distriktsdepartementet fikk med seg hjem fra statlige virksomheter da Digitaliseringsdirektoratet arrangerte innspillsmøte om ny nasjonal digitaliseringsstrategi.

Folk som står oppreist etter innspillsmøtet, de snakker seg i mellom
Etter innspillsmøtet var det mange som benyttet muligheten til å diskutere møtet som var og andre relevante tema
Foto: Digdir

Rundt 120 representanter deltok i innspillsmøtet for statlige virksomheter, som Digdir arrangerte på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Møtet ble innledet av statssekretær Gunn Karin Gjul fra KDD og Digdirs direktør Frode Danielsen.


Ny strategi skal stake ut kursen for digitalisering i Norge

Regjeringen har startet arbeidet med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Denne strategien skal stake ut kursen for videre digitalisering av offentlig sektor, legge bedre til rette for næringsrettet digitalisering, og ta opp viktige samfunnsspørsmål. I sin innledning understreket statssekretæren også målet om sterkere samordning og utvikling av en helhetlig politikk som går på tvers av offentlig og privat sektor.

Les mer om strategien på regjeringen.no

Direktør Frode Danielsen under sitt innlegg på innspillsmøtet for ny digitaliseringsstrategi
Direktør i Digdir, Frode Danielsen holdt det første innlegget i dette innspillsmøtet.
Foto: Digdir

Digitalisering skal sikre velferdsstatens fremtid

Det kreves strukturelle endringer og robust finansiering for å lykkes med digitaliseringsstrategien, sa Digdir-direktør Frode Danielsen i sin innledning.

  • Velferdsstatens fremtid: Dersom Norge ikke lykkes med det strategiske digitaliseringsarbeidet i tiden fremover, vil vi ikke klare å videreutvikle velferdsstaten eller beholde den slik den er i dag. Han understreket også at digitalisering er avgjørende for å gjennomføre det grønne skiftet og forbedre digital sikkerhet.
  • Norge henger etter: Selv om det har vært arbeid med tidligere strategier for digitalisering, mener Frode Danielsen at Norge fortsatt ligger bak når det gjelder digitalisering i offentlig sektor. Ikke fordi vi er dårlige i Norge, men fordi andre land skrur opp farten mer enn oss.
  • Robust finansiering: Danielsen understreket betydningen av strukturer som sikrer stabil finansiering gjennom hele livssyklusen til digitale løsninger, selv når kostnader oppstår på tvers av ulike sektorer. Han oppfordret også til å tenke nytt om styringen av digitaliseringen for å oppnå mer effektiv bruk av samfunnets ressurser og bedre tjenester for innbyggerne.
  • Behov for sterke virkemidler: Han påpekte at dagens strategi mangler sterke virkemidler, og at en ambisiøs strategi må støttes av effektive verktøy for å kunne realiseres.
Bilde av de som holdt innlegg og deltok på innspillsmøtet om ny digitaliseringsstrategi
På innspillsmøtet kom det forberedte innlegg fra flere organisasjoner. Fra venstre: Frode Danielsen (Digdir), Hilde Singsaas (DFØ), Guri K Lande (Digdir), Åse Wetås (Språkrådet), Kari Laumann (Datatilsynet), David Norheim (Brønnøysundsregistrene), og Håkon Jendal (NAV IT). Asbjørn Finstad fra KS og Johan Monlin Fu fra Mattilsynet (ingen av de tilstede da bildet ble tatt) hadde også forberedte innlegg.
Foto: Digdir

Virksomhetene etterspør mer samarbeid

Representanter fra NAV, KS, Språkrådet, Datatilsynet, DFØ, Mattilsynet, og Brønnøysundregistrene holdt forberedte innlegg under møtet. Det kom også innlegg fra de som deltok fysisk på møtet. Et gjennomgangstema var mer samarbeid.

