Træna kommune: Tenk Træna

Da Træna i 2014 stod overfor en potensiell krise, måtte kommunen tenke annerledes. Svaret ble et utviklingsprosjekt - Tenk Træna, som har igangsatt både næringsliv, kultur- og stedsutvikling. For samskapingsarbeidet i kommunen vant KMDs innovasjonspris 2018.

Oversiktsbilde over Træna

Behov

Træna kommune stod i 2014 overfor en potensiell krise. Det handlet om at hjørnesteinsbedriftene innen fiskeriindustrien var truet til nedlegging. For å være på forkant av krisen tok kommunen initiativ til et utviklingsprosjekt. Istedenfor å bli en såkalt omstillingskommune og få hjelp når det går galt, var man på forkant og formulerte behov av utvikling for å unngå krise. Kommunen ønsket en bred samfunnsutvikling, og ikke nisje-næringsutvikling. Forståelsen for at Trænasamfunnet trenger flere bein å stå på fantes der, men metodene for å komme dit trengte de hjelp med. Prosjektmidler ble innvilget fra Nordland Fylkeskommune, en ressursgruppe ble nedsatt og en utviklingssjef ble ansatt.

Prosess

Utviklingsprosjektet har vært i gang i 3 år, og fikk i fjor forlenget med 3 nye år, på grunn av gode resultater og metoder.

Løsning

Utviklingsprosjektet har vært en arena for utvikling av hele samfunnet, og en annerkjennelse at kommunens tradisjonelle arbeid spenner over mye og om det skal generere utvikling er det nødvendig å jobbe på nye måter. Utviklingsprosjektet startet med en strategisk samling og fire hovedsatsingsområder ble formulert:

  1. næringsliv & havets ressurser
  2. turisme og opplevelsesnæring
  3. kultur og kulturentreprenørsskap
  4. lokal stedsutvikling og planarbeid

For å skape fremdrift i flere ledd ble lokale grupper satt i arbeid og delprosjekter startet opp. Det vesentlig nye innebar å ha en bred delaktighet i flere ledd, og samle en ressursgruppe som ikke bare var lokale næringsaktører og kommunen, men også fra nabosamfunn og fra regionale kompetansemiljøer, samt lokalinnbyggere. Tilnærmingen bestod også i å se potensiale istedet for å krisemaksimere og gå fra å snakke om ”Redd Træna” til ”Tenk Træna”. Dette er ikke en løsning i seg selv, men et viktig utgangspunkt for å få til utvikling som blir bærekraftig. Tenk Træna ble parolen som ble brukt for å samle aktører til å tenke og gjøre grep som kunne lede til næringslivsutvikling, kulturutvikling, destinasjonsutvikling og et bedre lokalsamfunn. Flere delprosjekter ble startet, for eksempel for satsing på tang- og tare, rekruttering for neste generasjons fiskere og for utvikling av overnattingssted og turismeløsninger.

Effekt

Oxford Research fikk i oppdrag å evaluere utviklingsprosjektet. Deres rapport viser en rekke gode resultater:

(...) det er i utviklingsprosjektet arbeidet meget godt og at det kan vises til en portefølje av tiltak som støtter opp om målsettingene for utviklingsprosjektet. Prosjektet har kun vært i drift i drøye to og et halvt år, det har hatt en grunnbevilgning på 6,3 millioner kroner og det opererer i en kommune med i underkant av 500 innbyggere. Til tross for disse begrensningene er det generert betydelig aktivitet, og konkrete resultater i form av arbeidsplasser og tilflytting. Utviklingsprosjektet har bidratt positivt til Trænas omdømme og til bolysten til befolkningen i kommunen. Kulturprosjektene Træna-Hawaii, Vinterfestivalen og Artists in Residence gir mye oppmerksomhet, og viser både lokalbefolkningen og andre at det skjer mye på kulturfeltet i kommunen. Tilflytting av syv personer kan knyttes direkte opp mot næringsetableringer og prosjekter støttet av utviklingsprosjektet. 13 næringsetableringer og 11 prosjekter har startet i kjølvannet av prosjektet. Dette har generert ekstern kapital på totalt 4,3 millioner i tillegg til egne investeringer fra næringene som startet. 12,6 årsverk tilskrives utviklingsprosjektet.

Oxford Research

Skalering

Utviklingsprosjektet har fått mye omtale og Træna har hatt en tilnærming til å samarbeide og utveksle erfaringer med andre liknende samfunn og deltatt i mange regionale og nasjonale sammenhenger. På denne måten har kunnskap og erfaringer blitt spredt, ikke kun lokalt, men nasjonalt. Flere øysamfunn og mindre kommuner har vist stor interesse og fylkeskommunen har brukt erfaringene fra Træna for utviklingsprosjekt for andre omstillingstiltak. Andre kommuner i fylket har også tatt initiativ til å selv starte lignende utviklingsarbeid.

Et av hovedmålene i kommuneplanen er å ”være en rollemodell for gode småsamfunn” som betyr at kommunen ønsker å bidra med tenkning og utvikling til andre, og ydmykt lære av andre for å sammen styrke kommunearbeid rundt omkring i landet. Det handler ikke om en konkurranse om å være best, men å ha noe å strekke seg etter for å bidra til at alle blir bedre på samfunnsutvikling.

Som liten kommune lengst ut i distriktet vil det fortsatt være mange utfordringer å ta tak i. Å spille på lag med andre er svært viktig for landets tredje minste kommune. Utviklingsprosjektet og øykommunen har blitt en attraktiv medspiller for både regionale, nasjonale og internasjonale arenaer. Træna kommune deltar i flere prosjekter som spenner langt utenfor regionen, og de får stadig henvendelser fra aktører som ønsker samarbeide, å utvikle kunnskap eller å bruke Træna som pilot for tester. Det er både forskningsprosjekter, kommersielle prosjekter, klynger og nettverk samt kommunale samarbeidsprosjekter. Spredning skjer også gjennom hjemmesiden www.tenktraena.no og gjennom sosiale medier, nyhetsbrev og oppdateringer til aktører og interesserte.

Erfaringer

Utviklingsarbeidet inngår i kommuneapparatet, men er også en bro over til næringsliv, kulturliv og aktører utenfor kommuneorganisasjonen.

Utviklingsprosjektet brukes som en fasilitator for å sette i gang prosjekter som også ligger inne i kommunedriften. At Træna åpner for flere forskningsprosjekter innebærer at kommunen også får profesjonelle samarbeidsparter, som kan være til hjelp med å heve blikket, kompetansen og bidra med nye innsikter og læring. Dette er ikke tilfeldig, men en direkte ringvirkning og videreutvikling av Utviklingsprosjektet.

Kontakt

Vil du lære mer om «Tenk Træna» eller andre innovasjonsprosjekter i Træna kommune kan du kontakte Moa Björnson.