19 millioner til StimuLab-leverandører

Tildelingen av 19 millioner StimuLab-kroner til private næringsaktører markerer startskuddet for en rekke spennende innovasjonsprosjekter i offentlig sektor.

17. Apr 2020

Prosjektene som nå har valgt leverandører, spenner fra gjeldsforebygging til brukermedvirkning i byggeprosjekter, digitale løsninger i helsetjenesten og hva som skal til for å utvikle morgendagens løsninger på det store arkivfeltet. 

- Regjeringen er opptatt av et tettere samarbeid mellom privat næringsliv og offentlige virksomheter. StimuLab-ordningen er et godt eksempel på hvordan vi drar bedre nytte av kompetanse og ressurser på tvers av offentlig og privat sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. 

Støtte til anskaffelse av riktig kompetanse 

StimuLab-ordningen har til oppgave å bidra til brukerorientert innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor. Gjennom ordningen får virksomhetene bistand til å lage en god oppdragsbeskrivelse og til gjennomføring av en innovativ anskaffelse.  

Selve pengestøtten er dessuten innrettet slik at den ikke skal gå til interne prosjektkostnader, men i sin helhet brukes på ekstern designkompetanse.   

I 2019 var det i alt syv offentlige utviklingsprosjekter som ble innlemmet i StimuLab-ordningen. Disse har nå valgt leverandører gjennom en innovativ anskaffelse. Prosjektene ble valgt ut blant totalt 38 søkere i 2019

– Etter et grundig arbeid med å beskrive hvert enkelt prosjekt sin utfordring, gjennomføres en åpen anskaffelse i markedet. I tett samarbeid med StimuLab-teamet velger prosjektet til slutt et konsulentmiljø eller konsortium med nødvendig kompetanse om design og metoder – og annen nødvendig kompetanse som eksempelvis gevinstrealisering, forklarer prosjektleder Ellen Strålberg i Digitaliseringsdirektoratet.

Dette er prosjektene og leverandørene
Virksomheter Valgte leverandører Prosjektnavn
St. Olavs hospital HF, i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF   PwC  Medisinsk avstandsoppfølging
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV Lillestrøm, Lillestrøm kommune   Halogen i samarbeid med Rambøll    Utsiden inn – med tjenestedesign for mer helhetlige tjenester i NAV
Bydel Nordre Aker  Comte Bureau i samarbeid med Agenda Kaupang   Den samskapende bydelen  
Arkivverket  PwC  Arkivfloken 
Helsedirektoratet og Norsk helsenett   Halogen i samarbeid med Rambøll  Digitale behandlingsplaner  
Brønnøysundregistrene, NAV Lillestrøm og Lillestrøm kommune   Designit i samarbeid med Menon Economics   Helhetlig tjeneste for forebygging av økonomiske problemer  
Bærum kommune    Rambøll i samarbeid med Halogen   Brukermedvirkning og samhandling i byggeprosjekter  

Les mer om prosjektene

De nye StimuLab-prosjektene som blir valgt ut etter utlysningen i 2020, blir offentliggjort i begynnelsen av mai.

Dette er StimuLab 

  • StimuLab gir støtte til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i offentlig forvaltning. 

  • I tillegg til økonomisk støtte gir StimuLab hjelp til anskaffelse av rett kompetanse i markedet, og tilbyr en metode for å jobbe med tidligfase og brukerbehov i utviklingsprosjekter. 

  • StimuLab benytter anskaffelsesprosedyren Konkurranse med forhandlinger (anskaffelser.no). Denne kan brukes når behovet ikke kan oppfylles uten at eksisterende løsninger må endres eller når anskaffelsen omfatte design eller innovative løsninger. 

  • Alle offentlige virksomheter kan søke om å delta. Det er søknadsfrist en gang i året. 

  • Det er Digitaliseringsdirektoratet som i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA) står bak ordningen. 

Kontakt