Hopp til hovedinnhold
09. juni 2020
4 minutter å lese

På rekordtid har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) utviklet Fellestjenester BYGG, en Altinn-basert plattform for digitale byggesøknader. Vi har hatt som mål å legge til rette for at eksterne tilbydere kan utvikle løsninger. Nå tilbyr seks leverandører gode løsninger som tas i bruk av bygge- og eiendomsnæringen.

Modell som viser den digitale prosessen mellom søker (søknad) og saksbehandler (eByggesak). Mellom disse ligger FIKS meldingssystem og Fellestjenester BYGG (Altinn).
Figur 1Det overordnede målet med Fellestjenester BYGG B er å legge til rette for mest mulig selvbetjening og automatisering av byggesaksprosessen. Sentrale brukergrupper skal ha digital tilgang til relevante plan- og geodata tilrettelagt for selvbetjening.

Årlig behandler norske kommuner rundt 90 000 byggesøknader, og i overkant av 36 000 av dem er mangelfulle. Når en søknad har mangler, må kommunen kontakte søker for å få flere opplysninger. Mangelfulle søknader innebærer derfor mye ekstra tid og ressursbruk – både for kommunen og den som søker. Og kommunens tidsfrist for å behandle søknaden gjelder først fra det tidspunktet søknaden er komplett. Komplette søknader gir derfor søkere raskere saksbehandling. Vellykket digitalisering av byggesøknadsprosessen kan spare samfunnet for milliardbeløp i årene som kommer.

Fellestjenester BYGG er i drift

Arbeidet med Fellestjenester BYGG startet opp i 2017. Det ble tidlig klart at vi burde satse på Altinn i dette arbeidet, siden portalen er kjent og tilgjengelig for både privatpersoner og bedrifter. Strategien var å bygge en Altinn-basert valideringsplattform som automatisk sjekker om byggesøknaden inneholder all informasjonen kommunen skal ha, og deretter sender søknaden til rett kommune.

Direktoratet har hele tiden vært klare på at staten ikke skal utvikle sluttbruker­tjenester, så Fellestjenester BYGG er konstruert som en valideringsplattform som kan benyttes av eksterne leverandører i deres utvikling av løsninger i sluttbrukermarkedet. I skrivende stund er det seks søknadsløsninger i markedet som tilbyr brukervennlige og automatiserte løsninger basert på plattformen. I alt 17 tjenesteleverandører har fått konsesjon til å bygge tjenester basert på Fellestjenester BYGG.

Store effektiviseringsgevinster

Digital nabovarsling var blant de først tjenestene som ble tilbudt, og siden høsten 2018 har 500 000 nabovarsler blitt sendt via Fellestjenester BYGG. Digitale nabovarsler erstatter varsler sendt rekommandert per post og innebærer store besparelser. Gevinstpotensialet for digitale nabovarsler alene er beregnet til 332 millioner kroner årlig i et femtenårsperspektiv – til sammen nærmere fem milliarder kroner. I tillegg gjør løsningen det enklere for naboer å respondere på varselet direkte i Altinn.

Bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE) er landets største landbaserte sektor med en årlig omsetning på 526 milliarder kroner og sysselsetning av rundt 260 000 personer. Våre beregninger viser at Fellestjenester BYGG har et gevinstpotensial på til sammen 808 millioner per år – i et femtenårsperspektiv drøyt tolv milliarder. Til sammenligning har prosjektet kostet under 40 millioner kroner i investeringer fra direktoratet. I tillegg har de private leverandørene av søknadsløsninger investert betydelige beløp for å lage løsninger tilrettelagt for ulike brukergrupper, både profesjonelle og private.

De virkelig store gevinstene er avhengige av at kommunene krever digitale byggesøknader og innfører saksbehandlingssystemer som kan motta digitale søknader direkte i systemet. Flere leverandører tilbyr nå saksbehandlingsverktøy til kommunene som skal gjøre det mulig å utnytte den nye typen digitale søknader til effektivisering og delvis automatisering av saksbehandling. Her er det fortsatt et stykke vei å gå før gevinster kan realiseres. BAE-næringen kan skynde på denne overgangen til digital søknadsprosess ved å ta i bruk de nye søknadsløsningene som nå tilbys i markedet.

Tverrsektorielt samarbeid

Byggesøknadsfeltet er komplekst, og automatiserte byggesaksplattformer må benytte kvalitetssikrede data fra en rekke kilder, blant annet fra DOK (det offentlige kartgrunnlaget) og planverket. Kartverket, KS, SSB og planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har deltatt aktivt i prosjektet. I tillegg har en rekke kommuner og private aktører deltatt i pilotprosjekter og med utviklingsarbeid. Målet har hele tiden vært å la tjenesteleverandørene utvikle de konkrete løsningene, men statens oppgave er å legge data og regelverk til rette for bruk i digitale løsninger.

Direktoratet for byggkvalitet har store digitaliseringsambisjoner. I tillegg til Fellestjenester BYGG arbeider vi med automatisering av enkelte funksjoner i byggesaksbehandlingen, og vi har vært pådrivere for bruk av maskinlæring i arbeidet med digitalisering av kommunale eiendomsarkiver. I samarbeid med Kartverket arbeider vi med tilrettelegging og kvalitetssikring av kartdata fra DOK til bruk i digitale byggesøknadsløsninger. I pilotprosjektet deltar fire fagetater med å tilrettelegge data som er sentrale i byggesak for presentasjon i digitale løsninger rettet mot sluttbrukere. Disse er NGU, NVE, Miljødirektoratet og Kartverket.

ByggesaksBIM – tredimensjonale byggetegninger

I tillegg har vi store ambisjoner for å legge til rette for økt bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM) som underlag i byggesøknad og byggesak. Et eget, nedskalert format for BIM-filer i byggesak (byggesaks-BIM) er klart, og kan i dag valideres på DiBKs nettsider. Denne BIM-filen legger til rette for blant annet automatisk oppdatering av matrikkelen, og kan komme til å erstatte plantegninger i to dimensjoner. Produksjonen av byggesaks-BIM kan foregå direkte i arkitektenes CAD-verktøy, noe som vil medføre en forenkling og effektivisering.

Altinn har vist seg å være et effektivt og riktig miljø for utviklingen av Fellestjenester BYGG. Vi ser frem til lanseringen av Altinn 3.0 – og har store forventninger til at oppgraderingen vil gi nye muligheter for fremtidsrettede digitale tjenester på byggesaksområdet.

Kari Befring Bjørnstad
Fagdirektør, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Kari Befring Bjørnstad

Bjørnstad er utdannet jurist og har 11 års erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Der har hun blant annet arbeidet mye med kvalitetsstyring på byggesaksområdet og ledet prosjektet elektroniske tjenester som utviklet kommunens selvbetjeningsløsninger. I DiBK arbeider hun overordnet med digitalisering og har ambisjoner om å forenkle både eksternt og internt.

Author

Kari Befring Bjørnstad
Kari Befring Bjørnstad
Fagdirektør, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Er du et menneske?
9 + 4 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.