Hopp til hovedinnhold

Lånekassen utreder støtte til kortvarige utdanninger og økt fleksibilitet i eksisterende ordninger.

Arbeidet er et viktig ledd i regjeringens kompetansereform. Det overordnede samfunnsmålet er at ingen skal «gå ut på dato» på grunn av manglende kompetansepåfyll og at flere skal stå i jobb lengre. Oppdraget innebærer at Lånekassen får et nytt kundesegment.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Dere er opptatt av å få til en gradvis implementering. Dette støtter vi. Vi ser at det kan være utfordrende å levere gode konsekvensanalyser og kostnadsoverslag på systemutviklingen innenfor den tidsrammen dere har til rådighet.

Vi anbefaler at dere forbereder Kunnskapsdepartementet (KD) på at gjennomføring må være skrittvis. Vær tydelige på hva dere kan gjøre nå, og hva dere må detaljere senere. Få fram avhengighetene både til omverden og eksisterende systemportefølje. Hva kan dere gjøre nå innenfor eksisterende system, og hva vil kreve mer tid? Kan dere allerede nå, med den informasjonen dere har, tegne en brukerreise som synliggjør sammenhengen mellom behov og dagens systemportefølje?

Nye kundegrupper krever at dere samarbeider på nye måter, også med aktører utenfor kunnskapssektorens konsernledelse. Noen av de nye aktørene er store og har selv omfattende porteføljer. Det kan være utfordrende å få prioritet hos dem uten at dette er forankret og ønsket av eget departement. Vi anbefaler at Lånekassens ledelse tar opp denne problemstillingen i departementsdialogen for å få Kunnskapsdepartementet (KD) til å innlede samarbeid med aktuelle departementer. Dere kan støtte departementet i dette arbeidet blant annet ved hjelp av brukerhistorier.

Regjeringens mål er at tjenestene skal oppleves som sammenhengende og helhetlige av brukerne (Én digital offentlig sektor). Dette krever omfattende samarbeid på tvers.

Flere av de sju prioriterte livshendelsene berører det arbeidet dere har igangsatt nå. Vi kan spesielt trekke fram Miste og finne jobb (Arbeids- og sosialdepartementet) og Ny i Norge (Kunnskapsdepartementet). Hvordan kan dere i samarbeid med departementet koble dere på disse aktivitetene? Brukerreisene kan synliggjøre hvordan dere passer inn i de ulike livshendelsene. Vis hele virkemiddelapparatet rundt brukerne.

Dere har gjennomført en interessentkartlegging og snakket med aktørene i flere omganger. Definer hvilke aktører dere skal samarbeide tettere med og etabler samarbeidsarenaer.

Tjenestedesign er godt egnet til å tegne det store bildet av de behov som skal løses. Vi anbefaler at dere får en god forståelse av hvem alle aktørene er og de ulike rollene disse har. Aktørene bør samarbeide i designprosessen. Dette skaper felles forståelse for hvilke behov som skal løses først og hvilke behov som kan realiseres på lengre sikt. Slike prosesser tar tid.

Vi anbefaler at dere benytter denne metoden i forprosjektet. Dette innebærer imidlertid at dere venter med å være detaljerte på systemløsningene.

Dere fortalte at dere nå konkretiserer mål. Dette er bra. Bruk erfaringer fra LØFT-prosjektet til å utarbeide konkrete mål som dere kan prioritere og styre etter, og i etterkant evaluere mot.

Dere har allerede mange systemer og prosjekter for å utvikle porteføljen ytterligere. Vi anbefaler at dere foretar en foreløpig risikoanalyse av systemporteføljen deres. Uten å gå i detaljer, kan dere vise avhengighetene mellom det dere skal levere og eksisterende systemer. Kartlegg hva dere trenger av tid for å kunne implementere de endringene dere må levere i første omgang.