Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal gjennom samarbeid mellom sentrale aktører i norsk helse- og omsorgssektor bidra til bedre helseovervåking, beredskap og folkehelse.

Gjennom samarbeid med sentrale aktører i norsk helse- og omsorgssektor, som eksempelvis KS, skal FHI bidra til bedre helseovervåking, beredskap og folkehelse ved å:

  • Utnytte helsedata i økt grad ved å tilrettelegge for trygg og effektiv deling av data på tvers av aktører i helsesektoren, med hovedfokus på utveksling av data mellom kommunene og FHI på riktig aggregeringsnivå 
  • Forenkle arbeidshverdagen for aktører i kommunal sektor ved å tilby sammenhengende tjenester og relevant informasjon for eksempel kommuneleger gjennom Fiks-plattformen og/eller FHI Åpen API  
  • Forenkle arbeidshverdagen for fagressurser og analytikere i FHI ved å etablere en digital infrastruktur som styrker muligheten for å utnytte helsedata i analyser (eks ifm. FHIs ansvar som statlig smitteverninstitutt) 
  • Etablere digitale tjenester for samhandling og deling av data på tvers av aktører som styrker samordningen på tvers av offentlig og privat sektor 

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet:

Dere vil trenge direkte og tett kontakt med brukerne. Dere har per i dag god dialog med noen kommuneoverleger. Samlet representerer disse flere typer kommuner. Vi savner likevel en bredere deltakelse. Det er ikke bare kommuneoverlegene som vil ha nytte av informasjonen dere skal formidle. Ledelsen i kommunene er også viktige aktører.

Vi anbefaler å ta direkte kontakt med Oslo kommune. De vil være den største konsumenten og er ikke knyttet til FIKS-systemet. Ta kontakt med relevant byrådsavdeling for å involvere Oslo kommune.

Vær tydeligere på hva som er «kundeløftet» til de ulike brukergruppene. Det var enkelt å forstå under pandemien, men det er ikke like tydelig nå. Når dere beskriver hvilken nytte dere skal gi, vil det være lettere å selge arbeidet inn til de ulike aktørene. Eksempelvis vil bidrag til forebyggende arbeid ha stor verdi for en kommuneleder.

Arbeidet dere setter i gang med vil pågå i lang tid framover. Hvilke data og registre som innlemmes i analyseplattformen vil endres og utvikles. Vær forberedt på at dere også må lage nye API’er som dere ikke er kjent med per i dag. Vi anbefaler at dere produktorganiserer arbeidet. Vi erfarer at andre virksomheter som organiserer utviklingsarbeidet på denne måten trenger tid til å prøve ut og justere organisasjonsformen.

Når utviklingsaktiviteten produktorganiseres innebærer det at styringsgruppen må jobbe annerledes. I stedet for å følge en spikret leveranseplan vil styringsgruppen bruke mer tid på å sette og justere mål basert på de effektene arbeidet skal ha. Dette er en annen måte å få kontroll på utviklingen.

Det vil være mange meninger og ønsker om hvilke data som skal innlemmes i arbeidet. Vær derfor tydelige på hvilke mål dere skal prioritere. Vi anbefaler at dere starter arbeidet med å utvikle kriterier for prioriteringene. Kriteriene bør ta utgangspunkt i både brukerverdi ute i kommunene og internt hos dere. Finansieringen avgjør hvor mye utvikling dere kan gjennomføre. Det må være andre enn referansegruppen av kommuneoverleger som prioriterer. Tenk klokt rundt hvem dette skal være.

Vurder hvordan dere bemanner opp produktteamene med både interne og eksterne ressurser. Sørg for å ha tilstrekkelig intern bemanning i de rollene som blir del av det varige teamet. Dette bidrar til at dere har riktig kompetanse når arbeidet går over i kontinuerlig utvikling.

Tenk gjennom hvem som skal ha rollen som gevinstansvarlig. Denne bør være en del av teamet. Dette bør være en person som kommuniserer godt med både brukere og utviklingsmiljø. Dette innebærer blant annet å markedsføre og motivere slik at brukerne benytter leveransene og dermed realiserer gevinstene.

Fra 2024 vil dere få ansvar for flere registre innenfor helsesektoren. Hvordan kan dere dra nytte av denne gode kompetansen som følger med registrene? Bruk mulighetene ved fusjonen til å utnytte ressurser på tvers.

Selv om kvaliteten på data er utenfor scope på dette prosjektet, anbefaler vi at dere er oppmerksomme på dette allerede nå. Da vil dere kunne realisere nytte raskere.

Ha dialog med registerforvalterne om hvordan de kan forbedre datakvaliteten allerede nå.

Helse Sør-Øst har også etablert en analyseplattform. Fortsett erfaringsutvekslingen for å trekke på erfaringer de gjør seg underveis. Det er mye å lære blant annet rundt prioritering og prioriteringsmekanismer for hvilke data som skal inn i en plattform. De har også nyttige erfaringer rundt produktorganisering og ikke minst om kostnader knyttet til etablering og kontinuerlig utvikling.

Mattilsynet har mange erfaringer med produktorganisering av utviklingsarbeidet. De har gått bort fra en tradisjonell prosjektorganisering med klare skiller mellom utvikling og forvaltning. All utviklingsaktivitet organiseres nå i varige, smidige produktteam. De har læringspunkter som dere kan dra nytte av.