Hopp til hovedinnhold

For å redusere høyt frafall fra videregående skole blant bydelens ungdom, ønsket Bydel Grünerløkka og Utdanningsetaten å samarbeide bedre på tvers av tjenester og tilbud.

Virksomheter: Oslo kommune, bydel Grünerløkka og Utdanningsetaten

Leverandør: Designit og Menon Economics

Bydel Grünerløkka inngikk i prosjektet et forpliktende samarbeid med Utdanningsetaten (UDE). Prosjektgruppen bestod av representanter fra barnevernstjenesten, NAV, utekontakten, skolehelsetjenesten og utdanningsadministrasjonen.

Hør prosjektleder Shivani fortelle om sitt prosjekt og sine erfaringer

Om behovet

Høyt frafall fra videregående skole er en stor utfordring for Bydel Grünerløkka. Til tross for flere gode tiltak og initiativ har bydelen hatt en frafallsprosent på nærmere 50 % fra videregående opplæring de siste ti årene. Med dette Stimulab-prosjektet ønsket Bydel Grünerløkka og Utdanningsetaten å tenke nytt rundt hvordan de samarbeider på tvers av tjenester og sektorer – det være seg rundt organisering, roller, systemer eller konkrete verktøy. Prosjektets mål har vært å systematisere “lagene” rundt eleven, slik at ungdommen i bydelen ikke opplever å være kasteballer i systemet. Målet er at ungdom skal motta koordinert, sømløs og effektiv hjelp og fanges opp tidligere enn i dag slik at de er motiverte og rustet til å fullføre sin skolegang.

På Oslo kommune sine nettsider ligger oppsummering av Diagnosefasen, den første av de tre fasene i Stimulab-prosessen.

Workshop og idemyldring i prosjektet

Om prosjektet

Prosjektet startet desember 2020 og ble avsluttet i november 2021. Innsikten fra prosjektet pekte på at overgangen fra ungdomsskole til videregående skole er et kritisk og sårbart tidsrom i ungdommers utdanningsløp. I overgangen kan ungdom falle mellom to stoler. Det er en rekke årsaker til hvorfor overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole kan være utfordrende, men man ser også et stort potensial for tiltak som kan gjennomføres i denne overgangsperioden som kan forebygge frafall fra videregående opplæring.

Resultater

Prosjektet valgte å se nærmere på hvordan man kan bidra til en bedre overgang fra ungdomsskole til videregående skole. Det resulterte i et nytt tjenestetilbud som kalles «Overgangstjenesten». Dette er en tjeneste på ungdomsskolene rettet mot ungdom med risiko for fremtidig frafall fra videregående opplæring. Overgangstjenesten arbeider forebyggende mot frafall ved å sikre en god avslutning på ungdomsskolen, en trygg overgang til – og en god start på videregående opplæring. Overgangstjenesten skal gi tett og individuelt tilrettelagt oppfølging til ungdommer, og deres foresatte etter behov. I tillegg skal Overgangstjenesten ha en koordinatorfunksjon som sikrer erfaringsoverføring fra ungdomsskolen – til de ulike videregående skolene som elevene overføres til.

Ungdom i målgruppen forteller at “det er som om dere har lest tankene mine med det der”. Tjenesten møter et reelt behov og vil være en nøkkelrolle i et bedre samarbeid på tvers av bydel og etat, med mål om å redusere frafall.

Les mer om prosjektleder Shivani Sharma sine erfaringer med å lede et innovasjonsprosjekt

Veien videre

Overgangstjenesten skal i første omgang etableres på Sofienberg ungdomsskole, som er pilotskole for prosjektet. Overgangstjenesten skal på sikt etableres på alle ungdomsskoler i Bydel Grünerløkka. Det er ansatt to overgangsguider i 100% prosjektstillinger som skal jobbe i team på Sofienberg skole i piloteringsperioden som varer fram til 31.12.2022. Etter endt pilot skal man iterere rundt løsningen og vurdere effekt.

Les mer om prosjektet og hvordan designprosessen ga overraskende innsikt på Doga sine nettsider