Igangsatte prosjekter 2019

Syv nye innovasjonsprosjekter har fått støtte fra StimuLab 2019. Prosjektene spenner fra gjeldsforebygging og utenforskap til kommunale byggeprosjekter og medisinsk avstandsoppfølging.

Bilde av prosjektdeltakere fra de syv 2019-prosjektene i StimuLab på samling.
Foto: Patrick Søfting-O'Rourke, Digitaliseringsdirektoratet.
KICK-OFF: Prosjektdeltakere fra de syv 2019-prosjektene i StimuLab samlet for kick-off hos Digitaliseringsdirektoratet, februar 2020.

Digitaliseringsdirektoratet velger ut prosjektene, som får både økonomisk støtte (til sammen 18,8 millioner) og faglig veiledning. Prosjektene som er valgt ut var i hard konkurranse med 31 andre statlige og kommunale innovasjonsprosjekter.

De syv 2019-prosjektene:

  • Arbeids- og velferdsdirektoratet skal sammen med lokale NAV-kontor jobbe med hvordan de kan lage bedre og mer helhetlige tjenester i de nye, sammenslåtte NAV-kontorene som etableres i forbindelse med kommunereformen. Med brukernes behov i sentrum, skal de utforske hvordan de kan organisere de nye Nav-kontorene.
  • Arkivverket skal jobbe med hvordan arkivering i forvaltningen kan gjøres mer effektivt, moderne, brukerrettet og sikre at dokumentasjon bevares for ettertid. Det er et demokratisk problem at forvaltningen i dag ikke har dokumentasjon på beslutninger og saksganger fordi det ikke arkiveres. Prosjektet vil utfordre både forvaltningen og private leverandører og utforske hvordan innebygd arkivering kan være en del av fremtidens arkivering.
  • Bydel Nordre Aker i Oslo kommune skal gå åpent og utforskende inn i temaet utenforskap og se på hvordan bydelen kan bidra til å forebygge at flere faller utenfor, f.eks. innenfor om fattigdom, rus, psykiatri, eldre, skole eller kombinasjoner av flere problemstillinger.
  • St. Olavs hospital HF skal sammen med Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF se på hvordan medisinsk avstandsoppfølging kan bidra til å endre måten pasienter følges opp på. Medisinsk avstandsbehandling, gjennom ulike teknologiske muligheter, gir mulighet for en mer fleksibel og tilpasset helsetjeneste, med bedre mulighet for mennesker til selv å mestre eget liv og egen helse, samt en bedre ressursbruk i tjenestene.
  • Helsedirektoratet og Norsk helsenett skal utforske hvordan en digital behandlingsplan kan bidra til bedre kvalitet i behandlingen og bedre medvirkning fra pasientene. Helsepersonell med ansvar for å følge opp pasienter i et behandlingsforløp, mangler i dag muligheten til å kunne samhandle om pasientoppfølgingen i en felles, nasjonalt tilgjengelig behandlingsplan. Det er dermed også dårlig tilrettelagt for at pasienten selv kan delta og spille inn informasjon i egen behandlingsplan. Dette prosjektet skal se på de teknologiske mulighetene og teste hvordan en slik behandlingsplan kan fungere, på tvers av helsetjenester.
  • Bærum kommune skal jobbe med hvordan bedre brukermedvirkning og samhandling i kommunale byggeprosjekter kan bidra til at byggene som settes opp er i tråd med faktiske behov og fremtidens krav. Prosjektet skal utforske hvordan man ved hjelp av tjenestedesign og systemorientert design kan utvikle en bedre og mer pedagogisk prosess, som kan styrke samhandlingen mellom involverte aktører, sikre reell brukermedvirkning, og resultere i bedre og riktige bygg med god kvalitet. Dette prosjektet ønsker å utvikle en bedre prosess for kommunale byggeprosjekter, som ivaretar brukermedvirkning gjennom hele prosessen. Arbeidet skal konkret jobbe med case fra området pleie/omsorg i kommunen.
  • Brønnøysundregistrene skal sammen med NAV Lillestrøm, NAV Viken og Lillestrøm kommune jobbe for en helhetlig tjeneste for forebygging av økonomiske problemer. Dette prosjektet ønsker å lage en løsning for å fange opp disse brukerne og forebygge økonomiske problemer, i utgangspunktet både rettet mot enkeltpersonsforetak og øvrige innbyggere. Innsikten om denne tematikken kommer fra fjorårets StimuLab-prosjekt «Gjeldsfloka», der NAV Skedsmo (nå Lillestrøm) og Brønnøysundregistrene jobber med en løsning for en plattform og rådgivning til de som allerede har store gjeldsproblemer.