Hopp til hovedinnhold

Fritidskortet var i Digitaliseringsrådet både i 2019 og 2021.

Bufdir har fått i oppdrag å utvikle en digital løsning for å understøtte fritidskortet. Fritidskortet er en ordning som skal redusere den økonomiske barrieren for fritidsdeltakelse for barn og unge. Staten skal gi barn fra 6 til fylte 18 år et beløp som kun skal brukes til å dekke deltakeravgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Bufdir har utviklet et konsept for en digital infrastruktur som skal gjøre det enkelt for barn og unge å velge aktivitet og hente ut midlene til betaling av aktiviteten. Konseptet innebærer at Brønnøysundregistrene oppretter to nye registre.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Fritidskortet skal redusere den økonomiske barrieren for fritidsdeltakelse, men det eksisterer flere andre barrierer. For å oppnå full effekt må fritidskortet sees sammen med andre tiltak.

Dere har et nært samarbeid med kommunene som er i pilot. Dere må også forankre samarbeidet i KS. Vurder konseptet opp mot kommunenes formaliserte digitaliseringsstruktur. Det er viktig at dere har en tett dialog med KS for å formalisere samarbeidet med kommunene. Sørg for forankring på ledernivå.

Alle landets kommuner må ha en egen "front-end-løsning" for å lykkes med ordningen. Vi anbefaler at dere utarbeider en risikovurdering av kommunenes situasjon. Hvordan kan dere lage insentiver slik at alle kommuner får på plass en egen front-end-løsning?

Kommunesektoren jobber aktivt for å begrense antall systemløsninger. Samarbeid med KS om hvordan dere kan sikre at antall systemløsninger begrenses og passer inn i kommunenes helhetlige digitaliseringssatsing.

For kommunene som skal gå ut i markedet anbefaler vi at dere utarbeider godkjenningskriterier og eventuelt en standardisert kravspesifikasjon som de kan bruke. Denne må inneholde nødvendige koblinger og integrasjonskrav.

Vi anbefaler at dere detaljerer brukerreisene dere har laget. Dette vil gi dere en bedre oversikt over berøringspunkter mellom aktører. Det vil hjelpe dere å synliggjøre hvor dere kan forenkle og er et viktig grunnlag for samarbeid.

Vi anbefaler at dere leter etter hva som kan forenkle prosessene. Spesielt oppfatter vi betalingsløsningen som komplisert. I forsøkskommunene er betalingen lagt opp som en refusjonsordning. Dette ønsker dere å endre.

Vi forsto i møtet at dere nylig hadde fått et forslag om å opprette et "sentralt betalingssystem". Vi regner med at dere går grundig gjennom hvilke muligheter og begrensninger en slik løsning vil innebære. Disse vurderingene må holdes opp mot ønsket om å få til en enkel løsning for sluttbrukerne, aktivitetstilbydere, kommunene og staten.

Den samfunnsøkonomiske analysen viser at det er høye administrasjonskostnader for ordningen. Hvilke muligheter ser dere for å redusere kostnadene?

Dere og Barne- og familiedepartementet (BFD) har samarbeidet godt med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Det er viktig at departementene fortsetter dialogen slik at prioritering og videreutvikling sikres. Bruk brukerreisene til å definere andre samarbeidspartnere.

Det økosystemet dere planlegger å utvikle har likhetstrekk med det digitale økosystemet som Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) utvikler innenfor Fellestjenester BYGG. Ta gjerne kontakt med dem.