Igangsatte prosjekter 2021

Syv nye innovasjonsprosjekter får støtte gjennom Stimulab-ordningen i 2021. Prosjektene spenner fra kontortjenesten i det nye sykehuset i Drammen til utenforskap og kommunal innkreving og gjeldsforvaltning på kommunalt nivå, samt tverrsektoriell styring.

Digitaliseringsdirektoratet og Doga velger ut prosjektene, som får både økonomisk støtte (til sammen 19,3 millioner kroner) og faglig veiledning. I 2021 bestod søknadsbunken av totalt 18 søknader med statlige og kommunale innovasjonsprosjekter.

Gjennom høsten 2021 vil prosjektene inngå samarbeid med en eller flere leverandører gjennom innovative anskaffelser. Kunngjøringsdato for hver konkurranse er oppgitt i oversikten under.

Du finner alle utlysningene på Doffin (kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser)

På denne siden

  Tverrsektoriell styring og utvikling av sammenhengende tjenester – hvordan lykkes vi?

  Virksomheter: Skatteetaten, NAV og Brønnøysundregistrene
  Kunngjøringsdato: 21. juli
  Frist for prekvalifisering: 25. august

  Skatteetaten har gjennom konseptvalgutredningen «Fremtidens innkreving» adressert behovet for modernisering av innkrevingsområdet i Norge. Det er et ambisiøst konsept med visjonen «Innkreving bare skjer» som del av brukers økosystem, og skal være gjennomført i 2028.

  Digital transformasjon er ikke å digitalisere dagens tjenester og prosesser. Den overordnete satsingen ser derfor for seg noen store endringer, med påfølgende redesign av flere av forretningsområdene som treffes av denne satsingen. Samtidig opplever prosjektet at «Fremtidens innkreving» allerede nå står i situasjoner hvor de kan se konturene av at gode ideer, innovative løsningsforslag og konsept som medfører transformasjon, kan komme til å falle for tidlig, grunnet fravær av en anerkjent felles metodikk for å håndtere situasjoner hvor denne type tverrsektoriell utfordring er fremtredende.

  Prosjektets utfordring

  Det er avgjørende at «Fremtidens innkreving» anvender metoder, har en arbeidsform og får tid og handlingsrom som underbygger digital transformasjon. Prosjektet vil utforske hvordan de kan lykkes med tverretatlig utviklingsarbeid, når etatene har hver sine avgrensende samfunnsoppdrag, styringslinjer, målsetninger og budsjetter.

  Det er nødvendig å løfte seg ut av tradisjonelle tilnærminger og gå mer mot hvordan de skal jobbe med helhetlige brukerreiser og problemstillinger på tvers, uten at de stoppes av etablerte ansvars- og styringslinjer.

  En ytterlig utfordring er å gå derfra til å skape en forankring i departementene når det ikke er direkte samsvar med samfunnsoppdrag.

  Formål

  «Fremtidens innkreving» har definert en innovativ arbeidsform som en viktig suksessfaktor. Man ønsker å utforske metoder eller modeller de har behov for, og må ivareta hele spennet fra der innovasjonen skjer (gjennom konsepter, løsningsforslag og smidig utvikling) til den overordnede styringen som aksepterer transformative endringsforslag. Programmet “Fremtidens innkreving” er kompleks, og svaret ligger ikke i styring alene. Modning og eierskap til arbeid, sammen med oppslutning om mål og løsningskonsepter, er viktige suksessfaktorer for å lykkes i denne nye formen for samhandling og utviklingsarbeid.

  StimuLab sin vurdering

  For at de betydelige forbedringene for innbyggerne skal realiseres i arbeidet med «Fremtidens innkreving» er det avgjørende at man finner en innovativ arbeidsform knyttet til tverrsektoriell styring og utvikling av sammenhengende tjenester på dette området. Derfor er brukerfokuset i dette prosjektet ikke den tradisjonelle innbyggeren eller en næringsdrivende, men ledere/beslutningstakere i større prosjekter, etater og departementer.

