Digitaliseringsrådets anbefalingsbrev Helse- og omsorgsdepartementet: Akson

Akson skal realisere målbildet for helhetlig samhandling og en felles journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Politisk forankring lokalt og sentralt er avgjørende for at dere skal lykkes. Dere jobber godt med politisk forankring, også nå som pandemien gir en del utfordringer. Selv om dere får positive signaler fra kommunene nå, er det viktig at dere opprettholder trykket. Bruk både direkte møter med kommunene og de regionale samarbeidsgrupperingene til å forankre satsningen. Sørg for at budskapet treffer både riks- og kommunepolitikken.

De nye løsningene vil ha mange ulike brukergrupper i helsetjenesten og det vil være mange ulike brukerreiser. Dere jobber godt med brukerinvolvering og dere er tydelige på at pasientens og helsearbeidernes behov og ønsker skal stå i sentrum. Vår erfaring er at det i store prosjekter med mye aktiviteter og mange aktører kan være krevende å opprettholde brukerperspektivet hele veien. Dette øker risikoen i prosjektet. Vi anbefaler at dere beskriver brukerreiser for ulike grupper slik at det er tydelig hvordan løsningene vil dekke ulike behov. Brukerreisene kan dere også bruke til å øke tilslutningen til løsningene, sikre aktørbidrag i utviklingen og bruken av dem.

Parallelt med Akson har dere en satsning på videreutvikling av journal for spesialisthelsetjenesten. Denne er et av de viktige tiltakene i det veikartet dere jobber etter. For at dere skal lykkes med Akson er det viktig med godt samarbeid med de andre tiltakene i veikartet. Dette gjelder også den historien dere formidler; dere må trekke i samme retning og kommunisere samme historie. Vi anbefaler at dere jobber sammen med spesialisthelsetjenesten for å fortelle om gevinstene som samhandlingen vil gi.

De nye løsningene, journal og samhandlingsfunksjonalitet, skal bidra til bedre sammenheng mellom tjenestene. Dette vil bidra til bedre pasientopplevelser, mer effektiv ressursbruk og økt pasientsikkerhet.

Dagens situasjon er preget av begrenset informasjonsdeling mellom mange ulike systemer, både innenfor den enkelte kommune og i samhandlingen med andre aktører. Informasjonsflyten når pasienten går mellom ulike behandlere er mangelfull. Utfordringen illustreres veldig godt i filmen Kåres uheldige pasientreise.

Det ligger store gevinster i bedre samhandling. Vi anbefaler at dere jobber mer med å fortelle historien om disse gevinstene.

Det nye selskapet vil ha en avgjørende rolle i gjennomføringen. Det er mange problemstillinger som må løses for å få selskapet etablert og operativt. Dette vil gjelde blant annet kompetanse/bemanning av selskapet, opprettelse av styre, statens rolle i selskapet og samordning mellom selskapet og samhandlingsdelen. Eierskapet i kommunene vil være svært viktig.

Viktige spørsmål vil være blant annet: Hvor bundet blir selskapet til det som allerede er vedtatt? Hvilken frihet vil selskapet og styret ha med tanke på de føringene som er beskrevet i forprosjektet? Hvordan kan dere sikre at de gode risikoreduserende tiltakene som dere har listet opp blir gjennomført.

Dere bør bli enda tydeligere på at journalløsningen vil ha en kjernefunksjonalitet, som svarer ut de viktigste behovene, og være en plattform for 3. partsløsninger. Dette gir mulighet for innovasjon. Dette vil være særlig interessant for næringslivet.