Hopp til hovedinnhold

Utvikle felles mål

Felles mål er en forutsetning for å lage sammenhengende tjenester på tvers av eksisterende styringsstrukturer og mellom aktører med ulikt samfunnsoppdrag

For at dere skal kunne styre arbeidet med en sammenhengende tjeneste, må aktørene som er involvert, beskrive både problemet ved dagens situasjon, og hvilke brukerbehov som er knyttet til dette. Deretter må dere formulere mål og beskrive hva dere ønsker å oppnå gjennom samarbeidet og med den sammenhengende tjenesten.

Under følger noen ulike eksempler på mål for inspirasjon.

Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP)

Overordnede mål for samarbeidet:

Gjennom effektiv samhandling mellom privat næringsliv og offentlig sektor skal DSOP programmet bidra til å realisere samfunnsmålene:

 • Et enklere liv for folk flest, blant annet skal det ikke være nødvendig for innbyggere å oppgi informasjon mer enn en gang til offentlig sektor

 • Forenklinger i næringslivet, deling av data vil muliggjøre hel-digitale prosesser og derfor høy grad av automatisering.

Samfunnsmålet vil bidra til oppnåelse av de politiske målene:

 • Norge skal være ledende i verden på å tilby elektroniske tjenester fra offentlig sektor, både mot næringsliv og innbyggere

 • Ved å ta elektroniske løsninger i bruk skal offentlig sektor effektiviseres slik at ressurser kan frigjøres til å styrke velferdstilbudet

 • Ved å ta elektroniske løsninger i bruk skal næringslivet få redusert sine administrative byrder knyttet til gjennomføring av offentlig regelverk.

DigiBarnevern

Samfunnsmålene til DigiBarnevern:

 • Barn og familier som trenger hjelp, skal få hjelp som virker til rett tid. De skal møte et samarbeidende barnevern som gir reell mulighet til medvirkning, og skal gis styrket rettssikkerhet.

 • DigiBarnevern skal også bidra til at barnevernet oppleves trygt for barna, yter likeverdige tjenester, og at tilliten til barnevernet styrkes.

Effektmålene i DigiBarnevern (som er et uttrykk for den direkte effekten av initiativet) er:

 • God kvalitet i saksbehandling og oppfølging

 • Rask behandling og rettidige beslutninger

 • Likeverdige tjenester og forutsigbarhet for barn og familier

 • Sikkerhet, sporbarhet og kontrollerbarhet i all saksbehandling

 • Effektiv og god utnyttelse av samfunnets ressurser

 • Fornøyde ansatte i barnevernet

Eksempler på mål fra to av de de syv livshendelsene

Dødsfall og arv

Målet for arbeidet er å gi de etterlatte en opplevelse av sammenheng i tjenester fra det offentlige når de opplever dødsfall, og forenkle prosesser som i dag er kompliserte, analoge og papirbaserte.

Alvorlig sykt barn

Aktørene som bidrar i arbeidet med å utvikle sammenhengende tjenester for livshendelsen har et felles mål om at barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte skal få et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud slik at de kan fokusere sine ressurser på omsorg og livskvalitet.

Gjennom å utvikle et felles mål vil partene lettere bygge felles forståelse av brukerbehov og mulige løsninger, og hvordan dette igjen påvirker samfunnsoppdraget og arbeidsoppgavene til partene i samarbeidet. Dette vil gi bedre mulighet for forankring av hva som skal oppnås, både internt i hver parts virksomhet, men også utad mot eierdepartement eller relevante interessenter. Som en del av å utvikle felles mål skal det dermed skapes en forståelse av økosystemet som bygges rundt livshendelsen og som skal fungere i helhet over tid.

Erfaringer og råd om utvikling av felles mål

Bruk brukerbehov som utgangspunkt for å utvikle felles mål

I arbeidet med livshendelsen «Dødsfall og arv» er brukerreisen og behovene fra brukerne grunnlag i prosessen som skal lede mot et felles mål. De forskjellige samarbeidspartnerne i livshendelsen skal kunne se hvordan deres tjenester og samfunnsansvar berøres og hvilke endringer som de bør gjennomføre for å gjøre det enklere for brukergruppen. Det vil fremdeles være behov for felles fora for å snakke sammen og bygge felles forståelse, men innsiktsarbeidet gir et tydelig fundament for denne felles forståelsen.

Ta aktiv kontakt, ikke vent på å bli kontaktet

Digitalt Samarbeid Offentlig Privat (DSOP) ble etablert i 2016, og de som deltar, har opparbeidet seg god erfaring med å samarbeide på tvers av virksomheter. Enighet om felles mål er helt essensielt for å mobilisere aktørene, ifølge DSOP, men det kan være utfordrende å få alle om bord. For å starte samarbeid med andre må man ha lav terskel for å ringe, få på plass møter og svare ut henvendelser. Erfaringene deres er at folk er positive når man tar kontakt.

Sett av god tid

I prosjektet “Vilkår for førerett”, som senere ble “Program for digital førerettsforvaltning”, brukte de involverte partene over ett år på å etablere et omforent bilde av nåsituasjonen. De utarbeidet et relativt detaljert bilde av både brukerbehovene, strukturene og samhandlingen mellom de ulike aktørene. Som et felleseie var det en god plattform for videre arbeid.

Start med noe som gir nytte for alle

Samarbeidspartnerne må se umiddelbar nytte av både mål og foreslått tiltak. Et eksempel er DSOP-prosjektet for å etablere en heldigital løsning for konkursbehandling. Det var et område som både Skatteetaten og bankene hadde umiddelbar nytte av, og dermed ble riktig å prioritere framfor andre prosjekter. Å ha felles mål gjorde det tydelig at alle aktører fikk noe ut av prosjektet, og det ble lettere å starte og bli enige.

Da DSOP skulle starte opp et prosjekt rundt digital samhandling ved eiendomshandel hadde de i utgangspunktet en lang liste med funksjonalitet som partene ønsket å få realisert. De innså raskt at det ikke var mulig å tilfredsstille alle. Da valgte DSOP å starte med det som raskt ga verdi for alle aktører, for så bygge videre på løsningen over tid. Dette kan særlig være lurt ved enkelte tiltak som tar lang tid å gjennomføre, for eksempel ved behov for lovendringer.

Tenkeboks for utvikling av felles mål

 • Hvilke utfordringer/problemer har vi som aktører motivasjon for å løse? Hvilke mål kan vi samles om?

 • Har vi en felles forståelse av hvem som er brukerne av den sammenhengende tjenesten?

 • Er det felles forståelse av gevinster ved arbeidet som skal gjøres, og hvor disse skal realiseres?

 • Hvem beslutter til slutt tiltakets mål? Hvor mye tid og ressurser vil det kreve å etablere et felles mål?

 • Hvilke målkonflikter kan vi se for oss? Kan disse løses på operativt nivå, eller trengs det politiske eller strategiske avklaringer?

 • Hvordan håndterer vi målforskyvninger over tid?

Ressursboks for utvikling av felles mål

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?

Sammenhengende tjenester