Hopp til hovedinnhold
13. april 2021

Høsten 2021 vil en ny, viktig tjeneste se dagens lys. Tjenesten kalles Tilda og vil kunne bedre hverdagen for mange, uten at den selv vil være veldig synlig. Altinn og Maskinporten er sentrale komponenter på veien mot en bedre koordinert og mer effektiv tilsynsvirksomhet.

Tilda vil sørge for flyt av tilsynsdata mellom ulike tilsynsmyndigheter i hele landet. Hvem planlegger å utføre tilsyn hvor og når? Hvilke tidligere funn og reaksjoner finnes? Dette er spørsmål som Tilda kan gi svar på.

Arbeidstilsynet leder Tilda-prosjektet, og det er Brønnøysundregistrene som skal forvalte løsningen når den går i produksjon høsten 2021.

Tilda blir oversetter og budbringer, og hele prosessen skjer i sanntid med synkrone dataoverføringer, og data skal ikke mellomlagres noe sted.

Skisse av hvordan Tilda oversetter og viderebringer informasjon
Skisse av hvordan Tilda oversetter og viderebringer informasjon, slik at ulike begreper forstås riktig ved maskin-til-maskin-kommunikasjon.

Bakgrunn for prosjektet

For å forstå hvordan prosjektet kom til, må vi spole litt tilbake. Høsten 2018 ble dette spørsmålet stilt i Stortinget:

«Hvordan vil regjeringen bidra til at hverdagen for de små og mellomstore bedriftene blir enklere, slik at de kan vie all sin tid til å gjøre nettopp det de skal: drive bedrift og skape verdier?»

En del av svaret fra daværende næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, var:

«Vi gjennomgår hvilke tilsyn næringslivet er underlagt, med mål om at tilsynsvirksomheten skal være så lite belastende som mulig. Det er også et mål at tilsynene koordineres, slik at flere tilsyn gjennomføres samtidig når det er mulig. På denne måten vil tilsyn forstyrre så lite som mulig av firmaets vanlige drift.»

80 tilsynsmyndigheter koordineres

I dag finnes det mer enn åtti tilsynsmyndigheter i Norge. Disse har ingen felles koordinering eller mulighet for å utnytte hverandres erfaringer på en effektiv måte. I 2019 ble to ulike initiativer igangsatt med samme siktemål om å bedre den beskrevne situasjonen, og disse to ble slått sammen på vårparten 2020. Det er dette felles arbeidet som nå bygger tjenesten Tilda.

Det første prosjektet var i regi av Nærings- og fiskeridepartementet, med utspring i regjeringsplattformen fra Granavolden, og regjeringens forenklingsprosjekt. Her var grunntanken at seriøse bedrifter som over tid viser god etterlevelse av regelverket, bør kontrolleres sjeldnere. Denne tanken skulle realiseres gjennom bruk av hverandres erfaringer og «risikobasert tilsynsvirksomhet».

Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe (TSG) var initiativtaker for det andre prosjektet. Her var utgangspunktet å se på alternativer for å erstatte et knapt tjue år gammelt system, Felles tilsynsdatabase (FTD). Gjennom FTD har fem tilsynsmyndigheter koordinert sin tilsynsvirksomhet i større eller mindre grad siden 2002. Nå ønsket man å se etter en mer moderne løsning, med flere muligheter og færre begrensninger, og med et vesentlig større nedslagsfelt for samarbeid enn de fem.

Det sammenslåtte prosjektet ble hetende «Deling av Tilsynsdata», som igjen er opphavet til tjenestenavnet Tilda.

Det store, overordnede målet her er å legge til rette for at tilsynsmyndighetene kan utføre sitt oppdrag på en stadig bedre måte.

Skisse som viser hvordan deling av tilsynsdata vil fungere i praksis
Skisse som viser hvordan deling av tilsynsdata vil fungere i praksis. Ulike saksbehandlingsssystemer hos de enkelte tilsynsmyndighetene kobles via API-er til data.altinn.no, som også gir tilgang til API-er mot diverse registre, som Enhetsregisteret, Konkursregisteret, Regnskapsregisteret og andre nasjonale registre. Tilganger styres via Maskinporten.

Maskinporten og data.altinn.no

Formålet med Deling av tilsynsdata er å bygge en arkitektur for deling av data, som skal bidra til mer effektiv utnyttelse av ressurser hos både tilsynsmyndigheter, virksomheter og næringsliv. Dette forsøker prosjektet å løse gjennom en arkitektur som baserer seg på nasjonale fellesløsninger, i tråd med Digitaliseringsrundskrivet.

