Kva er innovasjon?

Innovasjon er eit omgrep som det kan vere vanskeleg å forklare. Det er mange ulike oppfatningar om omgrepet, mange ulike tilnærmingar til faget og ikkje minst mange ulike definisjonar.

Innovasjon er å fornye eller lage noko nytt som skapar verdi for verksemd, samfunn eller innbyggarar. Forma er eksperimenterande og løysinga er ikkje kjend på førehand.

Innovasjonsdefinisjonen vi nyttar i Digitaliseringsdirektoratet

Dette er ein definisjon som ikkje berre handlar om dei bedriftsøkonomiske sidene ved innovasjon. Meirverdi for samfunnet er ein viktig faktor når vi snakkar om innovasjon i offentleg sektor, fordi ein må sjå på både bedriftsøkonomiske resultat og samfunnsøkonomiske fordelar. Noko som er samfunnsøkonomisk lønnsamt er ikkje nødvendigvis bedriftsøkonomisk lønnsamt og vice versa.

Føremålet med innovasjon i offentleg sektor kan med andre ord vere å skape både sosial og økonomisk verdi. Sosial verdi kan vere å utvikle betre tenester for borgarane, til dømes ved å korte ned ventetida på sjukehusa. Økonomisk verdi kan vere både auka inntekter og sparte utgifter.