Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Finansiering
  • Medfinansieringsordningen
  • Stimulab
  • Internasjonalt arbeid
Tid:
Tysdag 16. januar kl. 08:30–11:00, 2024
Stad:
Økern Portal/Digitalt, Oslo

Kom på frukostseminar for å høyre om ulike finansieringsmoglegheiter frå Digdir og få svar på spørsmål. Du får høyre om Medfinansieringsordninga, Stimulab og Digital Europa-programmet.


I februar er det frist for å søkje om støtte frå medfinansieringsordninga og Stimulab. Vi inviterer derfor alle interesserte til eit frukostmøte på Økern Portal frå kl. 9.00 til 11.00. Det blir frukost, kaffi og registrering frå kl. 8.30.

Oppfyller du krava? Få ein kort introduksjon.

Du vil få nokre korte innleiande presentasjonar om medfinansieringsordninga og Stimulab. I tillegg vil du få informasjon om korleis Digdir kan hjelpe til med finansiering frå EU gjennom Digital Europa-programmet.

Medfinansieringsordninga

Gjennom medfinansiering kan statlege verksemder og eventuelle samarbeidspartnarar få dekka delar av prosjektkostnaden til samfunnsøkonomisk lønnsame digitaliseringstiltak. Både små og mellomstore tiltak i sektorane, og tiltak på tvers av sektorar som støttar opp under regjeringa sin digitaliseringsstrategi, kan få medfinansiering. Det er berre statlege verksemder som kan søkje om medfinansiering, men kommunar og andre kan samarbeide om prosjekta.

Søknadsfristen for medfinansieringsordningen er 5. februar 2024.

Kontakt

Håkon Henjum

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 99 01 46 84

Stimulab

Gjennom Stimulab skal Digitaliseringsdirektoratet og DOGA stimulere til offentleg innovasjon frå eit brukarperspektiv. Vi støttar statlege og kommunale verksemder som vågar å tenkje nytt om roller og system, og som er villige til å endre desse for å levere betre tenester til brukarane.

Søknadsfrist for Stimulab er 15. februar. Kunngjøring kommer på Digdir.no i løpet av desember.

Kontakt

Anne Kristine Hanevold

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 47386513

Digital Europa

DIGITAL Europa-programmet (2021–2027) er EU sitt investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologiar i samfunn og næringsliv. Gjennom EØS-avtalen deltek Noreg som programland i DIGITAL på lik linje med medlemslanda i EU.

Over ein sjuårsperiode frå 2021-2027 skal programmet sikre brei utrulling og anvending av digitale teknologiar på tvers av Europa, spesielt innan områder som tungrekning, datadeling, kunstig intelligens, cybersikkjerheit og digital kompetanse. Programmet fokuserar også på å nytte digitale teknologiar for å løsye store samfunnsutfordringar innan mellom anna helse, klima og miljø.

Gjennom EØS-avtalen deltek Noreg som programland i DIGITAL på lik linje med EU sine medlemsland. Det vil seie at norske offentlege og private verksemder kan søkje om prosjektmidler eller ta i bruk løysingar og tenester som kjem ut av programmet.

Under frukostseminaret vil du få moglegheit til å lære meir om DIGITAL generelt, og du vil få høve til å finne ut korleis din veksemd kan søkje i eller dra nytte av programmet.

Digdir, sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet, koordinerer den norske innsatsen i DIGITAL. Digdir har sekretariatsansvaret for dette trepartssamarbeidet.

Kontakt

Kristoffer Vold Ulvestad

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 47 14 88 61

Erfaringar frå søkjarar

Vi får òg besøk frå Folkehelseinstituttet som skal fortelje oss om prosjektet APIVIS og erfaringane deira med medfinansieringsordninga. Gjennom APIVIS skal FHI gjere helsedata til statistikkforemål meir tilgjengeleg. FHI fekk tilsegn om medfinansiering til APIVIS i 2021.

Vi gir deg direkte rettleiing

Vår erfaring er at verksemdene som ønskjer å søkje om finansiering får best utbytte av direkte rettleiing. Vi set derfor av mykje av tida til mingling. Her kan du få svar på små og store spørsmål, ta opp konkrete problemstillingar, avtale ein-til-ein-rettleiingsmøte og liknande.

Oversikt over og informasjon om ulike finansieringsverkemiddel for digitaliserings- og innovasjonstiltak finn du her.

Vi gler oss til å sjå deg 16. januar!