Prosjektet har endt opp med kombinasjonen data.altinn.no – Altinn sin datadelingskomponent - og Maskinporten. Datadelingskomponenten er valgt for å ha en enkel utveksling av data mellom til dels svært ulike og etter hvert tallrike aktører. Maskinporten er valgt for å sørge for autentisering og tilgangsstyring på en effektiv og enhetlig måte.

Et annet alternativ kunne vært å lage direkte integrasjoner mellom aktørene. Dette hadde gjort oppsettet vesentlig mer komplisert etter hvert som antallet aktører og bruksområder øker, og dette vil være spesielt utfordrende for mindre tilsynsmyndighetene med få IT-ressurser. Skalerbarhet er essensielt, all den tid en viktig suksessfaktor for Tilda vil være at flest mulig aktører kobler seg på, deler og bruker data.

Ved å bruke nasjonale fellesløsninger forventer vi enklere vedlikehold, utvikling og forvaltning, enn om vi hadde løst dette på andre måter. Samtidig gir det en opplevd trygghet for alle aktører at dette er komponenter Digitaliseringsdirektoratet står bak, en trygghet som bidrar til forankring og positivt mottak av tjenesten. Til sammen gir dette en skalerbar og fleksibel løsning, som muliggjør bruk av data direkte fra de autoritative kildene i sanntid.

Fakta om data.altinn.no

data.altinn.no er laget for å kunne forenkle utveksling av informasjon. Løsningen er en del av Altinn-plattformen, og er dermed en av de nasjonale fellesløsningene, byggeklossene som er tiltenkt brukt for å utvikle offentlige digitale tjenester.

data.altinn.no er en løsning for utveksling og deling av data mellom næringsliv, innbyggere og offentlige virksomheter. Data som deles, hentes fra en eller flere datakilder og tilgjengeliggjøres gjennom et felles API.

Dataene kan tilrettelegges, kombineres og minimeres etter konsumentenes behov, og kan gis separate autentiserings- og autorisasjonskrav. Alt skjer i sanntid uten mellomlagring av annet enn logging av det som utføres.

Les mer om data.altinn.no her

Se artikkel om det tekniske arbeidet

Orden i eget fagsystem

Hver tilsynsmyndighet har gjerne sitt eget skreddersydde fagsystem. Dette er og vil være stedet data oppstår og vedlikeholdes, det vil si den autoritative kilden. Arkitekturen baserer seg på at fagsystemene skal dele og ta imot data gjennom egne grensesnitt (API-er).

På innsiden vil etatene måtte ha «orden i eget hus» for at egne data enklere skal kunne deles med andre. Her forventer vi at kravet om å registrere egne begreper og datasett i Felles datakatalog vil bidra positivt. Å ha orden i eget hus er alfa og omega i prosjekter som dette. Hvis du vet hva du har, er det enklere å være åpen om det, slik at andre kan innovere med dine data.

Hver tilsynsmyndighet vil fungere som både datatilbyder og datakonsument i arkitekturen. Brønnøysundregistrene, som skal ha forvaltningsansvaret for Tilda, vil antageligvis også få rollen som segmentansvarlig mot Maskinporten.

Satt på spissen skal vi digitalisere tilsynsrapportene og lage et slags mini-Google for tilsynene, slik at det er enkelt å få oversikt over hva andre tilsyn har gjort. Dette gjør at vi kan jobbe mer målrettet og koordinert mot tilsynsobjektene.

Les artikkel om begrepsarbeidet

Flere av de ti tilsynsmyndighetene i prosjektet forventes å være klare til å dele, ta imot og nyttiggjøre seg andres tilsynsdata allerede i 2021. På tampen av prosjektets levetid vil vi gå ut med konkret informasjon om tjenesten Tilda til alle kartlagte tilsynsmyndigheter i Norge. Målet er at stadig flere skal ta dette i bruk. Mer deling og bruk av data på tvers av tilsynsmyndigheter vil øke gevinstene for både tilsynsmyndighetene selv, virksomheter og næringsliv.

Målet for arbeidet er viktig og riktig; sammen skal vi gjøre tilsynsarbeidet bedre og mer effektivt – for alle parter!

Les artikkel om prosjektet her

Gjennom arkitekturen for deling av data – tjenesten Tilda – skal vi oppnå at tilsynsmyndighetene utnytter sine egne ressurser bedre enn i dag. Hverdagen for virksomheter og næringsliv skal forenkles, gjennom mer enhetlige tilsynsmyndigheter, hvor belastningen skal bli riktigere fordelt basert på oppfyllelse av lover og regelverk hos den enkelte virksomhet.

