Hopp til hovedinnhold

Fire prinsipper for styring og organisering av samarbeid

Styring av samarbeid handler om hvordan dere i felleskap etablerer og følger opp strukturene, systemene og prosessene. Styring skal bidra til at utfordringer løses effektivt og kunnskapsbasert innenfor politisk fastsatte rammer og forutsetninger.

Uavhengig av hvilken styrings- og organisasjonsform dere velger, er disse fire prinsippene grunnleggende:

1. Styring og organisering må være fleksibel og være tilpasset behov

Det er ikke alle samfunnsutfordringer som faller innenfor etablerte arbeidsdelinger i offentlig sektor. Noen utfordringer går på tvers av myndighetsområder, sektorer og virksomheters ansvarsområder. I slike tilfeller kan det være et behov for å finne nye styringsstrukturer, samarbeidsformer og arbeidsmetoder.

Å utvikle en sammenhengende tjeneste har et varierende forløp. Dere må tilpasse styringsformen etter hvert som samarbeidet utvikler seg. Det dere lærer i innsiktsfasen, hvor problemet og aktørbildet utforskes, kan kreve en annen tilnærming i de kommende fasene. Fasene i samarbeidet varierer i intensitet og antall deltakere. Dette kan kreve ulike tilnærminger til styringen. Vi anbefaler derfor en fleksibel og behovstilpasset tilnærming til styring og organisering.

2. For å styre og organisere samarbeid må dere balansere egenskaper fra både nettverk og hierarki

Hierarki er den tradisjonelle måten å styre sektorer og offentlige etater på, gjennom organisatoriske grenser og å delegere myndighet og ansvar i f.eks. tildelingsbrev. Nettverk opererer med varierende grad av formalitet og kontinuitet. Et nettverk<lenke> trenger ikke formell struktur eller beslutningskraft for å være effektivt.

Når dere skal arbeide på tvers av organisatoriske skillelinjer, kan det være nødvendig at dere utforsker hvordan mer uformelle samarbeidsformer kan sameksistere med eksisterende hierarkiske strukturer.

For å få til dette vil det være til hjelp at mål utformes med tydelige forventninger til brukereffekter, og at strategier er utformet slik at de lett kan forstås på tvers av sektorer.

3. Styring og organisering av samarbeid må utforskes gjennom praksis

Det finnes ingen fasit eller beste praksis på styringen eller organiseringen på tvers av virksomhetsnivåer og sektorlinjer-Utviklingen må skje gjennom utprøving i praksis. Selv om det finnes mange rammeverk for styring og organisering, er ingen av disse utviklet spesifikt for deres samarbeid. Det finnes erfaringer og eksempler, og det skjer mye spennende i norsk forvaltning. Det er nyttig å lære av andres erfaringer og reflektere over hvordan samarbeidet kan organiseres og styres.

4. Dere må ta utgangspunkt i eksisterende rammebetingelser

Rammebetingelser og regelverk kan gi et større handlingsrom og fleksibilitet enn mange tror. Både Utredningsinstruksen og Økonomiregelverket vektlegger formål og hensikt, samtidig som regelverket fastsetter grunnleggende krav. Økt kunnskap og kompetanse om rammebetingelser og regelverk fremmer forståelse av mulighetsrommet for endringer av dagens praksis.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?

Sammenhengende tjenester