Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal ta kommunikasjonen mellom innbyggere og helsestasjons- og skolehelsetjenestene fra analoge til digitale kanaler.

Prosjektet baner vei for nye tjenester innenfor helsestasjonsområdet ved at man etablerer plattform og komponenter nye tjenester kan bygge på. Oslo kommune leder prosjektet, og har etablert et samarbeid med kommunene Bergen, Stavanger og Haugesund, i tillegg til KS, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Dere har i deres gevinstbilde inkludert gevinster som følge av at alle kommunene i landet skal ta i bruk løsningen dere lager. Samtidig er ikke utrulling til alle landets kommuner en del av prosjektet, og hele kostnadsbildet er heller ikke tatt med. Gevinstbildet kan dermed framstå som noe overdrevet, og det kan svekke troverdigheten i historien deres.
Vi anbefaler derfor at dere reviderer gevinstrealiseringsplanen. Skal dere inkludere potensielle gevinster som vil komme når kommunene tar i bruk løsningen, må dere også ta med hele kostnadsbildet for utrulling til kommunene.

Vi ser at dere har beskrevet de ulike faggruppenes involvering på en god måte i interessentanalysen. I møtet ble det understreket at måten helsepersonell tar i bruk den nye løsningen på vil være avgjørende for en vellykket gjennomføring. Ikke undervurder betydningen av dette i det videre prosjektløpet. Helsepersonells bruk av løsningen bør dere ta inn som en viktig risiko i risikoanalysen, se anbefaling 8.

Digitaliseringsrådet anbefaler at dere så langt det er mulig ser bruken av helsestasjon fra null år til voksen som en helhetlig brukerreise. Prosjektet har flere brukergrupper, både innbyggere og ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Behovene til innbyggerne varierer mellom de ulike aldersgruppene. Fra et brukerståsted kan det oppleves merkelig at man i en periode i livet ikke kan bruke samme plattform som alle andre (i dette tilfellet helsenorge.no).
Vi anbefaler at dere kobler dere tett på arbeidet med livshendelsene «Alvorlig sykt barn» og «Få barn», som er to av sju prioriterte livshendelsene i regjeringens digitaliseringsstrategi. Her kan dere ta kontakt med Helsedirektoratet og NAV.

Vi forstår at det er vanskelig på kort sikt å få en helhetlig digital brukerreise på eksisterende plattform, især for aldersgruppen 12-15 år. Tjenestene dere skal lage til ungdom er vanskelig å integrere på eksisterende plattformer. Vi anbefaler at dere utarbeider en mellomløsning for innlogging for denne aldergruppen. Det kan være to mulige innganger til en slik mellomløsning – å koble den mot skole eller helse.
Digitaliseringsrådet ønsker å presisere at vi mener dere bør starte både det langsiktige løpet mot den helhetlige brukerreisen og mellomløsningen. Det er viktig at dere starter begge løpene fordi vår erfaring viser at en midlertidig løsning raskt kan bli permanent. Vi anbefaler at dere drøfter behovet for innloggingsløsning for ungdomsgruppen med Difi (ID-porten).

Digitaliseringsrådet ønsker å gi dere skryt for god og tett involvering av EPJ-leverandørene i prosjektet. Vi mener også det har vært en klok vurdering å sette sammen kommuner i prosjektet utfra at alle EPJ-leverandørene skal være representert.

Dere stiller spørsmål om hvordan dere kan organisere samarbeid med leverandører av supplerende løsninger, for å få til et godt samspill mellom offentlige og kommersielle løsninger.
Som vi var inne på i møtet er dette et relativt nytt område, der erfaringsbanken ikke er overveldende stor. Statens pensjonskasse har god erfaring med å ha samspill med flere leverandører samtidig, og vi anbefaler at dere tar kontakt med dem. I tillegg anbefaler vi at dere tar kontakt med NHOs leverandørutviklingsprogram for å høre hvilke erfaringer de har.

Prosjektet legger opp til en stor endringsreise, både for brukere av og ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det er derfor viktig at prosjektet har god forankring, både administrativt og politisk i alle de fire kommunene.
I Oslo kommune er koblingen mot de 15 bydelene og Origo spesielt viktig. Prosjektet må være godt forankret i bydelene gjennom Byråd for Eldre, Helse og Arbeid. Siden prosjektet ikke er en direkte del av Origo, anbefaler Digitaliseringsrådet at dere også jobber med å forankre prosjektet inn mot Origo, slik at det blir et prioritert prosjekt i Oslo kommune.
Forankring mot KS vil fortsatt være viktig for at prosjektet skal nå sitt overordnede mål om at tjenestene skal bli nasjonale. «Det er ikke nok å være kretsmester i egen by, vi må bli norgesmester i fellesskap.»
For å lykkes bør dere også forankre prosjektet inn mot flere sektorer i staten. Vi viser til anbefaling 3 om NAV sitt arbeid med livshendelser.

Det er ikke avklart hvordan løsningen skal se ut i detalj eller hva som vil være den beste løsningen på lang sikt. Det er også andre aktører, for eksempel Helsesista, som påvirker hvordan sektoren fungerer. Vi anbefaler at dere involverer ansatte i helsetjenesten og ungdom aktivt hele veien i utviklingen av tjenestene. Utfordre ungdom og andre aktører på hva som skal til for at løsningen skal fungere for dem. Dere kan også vurdere å involvere ungdommer i utviklingen av løsningen, for eksempel gjennom Lær Kidsa Koding.

I styringsdokumentet til prosjektet er det identifisert fem risikofaktorer, og disse fem er direkte knyttet til leveranser i prosjektet. Prosjektet er komplekst og har mange avhengigheter. Vi anbefaler at dere utdyper risikoanalysen. Dere bør synliggjøre avhengigheter til andre prosjekter i helsesektoren som DigiUng. Vi diskuterte også risikoen knyttet til bruk av løsningen, se anbefaling 2.