Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Datadeling
  • Digital samhandling
Tid:
Torsdag 23. november kl. 09:30–15:00, 2023
Stad:
Rebel, Oslo

Ein konferanse for datadeling og innovasjon. Det tverrsektorielle datasamarbeidet jobbar for auka deling og utnytting av data i samferdslesektoren, og for slik å realisere samarbeidet sin ambisjon om å: «Tilretteleggje for betre og meir effektive tenester og beslutningsgrunnlag for innbyggjarane, transportverksemder og øvrige beslutningstakarar i samfunnet»

Optimalisert bruk og deling av data i samferdslesektoren kan gje store vinstar, både til transportverksemdene, dei reisande og samfunnet elles.

Nokre døme er:

  • Meir presise analysar som kan føre til betre planleggjing, trafikkstyring og investeringar.
  • Smartare, meir saumlause og heilheitlege opplevingar for dei reisande.
  • Betre informasjon til reisande som gjer det enklare å ta miljømedvitne val.
  • Betre utnytting av noverande infrastruktur og transporttilbod.