Stavanger kommune: Leve HELE LIVET

Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig. De kaller det "Leve HELE LIVET".

Figur med fire søyler, som viser oppbyggingen av prosjektet Leve HELE LIVET

Behov

Stavanger deler mange utfordringer andre kommuner har. Aldrende befolkning, vekst i nye brukergrupper, knapphet på helse- og sosialpersonell, begrensede økonomiske rammer, endringer i sykdomsbildet samt innbyggeres forventninger.

Det er derfor nødvendig for kommunen å omstille tjenestene og intensivere det systematiske forbedringsarbeidet for å kunne levere tjenester som er bedre for brukeren og billigere for kommunen.

Én løsning på disse utfordringene er prosjektet "Leve HELE LIVET".

Om prosjektet

Kommune: Stavanger

Løsningstype: Samskaping

Behovsområde: Velferd

Start: 2013

Slutt: I gang ​​​​​​

Kontakt: Bente Gunnarshaug

Prosess

"Leve HELE LIVET" gikk fra prosjekt til programområde i 2017. Prosjektgruppen for "Leve HELE LIVET" har vært bredt sammensatt med ansatte fra hjemmesykepleien, helse- og sosialkontor, Fysio- og ergoterapitjenesten, velferdsteknologi, pårørendekoordinator, Helsehuset Stavanger, kommunikasjonsavdelingen, Budsjett og økonomistyring og fagstab Helse og velferd.

Virksomhetene har vært engasjert i utvikling av hverdagsmestring gjennom planlegging, utprøving, justering og implementering av aktuelle tiltak i samarbeid med prosjektgruppen og programansvarlig.

Løsning

Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig.

"Leve HELE LIVET" handler om overføringer av erfaringer fra hverdagsrehabilitering til den tradisjonelle hjemmesykepleieren. Resultatet ble tilbud om hverdagsmestring hvor brukerne får opplæring i å mestre daglige aktiviteter i stedet for tradisjonell hjemmesykepleie.

Helse- og sosialkontorene har en sentral rolle i å kartlegge potensialet for egenmestring hos brukerne. Hjemmesykepleien gjennomfører opplæring og veiledning for brukerne. Etter to måneder kartlegger Helse- og sosialkontoret, i samarbeid med brukerne og hjemmesykepleien, prosessen og bestemmer avslutning av tjenesten eller videre behov for hjemmesykepleien.

Hverdagsmestring betyr en endring av holdninger blant brukere, pårørende og ansatte for å unngå hjelpefellen, som karakteriseres ved at hjelperen snarere svekker enn styrker evnen til egenmestring.

Effekt

Den siste brukerundersøkelsen fra 2016 viste gode resultater for "Leve HELE LIVET". Gjennom undersøkelsen sier brukerne at det at tjenesten støtter dem til å klare hverdagen på en best mulig måte, er det aller viktigste. Opplevelsen av at tjenesten er godt tilpasset brukerens behov, er også sentral. Resultatene tyder på at brukerne av hjemmesykepleien er fornøyd med den nye måten tjenestene leveres på.

Da hverdagsmestring ble innført, ble antallet brukere som fikk oppfølging av hjemmesykepleien redusert betydelig. På bare fire måneder ble antallet som mottok hjemmesykepleie redusert med 5 %. Etter innføringen av hverdagsmestring får flere brukere kortere oppfølging som setter de i stand til egenmestring, i stedet for at de blir passive mottakere over lang tid. Dette frigir ressurser slik at flere brukere får oppfølging med samme eller mindre bruk av ressurser.

Siden oppstart av hverdagsmestring i 2015 mottar nå ca. 560 brukere hverdagsmestring i året. Hverdagsmestring gis nå med en varighet på to måneder. Helse- og sosialkontoret samhandler tett med hjemmesykepleien for å gi de riktige brukerne hverdagsmestring.

Skalering

"Leve HELE LIVET" har blitt frontet i Stavanger aftenblad, på kommunens hjemmesider og i lokale og nasjonale konferanser.

Erfaringer

Erfaringene fra implementering av hverdagsrehabilitering viste gode resultater for brukere, ansatte og for kommunens økonomi. Brukeren var fornøyd med å nå målene sine, og effekten var størst i de yngste aldersgruppene 65-70 år. Les mer om evalueringen av piloten hverdagsrehabilitering og resultater etter implementering i hele byen.

Hør her hva det har betydd for Åse at Stavanger kommune har begynt å jobbe på nye måter.