  Prosjektet representerer et krevende, stort problemområde, med betydelig behov for utforsking, eksperimentering og utvikling av metoder og prosesser, noe bl.a. Digitaliseringsstrategien har pekt på at vi mangler. Prosjektet representerer et helt nytt område for StimuLab og tematikken er høyaktuell med tanke på forvaltningens arbeid med sammenhengende tjenester og digital transformasjon. Prosjektet vurderes derfor å ha stor innovasjonshøyde.

  Fremtidens kontortjeneste for bedre pasientflyt

  Virksomhet: Vestre Viken Drammen

  Kunngjøringsdato: 4. august
  Frist for prekvalifisering: 8. september

  Vestre Viken bygger nytt sykehus i Drammen med innflytting i 2025. Klinikkene som skal inn i det nye sykehuset er organiserte i flere avdelinger, som har hver sin seksjon for kontortjeneste. Dette skaper et betydelig moment og endringsvilje hos de som skal flytte inn.

  Prosjektets utfordring

  Dagens klinikker er organiserte i flere avdelinger, som har hver sin seksjon for kontortjeneste. Dette fører til at pasientene møter en silobasert tjeneste som hovedsakelig ivaretar pasienter tilhørende egen avdeling. Mange pasienter er avhengig av behandling og oppfølging fra flere avdelinger på sykehuset. Dette er ikke godt nok koordinert og kan påføre pasientene unødvendig belastning.

  Kontortjenesten er bygget opp ulikt fra avdeling til avdeling når det gjelder struktur og arbeidsflyt. Med innflytting til nytt sykehus, gir dette gode muligheter til å tenke nytt på hvordan hele kontortjenesten skal utformes og hvilken rolle den skal ha i det nye sykehuset.

  Formål

  Prosjektet ønsker å oppnå en bedre koordinering av pasientens møte med sykehuset, mellom avdelinger og på tvers av faggrupper ved å fjerne siloer som preger kontortjenesten i dag. Det skal føre til en effektivisering av arbeidsprosesser, felles arbeidsmetodikk og en oppgavefordeling som har som mål å ha riktig kompetanse på rett sted, til riktig tid.

  Vestre Viken Drammen ønsker at pasientene opplever en helhetlig kontortjeneste som tilrettelegger for en bedre pasientflyt. Dette vil minske belastningen til pasientene med gjentatte oppmøter som ikke er koordinert, føre til økt pasienttilfredshet og tillit til helsetjenesten.

  StimuLab sin vurdering

  Prosjektet vil utnytte anledningen bygging av nytt sykehus gir, for å forbedre eksisterende kontortjeneste. Kontortjenesten er en sentral funksjon, og prosjektet kan potensielt resulterer i tydelige, merkbare forbedringer. Prosjektet har stor grad av brukerfokus der brukerne både er ansatte, pasienter og pårørende. Resultatet vil ha god overføringsverdi for andre sykehus og det er derfor en styrke at Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF er med som samarbeidspartnere. De fleste helseforetak i Norge organiserer kontortjenesten på̊ liknede måte som i Vestre Viken og nytenkning rundt dette vil kunne komme store deler av helsevesenet til gode.

  Flere i arbeid – treffsikker innsats for arbeidsinkludering

  Virksomheter: Kristiansand kommune, i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansands-regionen, Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder og NAV Agder.

  Kunngjøringsdato: 18. august
  Frist for prekvalifisering: 22. september

  I Kristiansand kommune er andelen utenfor arbeid og utdanning svært høy, og høyere enn på landsbasis og sammenlignbare storbyer. Mange av utfordringer er på systemnivå. Tiltak og virkemidler utgjør et uoversiktlig landskap med mange tiltaksaktører, med mangel på helhetlige vurderinger og oppfølging. Det meldes om fragmentering av ansvar og budsjetter, og lite effektiv samlet ressursbruk for å få flere i arbeid.

