Trondheim kommune: Ledelsesskolen

Gjennom prosjektet "Ledelsesskolen" har alle ledere i hele kommunen kjørt egne innovasjonsprosesser som avsluttes med pitching foran et panel bestående av direktører, kommunalsjefer og fagpersoner. For dette vant Trondheim kommune KMDs innovasjonspris 2019.

Behov

Utvikling av lederskapet er noe som i en eller annen form til enhver tid foregår i norske kommuner. I 2016 vedtok bystyret i Trondheim å “styrke lederfunksjonen og lederkompetansen i organisasjonen”. Dette vedtaket ble tatt ned i to steg. Første steg var å gå fra to til fire ledernivå gjennom å innføre avdelingsledere og kommunalsjefer i organisasjonen. I praksis betyr det ansettelse av ca. 500 nye ledere. Steg to handler om Ledelsesskolen som et ledd i å styrke lederkompetansen. Dette er et omfattende program med mange aktører som har foregått i pop-lokale for ledelsesutvikling.

Prosess

Alle enhetsledere og avdelingsledere i kommunen har gjennomført ledelsesutviklingsprogrammet. Det jobbes nå med et nytt prosjekt som skal bygge videre på det som er gjort. Årlig har kommunen en kraftsamling for alle sine ledere hvor temaet er innovasjon.

Løsning

Utvikling av kapasitet og kompetanse på innovasjon gjøres systematisk og med stort omfang i "Ledelsesskolen". Ekstern kompetanse har bidratt i utvikling av innholdet for programmet, men det er egne ansatte som har drevet programmet fremover og stått for gjennomføringen. Prosessledelse på samlingene er i hovedsak gjennomført av kommunens egne ansatte. Programmet består av fem samlinger av to dager, hvor den ene samlingen kun handler om innovasjon.

Det har også vært et poeng for programmet å rette seg mot det å være leder, og en del av et lederteam, i Trondheim kommune gjennom å besvare følgende spørsmål: Hva vil det si å være lederen som skal realisere akkurat vår organisasjon sine mål og strategier?

Trondheim kommune - Innovasjonsprisen 2019

Effekt

Økt forståelse for hvorfor og hvordan man jobber med og leder innovasjonsprosesser i en kommune. Flere av idéene som har blitt løftet opp gjennom «Ledelsesskolen» har blitt videreutviklet og ført til konkrete gevinster og forbedringer.

Skalering

I enkelte av akseleratorprogrammene under «Ledelsesskolen» har ansatte fra andre kommuner i Norge deltatt. Utover det har en rekke kommuner vært på besøk for å lære mer om prosjektet og hvordan Trondheim kommune gjennom det trekker innovasjon inn som en del av ledelsesplattformen.

Utover andre kommuner så er det kjørt spin off-akseleratorprogram i samarbeid med NTNU Accel hvor startups og etablerte bedrifter har deltatt i innovasjonsprosessene sammen med kommunalt ansatte. Dette har på kort til også økt lokale startups sin interesse for innovasjon i kommunen betraktelig. Spin off-programmet har også høstet internasjonal anerkjennelse, blant annet gjennom pris på Corporate Startup Summit i Zurich.

Erfaringer

Kapasiteten til å støtte opp det videre arbeidet for å realisere flere av de gode idéer som lederne jobbet fram og pitchet har vært en utfordring.

For kommunen er neste skritt å bygge videre på dette ved å gjøre innovasjonsarbeidet som gjøres i kommunen tydeligere for alle ansatte på tvers av sektorer, og lage strukturer som inviterer alle til å delta og stimulerer innovasjonsarbeidet videre og bredere.

Kontakt

Vil du lære mer om «Ledelsesskolen» eller andre innovasjonsprosjekter i Trondheim kommune kan du kontakte Tone Merethe Aasen