Hopp til hovedinnhold
Emner:
 • Digital samhandling
 • Fellesløsninger
 • Datadeling
 • Innovasjon
Tid:
fredag 17. juni kl. 09:00–11:00, 2022
Sted:
Digitalt

Digdir inviterer til et informasjons- og dialogmøte. Alle interessenter er velkommen til å delta. På møtet vil vi redegjøre for vår tenkning om mulige samarbeid/partnerskap, hva vi har gjort på området frem til nå, og hvordan vi tenker å bidra inn i et mulig samarbeid/partnerskap.

Formålet med forespørselen er å få innspill fra interessenter og markedet slik at Digdir kan vurdere veien videre for arbeidet. Per nå vet ikke Digdir om dette vil resultere i en anskaffelse, FOU-kontrakt, og/eller samarbeid med interessenter.

Digdir opplever stort behov og etterspørsel etter kompetansetiltak knyttet til disse temaene i hele offentlig sektor. Gitt behovets omfang og våre begrensede ressurser på området, ønsker vi å sondere mulighetene for å eventuelt innlede et samarbeid/partnerskap med akademia og privat sektor.

En rekke virksomheter i offentlig og privat sektor er opptatt av kompetanseutfordringen. Vi arrangerer derfor dette som et åpent møte for alle som har interesse av å delta.

Våre hypoteser er at mange miljøer vil kunne ha nytte av en felles kompetansemodell, samtidig som videreutvikling av en slik felles modell, vil kunne lette universitetenes og leverandørenes ønske om en tydeligere beskrivelse av offentlig sektors samlede kompetansebehov. Videre vil en slik felles modell kunne styrke samhandlingen mellom privat og offentlig sektor.

Det er ønskelig at resultatene som produseres i et mulig partnerskap, skal blir fritt tilgjengelig på nettet for alle. Og at det skal være mulig for alle å kunne bygge videre på og tilpasse ut fra eget behov, i forskjellige virksomheter og sektorer. Dette vil på sikt legge til rette for felles læring og kunne bidra til at vi sammen videreutvikler kompetansemodellen. Om vi lykkes med dette vil det kunne føre til økt utbredelse og bruk i hele offentlig sektor i Norge, og eventuelt også i Norden.

Det vises her blant annet til Digdirs tidlige arbeid og erfaringer fra vårt topplederprogram (Strategisk IKT-kompetanse for toppledere).

DFØ har utviklet Introduksjon til digital transformasjon - et utviklingsverktøy for ledergrupper Digdir har bidratt med fagkompetanse i alle faser av arbeidet og kompetansemodellen ligger til grunn. Se også webinar: Hvordan lykkes med digital transformasjon? Nytt utviklingsverktøy for ledergrupper - 03.02.2022 - Bing video

Digdir med venner produserer stadig mer digitalt innhold som eventuelt vil kunne brukes inn i partnerskapet, for eksempel;

Vi vil åpne for dialog med sikte på å få innspill og råd. Digdir ønsker særlig innspill på:

 • Om et slikt samarbeid/partnerskap er ønskelig?
 • Hvilke typer kompetansemiljøer som bør inngå i et slikt samarbeid/partnerskap?
 • Bruk av GitHub: Where the world builds software · GitHub som plattform for å kunne videre utvikle og forvalte plastformen sammen som et «felles gode»?
 • Andre tilgjengelige ressurser som vil kunne brukes og deles vederlagsfritt?
 • Synspunkter på styringsformer, roller og ansvar?
 • Type gevinster akademia og privat sektor kan ha av et slikt innovativt samarbeid og eksempler på hva de ulike aktørene eventuelt kan vurdere å bidra med?
 • Andre innspill, synspunkter og ideer?

Kontakt

Jens Nørve

Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90849332