Hopp til hovedinnhold

Rapport

Strategi for ID-porten 2015–2020

«ID-porten sikrer digital forvaltning» er ID-portens visjon, og for å nå denne er e-ID-tjenester, brukerretting og profesjonalisering valgt som strategiske satsningsområder.

Difi-rapport 2014:6
24. september 2014

Difi forvalter felles infrastruktur for e-ID (ID-porten). Profesjonell forvaltning av en felleskomponent forutsetter at det foreligger en strategi for videreutvikling.

Difi har utarbeidet en strategi for ID-porten for de neste fem årene. Målet er å sikre gode systemer for elektronisk identitetsforvaltning og tilgangsstyring som understøtter digitaliseringen av offentlige tjenester, gi forutsigbarhet for ID-portens kunder og samarbeidspartnere, samt sikre en profesjonell forvaltning av tjenestene. Målgruppen for dokumentet er ID-portens kunder og personer med ansvar for tjenesteutvikling.

Strategien er basert på behovskartlegginger blant tjenesteeierne, både for nye tjenester, og utvidelse av eksisterende tjeneste. Strategien gir en klar retning for utviklingen av ID-porten i perioden 2015-2020. Realisering av strategien vil skje innenfor de rammer som besluttes av styrende fagdepartement.

Strategiarbeidet har involvert deltakere fra virksomhetene i styringsrådet for Difis felleskomponenter som referansegruppe, og har vært sak i styringsrådet i flere møter. Videre har Skate vært orientert om strategien. Andre sentrale aktører har, på bakgrunn av innmeldt behov og interesse på aktuelle områder, gitt viktige innspill og kommentarer.

ID-portens visjon

«ID-porten sikrer digital forvaltning» signaliserer hvor ansvaret for elektronisk identitetsforvaltning og tilgangsstyring til offentlige digitale tjenester ligger. Visjonen legger til grunn at digital forvaltning skal sikres gjennom e-ID-tjenester som er robuste, har god brukskvalitet og er hensiktsmessige.

ID-portens strategi

For å nå visjonen er e-ID-tjenester, brukerretting og profesjonalisering valgt som strategiske satsningsområder for perioden 2015 – 2020.

På satsningsområdet e-ID-tjenester peker strategien på videreutvikling av eksisterende tjeneste for autentisering til å omfatte blant annet utenlandske brukere, samt tiltak for økt bruk av ID-porten i jobbsammenheng. Behovskartlegginger har avdekket behov for en rekke nye tjenester på e-ID-området og de strategiske satsningsforslagene reflekterer dette med etablering av flere nye e-ID-tjenester som signering, validering og tidsstempling.

Følgende strategiske hovedmål er satt for utviklingen av e-ID-tjenester:

  • Offentlige tjenesters felles behov for autentisering av personer er dekket.
  • Offentlige tjenesters felles behov for signerings- og valideringstjenester er dekket.
  • Bidra til sikring av sluttbrukeres kommunikasjon med offentlige tjenester.
  • Offentlige tjenesters felles behov for tidsstempling er dekket.

Strategi for brukerretting fokuserer på tilpassing av tjenestene til sluttbrukernes behov. Det er særlig to forhold som peker seg ut: hvilke e-ID-er og hvilke plattformer sluttbrukerne skal kunne benytte for kommunikasjon med offentlig forvaltning.

Følgende strategiske hovedmål er satt for brukerretting av tjenestene:

  • ID-porten er tilgjengelig for de fleste sluttbrukerne og har høy brukskvalitet
  • ID-portens tjenester er tilgjengelig på sluttbrukernes plattformer

Profesjonalisering av ID-portens organisasjon skal sikre klare og veldefinerte prosesser som bidrar til tjenester med høy kvalitet og en effektiv forvaltning av tjenestene. En utvidelse av dagens tjenestespekter, slik det foreslås i denne strategien, vil forsterke behovet for videreutvikling av dagens prosesser.

Det strategiske hovedmål er:

  • Helhetlig forvaltning av ID-porten som sikrer stabil og robust daglig drift, behovsdrevet videreutvikling og langsiktig planlegging basert på vedtatte strategier.

Realisering av strategien og etablering av de enkelte tjenestene forutsetter tilstrekkelig finansiering, samt at et tilstrekkelig antall kunder garanterer å ta tjenesten i bruk. Dette er nødvendig for å sikre en tilfredsstillende gevinstrealisering.