  Prosjektets utfordring

  Programmet «Flere i arbeid» ble etablert i 2020 og ønsker å ta tak i en stor problemstilling, som bl.a. bærer preg av at brukere faller mellom flere stoler og hvor flere offentlige aktører er involvert, men dårlig koordinert. «Flere i arbeid» er et eksempel på en samfunnsfloke som kommunen ikke kan løse alene. Nå har programmet tatt initiativ til en bred satsing med mål om å redusere utenforskap og øke antall sysselsatte i Kristiansand. StimuLab-prosjektet har et tydelig definert brukerfokus rettet mot ungdom som står i fare for å falle ut av utdanning og skole, personer med nedsatt arbeidsevne, særlig unge under 30 år og unge uføre. I tillegg betraktes aktører som trenger arbeidskraft som en viktig brukergruppe, det vil si lokale bedrifter og kommunen selv.

  Formål

  Målet med prosjektet er blant annet å utforske hvordan systemene som skal bistå med å få personer i arbeid kan ta i bruk nye arbeidsformer og samhandle både bedre og mer effektivt. På denne måten ønsker man å få personer raskt inn i relevante kvalifiseringsløp, som igjen leder til arbeid. Prosjektet vil også utfordre arbeidsgivere i offentlig og privat sektor til å utvikle kreative løsninger som kan bringe flere innbyggere inn i arbeidslivet.

  Målet for StimuLab-prosjektet er også hjelp til å jobbe seg tettere inn i mål og indikatorer for å finne ut mer om hvordan kommunen oppnår suksess, hva som faktisk virker og hvordan oppnå målet.

  StimuLab sin vurdering

  Prosjektet har et tydelig definert brukerfokus på ungdom som står i fare for å falle ut av utdanning og skole, personer med nedsatt arbeidsevne, særlig unge under 30 år. I tillegg er de som trenger arbeidskraft også identifisert som en viktig brukergruppe, det vil si lokale bedrifter og kommunen selv.

  Det er et stort behov for å tenke innovativt, både overordnet og langsiktig om hvordan både Kristiansand, Agder og nasjonen Norge skal lykkes med å få flere i arbeid. Den systemiske tilnærmingen, som også fokuserer på brukere og mobilisering av det lokale økosystemet, tilsier at prosjektet har betydelig innovasjonshøyde. Å finne forbedringer innenfor denne tematikken vil ha betydelig gevinstpotensial knyttet til spesielt unge mennesker, arbeidsgivere og samfunn.

  Mann om bord – samskaping i overgangen fra ung til voksen

  Virksomheter: Trondheim kommune, NAV Falkenborg, NAV Lerkendal og Kirkens Bymisjon.

  Kunngjøringsdato: 25. august
  Frist for prekvalifisering: 29. september

  Menn topper en rekke negative statistikker som for eksempel voldsutøvelse, selvmord og utenforskap, og menn opplever ofte større utfordringer i forbindelse med samlivsbrudd og arbeidsledighet enn kvinner.

  Trondheim kommunes psykiske helse- og rustjenester for voksne opplever stor pågang og ønsker å sikre at tjenestene også er tilpasset menns behov. Menn som gruppe har høyere terskel for å ta kontakt med helsetjenester og andre offentlige instanser ved livsutfordringer. Samtidig er det ofte vanskeligere for menn å bruke eget nettverk som støtte i krevende tider. Mange menn opplever tjenestetilbudene som fragmenterte og i liten grad tilpasset deres behov. Dette kan gjøre terskelen for å be om hjelp enda høyere.

  Prosjektets utfordring

  Prosjektet Mann om bord vil utforske hvordan menns psykiske helse og livsvansker kan tas på alvor. Overordnet mål er å forebygge utenforskap, nedsatt livskvalitet, samt bidra til å bygge robuste familier. Prosjektet ønsker å bidra til at det tenkes annerledes rundt hva det vil si å være mann i sårbare livsfaser.

  Prosjektet ønsker blant annet å:

  • Senke terskelen slik at flere menn oppsøker hjelp og støtte, og opplever å få det når de trenger det. Det kan handle om ulike tilnærminger og individuelle tilpasninger og at hjelp kan gis i ulike former og på forskjellige arenaer.