Fakta om prosjektet «Deling av tilsynsdata» :

Arbeidstilsynet er koordinerende etat i Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe (TSG) , og har derfor prosjektlederansvaret i prosjektet.

 • Prosjekteier: Stig Magnar Løvås, avdelingsdirektør hos Arbeidstilsynet
 • Prosjektleder: Bernt Skjemstad, Arbeidstilsynet
 • Styringsgruppe med representater fra alle deltagende etater i tillegg til Brønnøysundregistrene
 • Nærings- og fiskeridepartementet deltar i arbeidsgruppen, og det er tett forankring mot KMD og ASD

Brønnøysundregistrene overtar forvaltningsansvaret for Tilda når prosjektet er ferdig høsten 2021

Prosjektet har et nært samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet som leverandør av de nasjonale fellesløsningene som benyttes. Prosjektet er dessuten samarbeidsprosjekt til Digdirs eget datadelingsarbeid. Nasjonalt ressurssenter for deling av data bidrar med dialog innenfor det juridiske fagfeltet.

Tilsynsmyndigheter som er med i prosjektet:

 • Arbeidstilsynet
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Fiskeridirektoratet
 • Justervesenet
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
 • Petroleumstilsynet
 • Statens helsetilsyn

Det er også andre aktører på vei inn i arkitekturen:

 • Tilsynskalenderen, et verktøy for samordning av planlagte statlige tilsyn med kommunene, vil dra stor nytte av å koble seg på den nye arkitekturen. Dette er en kalender og et koordineringsverktøy som i dag er avhengig av manuell registrering fra de ulike tilsynsmyndighetene. Her kan statlige tilsynsetater legge inn planlagte tilsyn/kontroller og tilsynsrapporter. Kontrollutvalgssekretariatene kan også legge inn planlagte forvaltningsrevisjoner og forvaltningsrevisjonsrapporter.
  For Tilsynskalenderen vil Tilda bidra med en stor gevinst: I stedet for å utvikle og vedlikeholde integrasjoner direkte mot de ulike aktuelle etatene, så vil Tilsynskalenderen nå koble seg til og forholde seg til kun ett punkt - Tilda. Det er snakk om 10-15 tilsynsmyndigheter som er aktuelle i denne sammenhengen, disse er bl.a. Helsetilsynet, Mattilsynet, Miljødirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Gjennom Tilsynskalenderen vil de øvrige etatene også få tilgang til data fra de ti statsforvalterne (tidligere Fylkesmennene).
 • To aktører som gjennomfører et stort antall tilsyn hvert år, er brannvesen (ca. 200 stk) og lokale el-tilsyn (DLE; ca. 40 stk). Det har hele veien vært ønsket å få på plass et tilsvarende samarbeid også mot disse, for å dra nytte av alle erfaringer her. Utfordringen er at heller ikke her finnes det noe felles fagsystem. Derimot er det opp til hver enkelt av disse hva de benytter seg av. I praksis betyr dette at dataene for brannvesen og DLE-er ligger i systemer hos et antall kommersielle leverandører. Prosjektet har vært i kontakt med de fleste av disse, og allerede nå er den første leverandøren, Cubit, i gang med å teste påkobling til arkitekturen. Vi forventer at flere følger hakk i hel. Samtidig jobber vi tett med DSB for å sikre at alle brannvesen og DLE-er får god informasjon om hvorfor deres data er ønsket delt inn i Tilda.

Prosjektet har fått støtte fra Medfinansieringsordninga.

Bernt Skjemstad profilbilde
Prosjektleder, Sopra Steria/Arbeidstilsynet

Bernt Skjemstad

Skjemstad er en erfaren prosjektleder innenfor digitalisering, og har siden høsten 2019 ledet prosjektet Deling av tilsynsdata hos Arbeidstilsynet. Han har ledet og deltatt i ulike prosjekter i en årrekke i universitets- og høgskolesektoren. Skjemstad jobber og trives i krysningen mellom teknologi og ledelse, og da spesielt innenfor fagområdet digitalisering og deling av data. Skjemstad er utdannet sivilingeniør innen datateknologi ved NTNU, og er nå manager hos Sopra Steria.

Forfatter

Bernt Skjemstad profilbilde
Bernt Skjemstad
Prosjektleder, Sopra Steria/Arbeidstilsynet

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Er du et menneske?
5 + 7 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.