Digitaliseringsrådets anbefalingsbrev Kartverket: Ny hydrografisk infrastruktur

Prosjektet skal fornye sjødivisjonens IT-utstyr og programvare, for å kunne betjene brukerne bedre, effektivisere forvaltning og dekke nye bruksområder.

Prosjektet skal også bidra til tettere samarbeid med andre etater.

En omfattende modernisering vil måtte gjennomføres trinnvis. Kartverket fullfører nå forprosjektet NHI2019 som skal legge grunnen for hovedprosjektet som skal være et samarbeidsprosjekt mellom IT-avdelingen og sjødivisjonen.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Dette prosjektet er ett av flere digitaliseringsprosjekter i Kartverket. Vi anbefaler at dere viser hvordan dette prosjektet henger sammen med andre pågående prosjekter og hvilke overordnede mål det skal bidra til. Når dere kopler dette prosjektet til Kartverkets virksomhetsmål, vil det også gjøre det enklere å prioritere prosjektet eller deler av dette.

Vi opplever at dere i for stor grad beskriver et internt prosjekt. Det er uklart for oss hva dette prosjektet skal føre til for resten av Kartverket og alle brukerne utenfor Kartverket. Vis verdiøkningen av økt bruk av dataene for eksempel for næringsvirksomheter, skipsfart, offentlige samarbeidspartnere og andre. Hvilke mål skal prosjektet bidra til, og hvordan vil det dekke behovene?

Kartverket er en del av flere økosystem. Aktørene i disse økosystemene er avhengige av dataene fra Kartverket. Bruk fortellingene om effektene av prosjektet til å vise hvordan aktørene får nytte av dataene deres.

Dere har presentert et infrastrukturprosjekt for oss. Samtidig sier dere at dere ønsker å jobbe smidig og gjennomføre prosjektet med trinnvise leveranser som gir nytte. Vi anbefaler at dere innretter prosjektet ved å dele det opp i moduler som hver for seg kan gi nye eller forbedrede tjenester til brukerne. Få frem på en tydelig måte hva dere skal løse først og for hvem. Dette vil gjøre det lettere å fortelle historien om effektene av de ulike modulene, og infrastruktur som et nødvendig virkemiddel for å lykkes. Kanskje dere skal vurdere å finne et navn på prosjektet som viser hvilken nytte dataene har for omverdenen?

I forprosjektet har dere sammenfattet eksisterende brukerbehov. Samtidig oppgir dere at det er nødvendig å gå dypere i detaljerte behovsvurderinger og -beskrivelser. For å få dypere innsikt i brukerbehovene bør dere trekke brukerne aktivt inn i arbeidet. Vi anbefaler at dere bruker ulike metoder for å involvere brukerne systematisk. Vi forstår det slik at dere har noe kompetanse internt på dette, og dere kan også trekke inn ekstern ekspertise for å hjelpe dere med tjenestedesign. Ta kontakt med Difi hvis dere ønsker forslag til mulige leverandører.

Når Kartverket skal investere store summer på dette området, er det viktig at dere jakter på fornyelse og innovative løsninger. Aktiv brukerinvolvering er ett av virkemidlene for å lykkes med dette. Vi anbefaler at dere kontakter kreative miljøer, som for eksempel forskningsmiljøer, Elhub, InnoLab, StartupLab, BlueEye.

Prosjektet vil medføre en del endringer i interne arbeidsprosesser og -oppgaver. Roller kan endres eller forsvinne. Involver de ansatte i fornyelsen og utvikling av kulturen i Kartverket.

Dere har detaljert ulike teknologiske føringer for prosjektet. Vi anbefaler at dere tar stilling til hvilke føringer som er må-føringer og hvilke som er anbefalte føringer fra ulike fagmiljøer i Kartverket. For mange bindinger kan hindre innovasjon og fornyelse.

Innovasjonspartnerskap, som er produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør, er spennende. Det er foreløpig få som har gjennomført dette i Norge. Vår erfaring er at dette er en prosess som tar relativt lang tid. Vi tror ikke at en slik langsiktig prosess svarer på deres ønske om å jobbe smidig og levere nyttige løsninger raskt. Dere kan involvere markedet ved å invitere åpent til markedsdialog. Da vil dere få innspill til hvordan deres behov kan løses før dere velger anskaffelsesprosedyre og forplikter dere. Ta kontakt med Leverandørutviklingsprogrammet. De kan veilede eller bistå dere.