Håkon Jendal (NAV): I sitt innspill uttalte Jendal at Nav er positive til en ny digitaliseringsstrategi da digitalisering er blitt en naturlig del av all offentlig tjenesteutvikling. Digitalisering er ikke et mål i seg, men et sentralt virkemiddel for å sikre at brukerne også i fremtiden har tilliten til offentlig sektor.. Spesielt trakk han fram tre tema: Sektorprinsippet i møte med digitalisering, Vi må gjøre det lettere å samarbeide/samhandle om sammenhengende tjeneste, og at vi må ha et større perspektiv på hva vi kaller infrastruktur.

Asbjørn Finstad (KS): Finstad sitt innspill tok utgangspunkt i at de offentlige tjenestene i stor grad leveres i kommunene og fylkeskommunene, og ønsket at en ny strategi i større grad skulle oppfordre til handling enn den gjør i dag. Som en del av dette ønsket han en videreføring av samarbeidet som finnes i dag, men at dette må styrkes slik at samarbeidet øker både offentlig/privat, samt mellom de ulike forvaltningsnivåene.

Åse Wetås (Språkrådet): «Språk må ha en sentral plass i digitaliseringsstrategien» sa Wetås om hva som var viktig for at en ny digitaliseringsstrategi skulle lykkes. Digitaliseringen og den KI-baserte språkteknologien er avhengige av oppdatert norsk fagterminologi og tilgang på norske språkdata for at norske borgere skal kunne møte språket sitt på digitale flater. Arkitekturen i IKT-systemer må også være tilpasset den norske språksituasjonen allerede fra begynnelsen. Norsk som hovedspråk i det digitale domenet blir svekket med mindre dette språkarbeidet blir utført.»

Kari Laumann (Datatilsynet): Datatilsynet hovedbudskap handlet om personvern: En ambisiøs strategi med ambisiøse personvernmål. Å ivareta personvernet til folk på en god måte eren grunnleggende forutsetning for å få til god digitalisering. Personvern kan ikke reduseres til en ettertanke, og strategien må bygge in personvernet tidlig i prosessen. Datatilsynet sier de håper den nye strategien har helt konkrete mål og løsninger for å bidra til at norske virksomheter får til godt personvern i praksis. Samarbeid var også i dette innspillet løftet frem.

Hilde Singsaas (DFØ): DFØs utgangspunkt er at digitalisering og forvaltningsutvikling må ses i sammenheng. Det er mange like utfordringer og behov i offentlig sektor, derfor er det et stort behov for felles tiltak for å ivareta sikkerhet og høste gevinster. Man bør se på rammene for styring og finansiering av digitalisering, spesielt på områder som krever forpliktende samarbeid på tvers av virksomheter og forvaltningsnivåer. Det bør jobbes videre med deling av data. Til slutt, slo Singsaas et slag for felles løsninger og felles infrastruktur. Da unngår vi parallelarbeid, og kan spare store ressurser.

Johan Monlin Fu (Mattilsynet): Tilsynsmyndighetene ønsker å dele opplysninger med hverandre for å effektivisere ressursbruken i offentlig sektor. Deling av data er ikke uten problemer med dagens rammeverk, spesielt etter endringene innført i 2019. Regelverkene må derfor oppdateres for å utnytte dataens fulle potensiale. Fu la frem et ønske om overordnede hjemler, for å effektivisere prosesser.

David Norheim (Brønnøysundregistrene): Brønnøysundregistrene sin visjon er tillit og fornyelse av samfunnet. For å oppnå dette kreves samarbeid på tvers av sektorer, vi må da stille krav til samarbeid. Ord vil ikke være nok i en ny digitaliseringsstrategi. Den nye strategien må også stille krav til deling av data. Sikre at investeringer blir nyttiggjort, som resonnerer med kravene som blir stilt fra det offentlige og i denne nye strategien. Mer utprøving og pilotering må til. Vi må utnytte privat sektor bedre enn i dag, ettersom de jobber raskere enn offentlig sektor i digitaliseringen.

Kontakt

Helge Norman Bang

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 91136792