Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Datadeling
  • Informasjonsforvaltning
  • Fellesløsninger
Tid:
Onsdag 31. januar kl. 09:00–10:00, 2024
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei med interesse for problemstillingar knytt til arbeid med informasjonsforvaltning. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål og dele historiar og erfaringar. Møta er opne for alle.

I neste møte har vi følgjande tema:

09:00 «Frå systemforvaltning til informasjonsforvaltning»

Fagsystemavdelinga i Helseetaten forvaltar system som blir brukt av private og offentleg tilsette innan området helse- og sosialtenester. Informasjonen i desse systema er interessante for fleire aktørar, til dømes andre avdelingar internt i Helseetaten, andre etatar og bydelar i Oslo, og dessutan nasjonale direktorat. Mykje av informasjonen Helseetaten forvaltar er strengt regulert, og ikkje alltid godt beskrive. Dette gjer det vanskeleggjer tilgjengeliggjering og deling.

I denne presentasjonen vil Fagsystemavdelinga komme inn på korleis dei har jobba for å skape gevinstar ut av informasjonen dei forvaltar, kva utfordringar ein har møtt på vegen, og korleis desse har blitt handterte. Dessutan om det framtidige målbiletet og korleis ein jobbar mot dette.

Presentert av Fagsystemavdelinga i Helseetaten, Oslo kommune

Vi gjer merksame på at det blir gjort videopptak av møta. Deltakarane kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.

Skriv gjerne i Datalandsbyen om de har spørsmål til innleiarar eller forslag til tema for Fagleg arena, så tek vi med oss innspela vidare: Fagleg arena for informasjonsforvaltning og datadeling 31.01.2024 | Datalandsbyen (norge.no)

Vel møtt!