Hopp til hovedinnhold

Prosjektet Norges Bank diskuterte med Digitaliseringsrådet handler om å migrere de viktigste dataene fra deres tre datafabrikker over i sky.

Norges Bank har som mål å være en analyse- og datadrevet sentralbank. De ønsker en effektiv tilgang til å kunne dele forskjellige typer data ved bruk av hensiktsmessige verktøy. Prosjektet handler om å migrere de viktigste dataene fra deres tre datafabrikker over i sky, og gradvis fase ut dagens løsninger.

I arbeidet skal det legges til rette for en tettere samhandling mellom fagsiden og IT. NB legger til grunn en desentralisert dataarkitektur. Det skaper behov for en governancestruktur som ivaretar roller og ansvar, datakvalitet, prosesser og rutiner.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet:

IT-avdelingen og fagsiden jobber sammen i prosjektet ved bruk av smidig utviklingsmetodikk. Samtidig opplever vi at prosjektet jobber noe isolert fra resten av organisasjonen. Dersom dere ønsker å hente flere fordeler ved å jobbe smidig får det konsekvenser for hele organisasjonen. Samarbeidet mellom fag og IT vil endres. Blant annet vil det kreve at det opprettes en rekke nye og varige roller. Vi anbefaler at dere oppretter datagovernancerollene så tidlig som mulig.

I Digitaliseringsrådets erfaringsrapport Meir fart mot betre løysingar viser vi til hvordan smidige arbeidsformer er med på å endre organisering og styring. Smidig utvikling krever at lederne også må lede på nye måter. Ledelsen må ha god oversikt over prosjektet, både for å kunne stille de gode spørsmålene, og for sikre at kunnskapen som utvikles i prosjektet kommer hele organisasjonen til gode.

Sentralbankens behov for stadig nye analyser og endringer i data vil kreve at arbeidet deres må sees på som kontinuerlig utvikling. Dette er en livsstilsendring. Vi anbefaler derfor at dere starter organisasjonsutviklingsprosessen nå.

Dere utvikler MVPer i hyppige iterasjoner. Dette reduserer risiko og at feil oppdages tidlig og kan korrigeres raskere. Hyppige leveranser gjør det også mulig å ta ut gevinster tidligere.

Åpne og transparente arbeidsformer reduserer risiko. Et grep kan være å holde jevnlige og korte demonstrasjoner av utviklingsaktiviteten for hele organisasjonen. Slik kan organisasjon og ledelse holde seg orientert. Dette bidrar til større engasjement i organisasjonen og er en fin måte å vise mulighetene som skapes med de nye løsningene.

Dere er flinke til å få fram utfordringene med nå-situasjon. Vi forstår at det er behov for å gjøre noe. Vi savner et tydeligere bilde på hva dere skal oppnå med arbeidet. Dere ønsker å treffe brukerbehovene bedre, men hva skal dere få ut av det? Hva skal dette bety for Norges Bank og for samfunnet? Vi anbefaler at dere blir tydeligere på hvilke overordnede ambisjoner dere har.

Bruk ambisjonene til å meisle ut en enda tydeligere historie på hvor dere skal. Ha «helikopterblikket» på historien. Det vil gjøre det enklere for dere å engasjere hele organisasjonen.

En god balanse mellom bruk av interne og eksterne utviklingsressurser er en forutsetning for å lykkes og reduserer risikoen ved overføring til linjen. Vår erfaring er at de virksomhetene som jobber mot en 50/50 fordeling har størst forutsetninger for å lykkes. Lei inn folk til å forvalte de gamle systemene der det er mulig. Dette bidrar til at interne ressurser læres opp og får erfaring med de nye systemene. Dette er motiverende for medarbeiderne.

Dere bør bruke interne ressurser på hovedrollene – løsningsarkitekter og de nye varige rollene. Bruk markedet til å dekke midlertidige behov og spisskompetanse i prosjektperioden.

Dere har vært gode på å innhente erfaringer fra andre virksomheter. Det er mange som er i samme læringsprosess som dere. Vi kan blant annet nevne Entur og Mattilsynet. Vi anbefaler at dere tar kontakt med disse virksomhetene.