Hopp til hovudinnhald

Bydelen undersøkte korleis dei kan forbetre organisering av eige arbeid slik at dei samskaper løysingar med innbyggjarar, samarbeidspartnarar og internt. På denne måten skal bydelen kome nærare det forskingsmiljø kallar Kommune 3.0. Prosjektet tek utgangspunkt i korleis ei slik endring kan førebyggje/forhindre utanforskap.

Virksomhet: Bydel Nordre Aker

Leverandør: Comte Bureau og Agenda Kaupang

Behovet som skal dekkjast

Både tilsette og innbyggjarar kan oppleve at dei ulike tenestene frå bydelen ikkje snakkar godt nok saman og at den eine ikkje veit kva den andre gjer. Ein slik praksis er både dyr for bydelen og lite tilfredsstillande for innbyggjar og medarbeidarane. Måla for prosjektet har vore å utforske føresetnader for samskaping og identifisere systemutfordringar som bidreg til utanforskap.

Om prosjektet

Prosjektet tek utgangspunkt i korleis ei slik endring kan førebyggje og forhindre utanforskap. Tematikken er nasjonal og veldig aktuell, og sett på den politiske dagsordenen gjennom blant anna den nasjonale inkluderingsdugnaden.

Prosjektet valde ut familiar med barn med samansette behov som målgruppe. Målgruppa vart vald fordi ho blant anna involverer mange av dei ulike tenestene frå bydelen og er ei målgruppe som kan oppleve utanforskap. Gruppa inkluderer både barn som er fødde med behov for samansette tenester og barn som får slike behov på grunn av sjukdom eller ulykker.

Tema for prosjektet var tid - den knappaste og mest verdsette ressursen i familiane - både for barnet med ekstra behov, for søsken og for foreldre. Temaet «tid» vart valt etter å ha intervjua fleire familiar med barn med samansette behov.

Problemstillinga som prosjektet definerte, var: «Korleis kan vi frigjere tid både for familiar med barn med samansette behov og for dei tilsette i bydelen?» Innanfor denne problemstillinga vart seks underproblemstillingar definerte og utforska av fem medarbeidardrivne arbeidsgrupper.

Ved å snakke med innbyggjarar sikrar vi at vi tek tak i dei faktiske behova og at vi kan sjå innbyggjarane sine ressursar betre.

Resultat

Etter enda prosjekt vart det utvikla ein modell for å arbeide systematisk med samskaping i bydelen, basert på forsking og lærdomar frå prosjektet.

Tilrådingar og tiltak for å bidra til auka samskaping i bydelen, inkludert løysingar utvikla og testa av medarbeidarar i arbeidsgruppene.

Eit kunnskapsgrunnlag som skildrar funn knytte til samskaping og utanforskap, og ei arbeidsbok som kan støtte bydelen i å gjennomføre prosessen i arbeidsgruppene på nytt med ny utfordring og nye medarbeidarar.