Hopp til hovedinnhold

Ny veiledning for digitale sammenhengende tjenester

Å lage sammenhengende tjenester er en innovasjonsutfordring for offentlig sektor. Dagens styrings- og organisasjonsmodeller er ikke alltid like egnet. Vi må i større grad samarbeide på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Veiledningen gir deg som jobber med en livshendelse eller sammenhengende tjenester eksempler og råd.

Veiledningen er laget i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), etter innspill fra de som jobber med livshendelsene og møter utfordringer i arbeidet.

Veiledningen skal være dynamisk, og uttesting og bruk av veiledningen vil derfor gi grunnlag for læring og videreutvikling i dialog med livshendelsene og andre brukere over tid.

Du må vurdere fire styringstemaer

Veiledningen identifiserer fire styringstema som dere sammen må vurdere for å finne frem til hensiktsmessig styring og organisering av arbeidet. Disse er:

  1. Utvikle felles mål
  2. Sikre forankring
  3. Skape enighet om roller og ansvar
  4. Sikre finansiering

Innenfor hvert av styringstemaene finner du erfaringer og råd fra eksemplene DSOP, Vilkår for førerett, DigiBarnevern, 0-24 samarbeidet, Innsending av byggesøknader med etterfølgende saksbehandling og Fremtidens innkreving.

Tre modeller for styring og organisering

For å finne egnede måter å styre og organisere sammenhengende tjenester på, har vi samlet og beskrevet ulike former for styring og organisering som modeller. Modellene tar utgangspunkt i eksisterende forskning og litteratur om innovasjonssamarbeid, beste praksis-rammeverk for prosjekt- og programstyring, og innsikt fra sentrale aktører i statlig og kommunal forvaltning.

Du kan bruke modellene som utgangspunkt for å reflektere rundt hvilke former for styring og organisering som vil passe ut ifra utfordringens kompleksitet, i ulike faser i arbeidet og samarbeidsrelasjoner. Som oftest vil du nok bruke en kombinasjon av de ulike modellene.

  1. Modell 1 – nettverksmodellen - henter inspirasjon fra litteratur og erfaringer rundt åpne innovasjonsprosesser og økosystemer. Styringen involverer potensielt svært mange aktører, og handler om å legge til rette for at samfunnsmål oppnås gjennom tillit
  2. Modell 2 – programmodellen – henter inspirasjon fra beste-praksis programstyringsmetodikk og beskriver styring på gevinstmål av et begrenset antall aktører
  3. Modell 3 – prosjektmodellen – henter inspirasjon fra beste-praksis prosjektstyringsmetodikk og beskriver styring på leveransemål av et begrenset antall aktører

Modellene har ulike ambisjonsnivå for innovasjon

Sammenhengende tjenester og organisering rundt livshendelser innebærer i seg selv et innovasjonsmål, men ambisjonene kan variere mellom de ulike tjenestene. Leveranse-orienterte modeller vil kunne gi raskere resultater i form av forbedringer og umiddelbare tjenester. Radikale innovasjonsresultater som også innebærer store systemendringer vil ta mer tid.

Kontakt

Kristin Karlsrud Haugse

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 41 55 90 69