Hopp til hovedinnhold

Stimulab har i samarbeid med syv prosjekteiere valgt nye leverandører. Det er god bredde hos leverandørene som skal jobbe med innovasjon og nytenkning rundt offentlige tjenester, fra brukernes perspektiv.

11. februar 2022

Vi er godt fornøyd med et svært dyktig leverandørmarked for denne type tjenester. Vi vet at Stimulab-prosjektene oppleves som utfordrende, spennende og meningsfulle for leverandørene. Det er gledelig å se at det er stor bredde i hvilke leverandører som har vunnet de enkelte konkurransene.

Komplekse utfordringer

I mai 2021 ble syv nye offentlige prosjekter valgt ut til årets Stimulab-ordning. Prosjektene handler om utfordringer som:

 • hvordan kan man lykkes med tverretatlig utviklingsarbeid

 • hvordan man kan lage fremtidens kontortjeneste for bedre pasientflyt

 • hvordan man kan få flere i arbeid i Kristiansand kommune

 • hvordan menns psykiske helse og livsvansker kan tas på alvor

 • hvordan man kan tilby bedre helsetjenester innen psykisk helsevern og rusbehandling basert på pasientenes behov

 • hvordan man kan gi skreddersydd informasjon til enkeltpersonforetak

 • hvordan man kan se på kommunal innkreving og gjeldsforvaltning på kommunalt nivå

To av prosjektene inngår i de prioriterte livshendelsene i regjeringens digitaliseringsstrategi. Det gjelder «Tverrsektoriell styring og utvikling av sammenhengende tjenester – hvordan lykkes vi?» som har overføringsverdi for «Starte og drive bedrift» og «Miste og finne jobb» og «Fra informasjonsjungel til skreddersydd informasjon og løsninger for ditt enkeltpersonsforetak» som del av «Starte og drive bedrift».

Støtte til anskaffelse av riktig kompetanse

Stimulab-ordningen har til oppgave å bidra til brukerorientert innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor. Selve pengestøtten er dessuten innrettet slik at den ikke skal gå til interne prosjektkostnader, men i sin helhet brukes på ekstern designkompetanse.  

I samarbeid med Stimulab-teamet har prosjektene utdypet sine behov gjennom en oppdragsbeskrivelse. I løpet av høsten 2021 har alle prosjektene gjennomført hver sin offentlige anskaffelse, og har valgt en leverandør eller et leverandørkonsortium som skal bistå i innovasjonsarbeidet.

Dette er prosjektene og leverandørene

Ansvarlig virksomhet

Valgte leverandører 

Prosjektnavn 

Skatteetaten, NAV og Brønnøysundregistrene

Rambøll, Halogen, Agenda Kaupang og Holte Consulting

Tverrsektoriell styring og utvikling av sammenhengende tjenester – hvordan lykkes vi?

Vestre Viken Drammen

PwC

Fremtidens kontortjeneste for bedre pasientflyt

Kristiansand kommune

Comte Bureau, A2 og Oxford research

Flere i arbeid – treffsikker innsats for arbeidsinkludering

Trondheim kommune, NAV Falkenborg, NAV Lerkendal og Kirkens Bymisjon.

Rambøll, Comte Bureau og Tante Randi

Mann om bord – samskaping i overgangen fra ung til voksen

Vestre Viken HF, Klinikk for psykisk helse og rus (PHR)

EGGS, Oslo Economics og Kulturkompaniet

Trygg staffet - Brudd i behandling i akuttaksen ved psykisk helsevern

Skatteetaten og Brønnøysundregistrene

Manyone, Menon Economics, Feed og Soliditet

Fra informasjonsjungel til skreddersydd informasjon og løsninger for ditt enkeltpersonsforetak

Digitale Helgeland

Comte Bureau, A2 og Netron

MinØk – Min økonomi i kommunen

Oppstart av prosjektene

Prosjektene starter opp i disse dager, og forventet varighet for hvert av prosjektene er 9 – 12 måneder.

Les mer om prosjektene

Dette er Stimulab

 • Stimulab gir støtte til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i offentlig forvaltning.

 • I tillegg til økonomisk støtte gir Stimulab hjelp til anskaffelse av rett kompetanse i markedet, og tilbyr en metode for å jobbe med tidligfase og brukerbehov i utviklingsprosjekter.

 • Stimulab benytter anskaffelsesprosedyren Konkurranse med forhandlinger (se anskaffelser.no). Denne kan brukes når behovet ikke kan oppfylles uten at eksisterende løsninger må endres eller når anskaffelsen omfatte design eller innovative løsninger.

 • Alle offentlige virksomheter kan søke om å delta. Det er søknadsfrist en gang i året.

 • Det er Digitaliseringsdirektoratet som i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA) står bak ordningen.

Kontakt

Ellen Strålberg

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 67 97 68

Sigrid Grønland Hoel

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 94833202