Digitaliseringsrådets anbefalingsbrev Politidirektoratet: Nye datasentre

Politidirektoratet (POD) har levert satsningsforslaget "Nye datasentre" til Justisdepartementet som del av rammeinnspill for 2017.

I marskonferansen konkluderte regjeringen med at alle virksomheter som har IKT-tiltak som blir ført til profilbehandling, og ikke har vært kvalitetssikret i KS-ordningen, skal legge frem satsingsforslaget til kvalitetssikring for Digitaliseringsrådet i løpet av 2016. 

Eksterne revisjoner har pekt på at infrastrukturen i politiet er svært sårbar. Det er en risiko for at data går tapt og at politiet ikke får tilgang til kritiske systemer. Satsningen skal bidra til redusert sårbarhet og hindre et politi som er ute av drift.

Datasentre anses som et må-tiltak, som må prioriteres først av mange tiltak i moderniseringen av infrastrukturen, grunnet oppsigelse av leiekontrakt.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

POD har gjennomført en markedsundersøkelse for å verifisere at det finnes leverandører som kan levere det politiet har behov for. Politiet har gjennom arbeidet med DS2.1 fått verdifull erfaring med klargjøring av datahall og flytting av systemer, samtidig som dere har levert full tilgjengelighet til operative tjenester.

Disse erfaringene er et godt grunnlag for estimatene. Risikoen i estimerte kostnader er hovedsakelig knyttet til anskaffelsen. Dere kan vurdere å kommunisere behovet for risikopåslag for anskaffelsen.

Politiet har behov for sikker og stabil drift og høy tilgjengelighet til operative systemer. Løsningen som politiet har valgt innebærer at dere leier lokaler (eller deler lokaler med forsvaret) og står for egen drift. Digitaliseringsrådet forstår at dette valget tvinger seg frem som følge av at det er kort tid til dagens leieavtaler utløper. I tillegg er det for svak oversikt over de driftsmessige behovene politiet har.

På sikt kan politiet vurdere om det er andre driftskonsepter som kan dekke behovene til politiet på en mer effektiv måte. Digitaliseringsrådet støtter samtidig POD sin vurdering av at POD først må få tilstrekkelig oversikt, før dere vurderer alternative løsninger for driften.

POD har invitert andre virksomheter i justissektoren til samarbeid om datasentre. Flere virksomheter meldte sin interesse, men foreløpig har dette ikke ført til forpliktende samarbeid med de andre virksomhetene. Digitaliseringsrådet ser at dette medfører usikkerhet for prosjektet, men støtter POD i sitt forsøk på å samarbeide med andre etater i justissektoren.

I tillegg anbefaler vi dere å undersøke om det er flere etater utenfor justissektoren som ønsker å samarbeide om datasentre. Denne undersøkelsen vil også kunne gi POD informasjon om andre etaters erfaringer av tilsvarende løsninger.