  • Gjøre det enklere å være mann i en sårbar livsfase. Menn må fremdeles kunne oppleve tilhørighet og inkludering i samfunnet selv om de er i sårbare livsfaser.

  • Skape bedre sammenheng mellom tjenester og mellom tjenestenivå. Tjenestene som gis skal oppleves som sømløse og sammenhengende for brukerne, uavhengig av gjennomføring eller om det er ulike lovverk som ligger til grunn.

  • Utvikle mer effektive og koordinerte tjenester som gir høyere verdi for den enkelte. Det må tenkes nytt om hva personer i sårbare livsfaser faktisk trenger.

  Formål

  Trondheim kommune skal sammen med NAV og Kirkens Bymisjon utforske hvordan menns psykiske helse og livsvansker kan tas på alvor. Overordnet mål er å senke terskelen slik at flere menn oppsøker hjelp, forebygge utenforskap, bidra til at det tenkes annerledes rundt hva det vil si å være mann i sårbare livsfaser, samt bidra til å bygge robuste familier.

  StimuLab sin vurdering

  Prosjektet har et tydelig brukerfokus. Å lykkes med å utvikle bedre løsninger for menn i sårbare livsfaser, vil gi positive ringvirkninger til de pårørende og lokalsamfunnet rundt mennene. I tillegg handler dette prosjektet i stor grad om samarbeidsinnovasjon og kompetanseheving på tvers av aktørene, som vil kunne bidra til bedrede vilkår for å utvikle helhetlige tjenester.

  Tematikken menn i sårbare livsfaser er interessant, aktuell og ny i StimuLab-sammenheng. Dagens tjenester tar i for liten grad utgangspunkt i menn sine utfordringer og behov. Det er nærmest en blindsone i utviklingsarbeidet innen psykisk helse. Prosjektet vil kunne bidra til nybrottsarbeid for brukergruppen med et gevinstpotensial også for nettverket rundt, til mer sammenhengende tjenester på tvers av aktører, som sikrer forebyggende innsats og effektiv ressursutnyttelse, hvor flest mulig får hjelp.

  Trygg staffet - Brudd i behandling i akuttaksen ved psykisk helsevern

  Virksomhet: Vestre Viken HF, Klinikk for psykisk helse og rus (PHR)

  Kunngjøringsdato: 1. september
  Frist for prekvalifisering: 6. oktober

  Sykehuset på Blakstad tilbyr pasientbehandling innen psykisk helse og rus for personer bosatt i hele Vestre Vikens sykehusområde. De har utfordringer knyttet til pasientenes opplevelse av brudd i behandling, ulike faglige tilnærminger, behov for gjentatt informasjonsdeling fra pasientenes side, samtidig som veien inn i helsetjenesten er både ukjent og preget av tabuer og skam.

  Prosjektets utfordring

  Innflytting i nytt sykehus Drammen i 2025 er en viktig milepæl. Vestre Viken PHR ønsker å bruke denne store endringen til å tenke helt nytt om roller og tjenester, med utgangspunkt i pasientens behov.

  Vestre Viken PHR opplever flere alvorlige utfordringer de ønsker å gjøre noe med, herunder:

  • Stor grad av variasjon mellom helsepersonells forståelse og tiltak
  • Manglende samhandling mellom avdelingene internt i PHR og mellom PHR og kommunene
  • Informasjonssvikt

  Formål

  Vestre Viken PHR ønsker å re-designe sine tjenester for å realisere pasientens helsetjeneste innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De ønsker å basere tjenestene på brukermedvirkning, og hva som er viktig for pasientene og deres pårørende, dvs. «Pasientens helsetjeneste» - en helsetjeneste som utformes basert på pasientenes behov.

  StimuLab sin vurdering

  Prosjektet er åpent, og har ikke en forhåndsbestemt løsning. De er motivert, og har gått i gang med innsiktsarbeid. Prosjektet har god kjennskap til utfordringene, men vet ikke hvordan de skal bruke innsiktsarbeidet til å komme videre.

