Hopp til hovedinnhold

Prosjektet så på hvordan tjenesten Tilrettelagt Transport (TT-ordningen) kan forbedres med utgangspunkt i brukernes behov, og med mål om en mer effektiv forvaltning.  

Virksomhet: Vestland fylkeskommune

Leverandør: EGGS Design og Oslo Economics

Tilrettelagt transport (TT) kan gis til personer med varig sykdom eller funksjonsnedsettelse som ikke kan benytte det ordinære kollektive rutetilbudet.

Behovet som skal dekkes

Personer med varig sykdom eller funksjonsnedsettelse, som ikke kan benytte det ordinære kollektive rutetilbudet, kan få økonomisk støtte til reiser gjennom ordningen for Tilrettelagt Transport. Dette er en viktig tjeneste som gir økt deltakelse i samfunnet for en sårbar brukergruppe.

Fylket har forvaltningsansvaret for tjenesten og bruker relativt mye ressurser på dette. Spesielt søknadsprosessen for TT-transport oppleves lang og tungvint av brukerne, og krever ressurser fra mange aktører i samfunnet; fastleger, post, postmottak, saksbehandlere, legenemnd, klagenemnd, og leverandør for kort. Denne prosessen så fylket stort potensial i å forenkle, forbedre og effektivisere, blant annet gjennom digitalisering.

Om prosjektet

Prosjektet ble gjennomført i perioden høsten 2020 til sommeren 2021. Søknadsprosessen for TT-transport har et klart potensial for forenkling, forbedring og effektivisering, blant annet gjennom digitalisering. Fylkene har ulik organisering av TT-ordningen, men med ett unntak (Viken) er det ingen fylker som per i dag har digitalisert søknadsprosessen. I tillegg var fylket åpen for å ta tak i andre problem- og mulighetsområder ved TT-ordningen som prosjektet måtte avdekke. Prosjektgruppen gikk inn i prosjektet med en åpen og eksplorativ tilnærming til problemdefinisjon og løsningsrom.

I dag oppleves søknadsprosessen som tungvint og det kan ta lang tid før man vet om man kvalifiserer.

Resultater

Prosjektet resulterte i et helt nytt konsept for digital søknad om TT-kort. Ved vurdering av løsninger har man vektlagt prinsipper om dataminimering og personvern. I valgt konsept vil derfor ingen helseopplysninger sendes inn til fylkeskommunen. I tillegg beskriver konseptet en digital flyt som benytter eksisterende tilgjengelige portaler og arbeidsverktøy. Dette antas å:

a) forenkle søknadsprosess for søkere og fastleger,

b) effektivisere oppgaveløsningen i fylket,

c) styrke personvernet og redusere risikoen for at sensitive personopplysninger kommer på avveie.

Videre er det laget en prototype og samfunnsøkonomisk analyse av den nye digitale søknadsprosessen.

Gevinster

For Vestlandfylkeskommune isolert er det i utgangspunktet ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å digitalisere søknadsprosessen for TT-kort. Dersom man legger betydelig vekt på verdien av å redusere risikoen for at personopplysninger (helseopplysninger) kommer på avveie, kan likevel digitalisering være lønnsomt.

Veien videre

Dette er en plattform for videre utvikling – samordning på tvers av fylkeskommuner.