Sola kommune: Transport i rus/psykiatri

Sola kommune ble i 2018 nominert til KMDs innovasjonspris for prosjektet "Transport i rus/psykiatri". Blant annet på grunn av hvordan kommunen trener brukere i å ta offentlig transport, og dermed øke selvstendighet og mestring i eget liv.

Transportsituasjon, dekket av teksten "transport i rus og psykiatri"

Behov

Kommunens kjøreordning for brukere i rus/psykiatri gjorde brukerne avhengige av personalet. Brukernes behov for transport måtte bli tilpasset når det passet for personalet, og brukere kunne oppleve å ikke komme seg på jobb eller delta i sosiale avtaler om personalet ikke kunne kjøre. Brukerne måtte i tillegg ha vedtak på hvilke avtaler og aktiviteter man kunne kjøres til i utgangspunktet startet dette som en søknad om å få flere biler til rus/psykiatri slik at flere i personalet kunne kjøre rundt på brukerne.

Prosess

Prosjektet begynte som et transportprosjekt, men utviklet seg etter hvert til å bli et angstmestringsprosjekt. Avdelingen begynte med IMR (Illness Management & Recovery), en metode som fokuserer på at brukerne skal bli sjef i eget liv, og læres opp til bedre å takle sin egen livssituasjon.

I transportprosjektet begynte deltakerne å spørre seg om behovet handlet om for få biler. Eller om var det behov for transport som ikke ble dekket. Utgangspunktet var 196 brukere, 50 årsverk, 1 bil per fjerde årsverk. Det ble jobbet med flere mulige løsninger; el-sykler, mer bruk av TT-kort, og omorganisering av turnuser for å utnytte bilparken og dekke transportbehovet bedre.

Men den beste løsningen var å hjelpe brukerne til å benytte offentlig transport. En gruppe på fem kvinner deltok i programmet. Deltakerne ble plukket ut av ansatte, møtte IMR-terapeuten med jevne mellomrom, og hadde et strukturert opplegg som gikk over 10 mnd. Deltakerne skulle selv sette mål, og definere sitt behov. Fokuset var på hva brukerne ville fremfor hva de hadde av problemer.

Løsning

Løsningen ble å trene brukerne i å ta offentlig transport, og dermed øke selvstendighet og mestring i eget liv. På samme tid reduserte dette behovet for både biler og personell til å kjøre, og det frigjorde betydelig mer tid til kjerneoppgaver. Å hjelpe brukerne å mestre transportsituasjoner var ikke bare et ressurssparende tiltak, men betydde også en bedring i livskvalitet for brukerne. Prosjektet førte til at personalet måtte tenke transport ikke bare som en umiddelbar praktisk oppgave som skulle løses her og nå, men også som arenaer for mestring.

Effekt

Endringen har ført til at hjelpen i større grad tilpasses behovene hos den enkelte, og ikke kommunal organisering. Sola kommune ser at innføring av Recovery har ført til at flere av brukerne er blitt mer selvstendige, og ikke trenger så mye hjelp og bistand som før. Ansatte innen rus/ psykiatri opplever arbeidsdagen som mer meningsfull. Transportprosjektet er fra et styringsperspektiv et prosjekt som bare er positivt. Det sparer kommunen for penger, både på kort og på lang sikt. Oppfølging av brukerne skjer nå i grupper, i motsetning til tidligere hvor det var en til en oppfølging. Dette frigjør ressurser som brukes på nye prosjekter som kommer brukerne til gode.

Skalering

Transportprosjektet har bidratt til at Recovery filosofien er innført innen rus/psykiatri i Sola kommune. Det er i nedfelt i kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenesten 2017- 2019, at Recovery skal innføres i alle virksomheter innenfor levekår.

Erfaringer

Løsningen har påvirket kommunens tilnærming til helse og velferdstjenestene. Den har endret hvordan kommunen tenker ressurser, og muligheter hos den enkelte innbygger.

Kontakt

Vil du lære mer om «Transport i rus/psykiatri» eller andre innovasjonsprosjekter i Sola kommune, kan du kontakte Sigrund Haaland