  Temaet brukermedvirkning samt sammenhengende og koordinerte tjenester innenfor psykisk helse og rus, står meget høyt på den nasjonale agendaen. Eksempelvis har regjeringen og KS inngått en avtale om innføring av helsefellesskap for å skape en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste, hvor psykisk helse og rus er ett av fire prioriterte områder. I 2019 ble det innført et pakkeforløp for psykisk syke. Dette evalueres nå av Sintef, samtidig som det debatteres politisk. Vårt inntrykk er at selv om tematikken er høyt prioritert, så sliter man likevel med å finne gode løsninger. Vi mener derfor at dette prosjektet kan ha et høyt innovasjonspotensial.

  Det er et stort gevinstpotensial knyttet til mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser. De har betydelig helsetap og individuelle, sosiale og samfunnsmessige kostnader er store (FHI rapport: Psykisk helse i Norge, 2018). Ny organisering av helsetjenestene som ivaretar brukernes behov og sikrer sammenhengende forløp, vil tilsvarende ha store individuelle, sosiale og samfunnsmessige gevinster.

  Fra informasjonsjungel til skreddersydd informasjon og løsninger for ditt enkeltpersonsforetak

  Virksomheter: Skatteetaten og Brønnøysundregistrene

  Kunngjøringsdato: 8. september
  Frist for prekvalifisering: 13. oktober

  Dette prosjektet er knyttet til Livshendelsen «Starte og drive bedrift» og fokuserer særlig på drivefasen for et enkeltmannsforetak, det vil si det første året i drift. Mange av de som starter et enkeltmannsforetak sliter med å navigere mellom ulike etater, og både Brønnøysundregistrene og Skatteetaten får mange henvendelser fra næringsdrivende.

  Prosjektets utfordring

  Enkeltpersonforetak er en av brukergruppene som henvender seg mest til Skatteetaten. Denne gruppen utgjør også rundt 30 % av henvendelsene til Brønnøysundregistrene.

  Et fåtall av nyetablerte enkeltpersonforetak er fortsatt aktive etter fem år. Allerede etter ett år er ca. 2/3 nedlagt, ifølge SSB. Nyetablerte virksomheter er en risikogruppe for mangel på etterlevelse (skatteproveny), og mange oppgir manglende kunnskap som årsak til dette. Misforståelser om hva de skal levere og når de skal levere det, oppstår ofte i oppstarts- eller avslutningsfasen av virksomheten. Hvis bedriftene trår feil kan det få store konsekvenser, eksempelvis tap av inntekt og mulige personlige konkurser.

  Formål

  Prosjektet skal effektivisere driften og samhandlingen hos Skatteetaten og Brønnøysundregistrene, ved å gjøre brukerne mer selvhjulpne i drivefasen. Man ønsker å utforske hvordan Skatteetaten og Brønnøysundregistrene kan samarbeide om å gi bedre og mer individtilpasset veiledning om plikter og rettigheter når man er i drivefasen.

  Målet er å redusere antall henvendelser om veiledning til innkreving. Prosjektet tar utgangspunkt i brukerne som har størst veiledningsbehov fra Brønnøysundregisteret og Skatteetaten. Prosjektet vil kunne gi verdi i forarbeidet som gjøres i Skatteetatens innkrevingssatsing, samt Brønnøysundregistrenes arbeid med utvikling av veiledere og livshendelsen "Starte og drive en bedrift".

  StimuLab sin vurdering

  Prosjektets tema er en delmengde av et større problemområde knyttet til å bedre situasjonen for enkeltmannsforetak, som igjen er en delmengde av å starte og drive bedrift. Innovasjonspotensialet for dette prosjektet er særlig knyttet til hvordan to virksomheter i fellesskap skal forbedre sine tjenester til samme målgruppe.

