Hopp til hovedinnhold

Case: Digital løsning for å søke om økonomisk sosialhjelp

Et godt samarbeid mellom NAV og Husbanken resulterte i ny digital tjeneste som gjorde det enklere for innbyggere å søke om økonomisk sosialhjelp og forenklet hverdagen til saksbehandlerne.

Da vi i prosjekt Digisos skulle lage en digital løsning for å søke om økonomisk sosialhjelp, ønsket vi å innhente informasjonen om brukere som har mottatt bostøtte. Mange mottakere av økonomisk sosialhjelp som har bolig, mottar statlig bostøtte i tillegg til sosialhjelp. Bostøtte beregnes som inntekt og går til fratrekk fra den økonomiske stønaden. ​

For å forenkle prosessen for brukeren ville vi la brukeren få innhente hvor mye h*n hadde fått i bostøtte fra Husbanken. Istedenfor at bruker manuelt legger denne informasjonen inn selv, eller ettersender den, legger løsningen til rette for at en bruker som søker om økonomisk sosialhjelp, digitalt kan innhente informasjon som bruker selv «eier» hos Husbanken. Slik unngår man mange feilkilder, og man understøtter prinsippet om «kun en gang».

Den digitale prosessen rundt økonomisk sosialhjelp består av Ditt NAV, meldingsformidleren FIKS og fagsystemer og sosiale tjenester i NAV. Søknaden om økonomisk sosialhjelp skal sendes fra Ditt NAV til meldingsformidleren FIKS, og den henter dataelementer fra Husbanken knyttet til statlig bostøtte.
Illustrasjon fra NAV

Som figuren viser, vil brukeren få søknaden beriket med data fra Husbanken. NAV vil sende brukerens ferdige utfylte søknad til kommunen gjennom KS sin FIKS-løsning. KS er databehandler på vegne av kommunene i kommunikasjon med bruker og NAV. FIKS-plattformen er felles kommunal arkitektur som blant annet gjør det mulig å kommunisere på tvers av forvaltningsnivå. Når søknad sendes inn, lagres denne midlertidig kryptert på FIKS-plattformen inntil kommunen har lastet den ned.

Oppstartsfasen

Vi hadde tidlig kontakt med Husbanken for å avklare muligheter for integrasjon. Vi brukte mye tid på å avklare det juridiske grunnlaget og på å få en forståelse av informasjon (kodeverk) fra Husbanken. Men når vi først hadde kommet gjennom disse stegene og utviklingskontrakten var på plass, gikk utviklingen raskt, og det tok ikke altfor lang tid før løsningen var satt i produksjon.

Prosjekt Digisos jobbet tverrfaglig med representant(er) fra forretning/fag, utvikler, IT-arkitekt, jurister, og prosjektleder.

Vi kom til at det vi trengte var å forenkle innhentingen av informasjon om bostøtte. Minimumsbehovet for informasjon var beløp, dato for utbetaling og mottaker.

Finne og vurdere data

På dette steget fikk vi avklart med Husbanken om informasjonen vi trengte kunne hentes via A-ordningen, en allerede etablert ordning for overføring av opplysninger. Det var ikke mulig. Bostøtte skal ikke rapporteres inn til A-ordningen, fordi det ikke er en skattepliktig stønad. Vi konkluderte da med at vi måtte bygge en ny tjeneste mot Husbanken for å få opplysningene.

Vi fikk avklart om vi hadde juridisk handlingsrom for å hente opplysninger fra Husbanken. Vi vurderte informasjonsbehovet og gjennomgikk med jurister hva som er lovlig hjemmelsgrunnlag for innhenting av informasjon.

Vi vurderte prinsippene for dataminimering og fant ut at det ikke var bruk for historikk eller detaljer om avslag på søknad om bostøtte for å kunne behandle søknadene om økonomisk sosialhjelp. Det var heller ikke grunnlag for å få informasjon om at andre personer i en husstand får bostøtte.

I en serie møter med Husbanken fikk vi fram en første juridisk vurdering om utlevering av informasjon til NAV ved hjelp av KS' FIKS-felleskomponenter. Vi fikk også sørget for en delt forståelse av informasjonselementene vi skulle bruke.

Læring: Juridiske avklaringer

Juridiske avklaringer er viktige og tar tid, slik at man må sette av god til dette, spesielt i starten. Det var også en god idé å starte med «juridisk coaching» – et fast, ukentlig møtepunkt med faste juridiske ressurser. Dette konseptet ble etablert av NAV og senere benyttet av prosjektet Digisos. Siden våren 2019 har det vært gjennomført regelmessig, og det har blitt tatt med videre inn i forvaltningen.

Vi burde kanskje også benyttet interne avdelinger som kan avtalerett.

Læring: Tverrfaglig team

Vi opplevde at vi lyktes med å skape et tverrfaglig team som jobbet sammen – vi hadde ingen overleveringer av oppgaver.

