Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Følg krav til universell utforming av IKT-løsninger

Virksomheten skal følge krav til universell utforming av IKT-løsninger, slik de framgår av likestillings- og diskrimineringsloven og forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.

Hvorfor følge?

Tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Ved å gi rom for mangfoldet i befolkninga, gir vi den enkelte rom for å utfolde seg, bestemme selv og delta på like vilkår.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.12
Bruksområde Universell utforming
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.