  Prosjektet har et tydelig gevinstpotensial både for enkeltmannsforetakene, for de to virksomhetene og for samfunnet som helhet. På kort sikt vil veiledningsbehovet bli redusert. I tillegg vil etterlevelsen kunne øke for enkeltmannsforetakene, fordi informasjonen de trenger blir lettere tilgjengelig. På lengre sikt vil arbeidet kunne medføre færre personlige konkurser og mer tid til veiledning til brukerne som virkelig trenger det. Arbeidet kan også bidra til bedre samhandling på tvers av etater som tradisjonelt har opptrådd i hver sine siloer. Prosjektet har også potensiell lærings- og overføringsverdi ved at det vil kunne bidra til økt samarbeid på tvers av etatene også på nye områder.

  MinØk – Min økonomi i kommunen

  Virksomhet: Digitale Helgeland

  Kunngjøringsdato: 15. september
  Frist for prekvalifisering: 20. oktober

  Digitale Helgeland vil ta for seg kommunal innkreving og gjeldsforvaltning på kommunalt nivå. Innbyggere med økonomiske utfordringer står uten gode sammenhengende tjenester i møte med det som beskrives som lite konsoliderte krav fra det offentlige.

  Prosjektets utfordring

  Innbyggere som sliter økonomisk, er ofte ikke klar over sine plikter og rettigheter. Det er utfordrende å finne informasjon om hvilke frister det er viktig å ivareta, eller hvilken hjelp man kan få fra kommunen for å komme seg ut av et økonomisk problem. Dagens system utnytter ikke den oversikt som kommunen har tilgang til i egne data. Det påfører brukerne store belastninger, noe som kan påvirke deres motivasjon og evne til arbeid og tilbakebetaling negativt over tid.

  Formål

  Prosjektet har en ambisjon om å lette hverdagen for brukere med betalingsproblemer til kommunen, og forhindre at brukergruppen belastes med krav om å oppgi lik informasjon til etater som burde sitte på det samme informasjonsgrunnlaget. De ønsker også å legge til rette for enkel betjening av eiendomsskatt og kommunale avgifter og undersøke muligheten for automatiserte, tilpassede tjenester basert på tilgjengelige data.

  Dette vil kunne bidra til mer effektiv saksbehandling, og sikre at innbyggerne med økonomiske utfordringer får rettigheter de har krav på, uten å måtte søke om det.

  StimuLab sin vurdering

  Problemstillingen er ekstra aktuell etter en tid med pandemi som har etterlatt mange arbeidsledige. Prosjektet er tydelig avgrenset mot kommunal innkreving, og brukerfokuset på innbyggere med betalingsutfordringer overfor kommunen er gjennomgående.

  StimuLab har hatt prosjekter innen gjeldstematikk tidligere («Gjeldsfloka» og «KLOPP»). I tillegg vil Skatteetaten de neste årene være i førersetet for en stor satsing på «Fremtidens innkreving». Prosjektet fra Helgeland angriper problemstillingen knyttet til gjeldsinnkreving fra et kommunalt nivå, og ønsker å bidra til endringer raskt og smidig.

  Det er et tydelig gevinstpotensiale både for innbygger og kommunen. På kort sikt vil prosjektet medføre økt forutsigbarhet og enklere innkreving av kommunale avgifter, samt mer effektiv og korrekt kommunal saksbehandling. På lang sikt forventes gevinster som økt tillit til kommunen og bedre økonomi for både kommune og skyldner/innbygger. Sammen med en villighet til å eksperimentere og tenke nytt om et sammensatt tema, har vi tro på at dette prosjektet kan bidra til konkrete resultater for en utsatt gruppe i samfunnet.

  Presentasjon av de syv prosjektene, Dialogmøte 17. juni 2021

  Digitaliseringsdirektoratet og DOGA inviterte 17. juni 2021 leverandører til digitalt dialogmøte for å informere om syv nye prosjekter i StimuLab. Prosjektene lyses ut i markedet høsten 2021. Formålet med dialogmøtet er å presentere prosjektenes behov og å motivere leverandører til å komme med innspill.

  Se opptak fra dialogmøtet med presentasjon av de syv prosjektene

  Kontakt

  Ellen Strålberg

  Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 97 67 97 68