Be om tilgang til data – avtale

Da vi var kommet så langt, fikk vi på plass en kontrakt med Husbanken for utvikling av API. Til dette brukte vi standard avtalemaler. Utviklingen ble finansiert av Digisos-prosjektet. Vi ble raskt enige med Husbanken om teknisk løsning, og hadde et godt samarbeid med Husbanken, der brukerens behov var i sentrum.

Underveis fikk vi bedre forståelse av hva behovet var, og da fikk vi begrenset omfanget av utviklingsarbeidet. I denne fasen gjorde vi en fortløpende vurdering om dataminimering og fikk tilpasset API-et underveis.

Be om tilgang til data

Brukerstyrt datadeling via ID-porten

NAV fikk informasjon fra Digdir om at FIKS, samhandlingsplattformen til kommunen, hadde tatt i bruk brukerstyrt datadeling, hvor bruker selv står for henting av sine egne data fra Husbanken. NAV foreslo dette for Husbanken, og de var positive til forslaget.

API

Når det gjaldt API, var det ønske om at grensesnittet skulle levere den informasjonen om søkerens bostøtte som var relevant for søknaden om sosialhjelp. Det som skulle gjøres gjeldende, var faktiske utbetalinger fra de siste tre månedene. Husbanken vil levere data knyttet til utbetalinger per termin, og ikke saksgrunnlaget som ledet frem til denne utbetalingen.

Tjenesten tilbys som et REST-API. API dokumenteres med Open API Specification (OAS 3.0), som i tillegg til å dokumentere grensesnittet kan brukes til å generere klientkode og lage mock-tjenester.

Husbanken skulle lage et API for «MinBostøtte» tilpasset NAVs behov for data. API-et ville eies av Husbanken, men deles med NAV for kommentarer og eventuelle justeringer

Få tilgang til data

Husbanken skulle utvikle tilgang til API, etter avtale med NAV. NAV skulle utvikle rest-klient til API-et fra Husbanken, brukergrensesnittet for søknad, filformat og PDF for overføring via FIKS til og fra kommunene. Underveis ble dette testet på fagpersonene i prosjektet. Vi hadde også ukentlige møter med Husbanken for oppfølging og justering av retningen.

Vi testet systemene. Vi testet loop med sertifikater, og vi testet autentisering av kall mot Husbankens API. For et raskere utviklingsløp, fikk vi tilgang til et testmiljø fra Husbanken.

Vi fikk tilbakemelding fra juristene om hva som skal vises. All informasjon som hentes inn og sendes til kommunen, må også vises til brukeren. Derfor må informasjonen være forståelig for alle parter.

Så var det tid for å integrere løsningen mot fagsystemleverandører. Dette er fire forskjellige aktører, og det tok derfor noe tid. FIKS gjennomførte en mindre endring tilpasset filformat. Justeringer ble gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger fra fagsystemleverandørene. Vi hadde så en ny runde med en mer tydelig samtykkeløsning som ikke involverte Husbanken, men bare fagsystemleverandørene og fagsiden i NAV.

Motta data – produksjonsfase

Løsningen ble produksjonssatt i november 2019. Vi jobber nå med en forvaltningsavtale med Husbanken. Det som gjenstår, er å brukerteste hele søknaden for å finne rom for forbedring. En av de tingene vi lurer på, er om brukeren oppfatter at det å innhente data om bostøtte fra Husbanken er reelt frivillig, og om h*n vet hvilket valg h*n gjennomfører når h*n gjør det

Læring: Dataminimering

Vi har også noe å lære når det gjelder forståelsen av hva dataminimering er. Her er det ulike hjemmelsgrunnlag for utveksling, avhengig av om man skal motta data eller om man tilbyr data. Her hadde vi en modning underveis, fra den tidlige fasen til vi hadde faktisk ferdigstilte API, hvor vi hadde fått fjernet informasjon som ikke var nødvendig. Denne modningen må sees i lys av innføringen av ny personvernlov (GDPR), og også at det modnet hos oss hva innebygget personvern er og skal være.

Læring: Brukerperspektiv

Vi synes at prosjektet gjennomgående har klart å holde på et perspektiv hvor brukeren er i sentrum for tjenesteutviklingen. Prosjektet har ikke vært designet som en isolert teknisk overføring av informasjon fra Husbanken til NAV-kontor.

Læring: Et godt samarbeid

Et godt samarbeid med partene imellom medførte at man fikk tillit til informasjonen. Husbanken presenterte ulike problemstillinger ved bruk av informasjon, spesielt utfordringene med overføring av utbetalingsinformasjon til bankene. Vi hentet informasjonen fra masteren hos Husbanken, ikke fra en kopi lagret hos andre kilder som f.eks. hos Skatteetaten.

Kontaktperson

Linda Doan

Teamleder Team Digisos, NAV