Hopp til hovedinnhold

Hvilken risiko kan dere sammen akseptere?

Samarbeidet må ha et bevisst forhold til sine risikoer og hvilket risikonivå som er akseptabelt, og på hvilke områder.

Hva er risiko i styring?

Risiko handler om hendelser som kan inntreffe og påvirke måloppnåelsen negativt. Risiko kan enten aksepteres eller håndteres ved å sette inn risikoreduserende tiltak. Dere må ha et bevisst forhold til risikoer og hvilket risikonivå som er akseptabelt, og på hvilke områder. Det gir et godt grunnlag for å prioritere ressursene til risikohåndtering eller tjenesteproduksjon.

Risikoens betydning for styringen av samarbeid

Utviklingen av sammenhengende tjenester involverer flere aktører, og har gjerne ukjente løsninger og ressursbehov. Det gir muligheter, men innebærer også risiko. Å akseptere risiko er nødvendig for å bidra til fremdrift og utvikling i samarbeidet. Liten toleranse for feil og risiko gjør det vanskelig å være innovativ og utforskende. Samarbeidets risiko har derfor betydning for hvordan samarbeidet styres og organiseres.

Dere i samarbeidet har ulik risikotoleranse. Dere bør ha tidlig dialog om hvilke faktorer som kan true måloppnåelsen, hva som kan aksepteres av avvik og hva dere bør sette inn tiltak for å håndtere. Dette gir et grunnlag for en styring og organisering av samarbeidet, som balanserer virksomhetenes kontrollbehov med tanke på aktiviteter, leveranser og ressursbruk.

Aksepterer dere høy risiko vil det være naturlig med hyppig risikoidentifisering og risikovurdering i både utviklingsteam og strategisk ledelse. En måte å redusere risiko på er å dele opp leveransene fremfor å jobbe mot én stor leveranse.

I samarbeidet vil enkelte aktører kunne bære større risiko enn andre. Bevissthet om hvordan ulike risikoer treffer ulike parter gjør dere bedre i stand til å etablere en styring som dekker behovet til de ulike virksomhetene.

Refleksjonsspørsmål

  • Har dere et felles bilde av de viktigste faktorene som kan true måloppnåelsen (risikovurdering)?
  • Har dere samme risikotoleranse? Hvis nei, hvilke områder har dere ulik risikotoleranse – og hvorfor?
  • Opplever noen av aktørene at de bærer større risiko enn de andre? Gir det grunn til justeringer av mål, rapporteringsrutiner eller organisering?
  • Er dere enige om hvor ofte risiko bør vurderes, og hva som utløser at en risiko skal løftes til den strategiske ledelsen?

Erfaringer og råd om risiko

I samarbeidsprogrammet "Fremtidens innkreving" er det satt ambisiøse mål for digital transformasjon og tilhørende for gevinster hos både offentlige myndigheter, næringsliv og innbyggere. Fremtidens innkreving skal gå over syv år, og vil involvere mange aktører.

For å redusere risikoen, er det besluttet en stegvis gjennomføring. Hvert steg har en egen målsetting, retter seg mot ulike brukergrupper og tjenestetyper, og har ulike samarbeidsaktører. Mellom stegene vil programmet justere planene med tanke på ny innsikt, erfaringer og muligheter.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?

Sammenhengende tjenester