Framsyn- og scenariometodikk

Scenarier gjør deg dessverre ikke i stand til å forutsi eller spå framtiden. Men det kan bidra til at tjenesteutviklingen vår er langsiktig – ved at vi også tar høyde for samfunnets og menneskers framtidige behov.

Hvem passer det for?

Scenario- og framsyn-metodikk er nyttig for deg som er toppleder, mellomleder eller strategi- eller innovasjonsansvarlig i offentlig sektor. Det er også relevant for deg som jobber med innovasjon, lederutvikling og organisasjonsutvikling.

Det er vanskelig å spå hvilke behov offentlig sektor må dekke i framtiden. Men framsyn- og scenariometodikk kan bidra til mer langsiktighet i innovasjons- og utviklingsarbeidet.

Det kan også styrke utviklingsaktivitetene i offentlig sektor til å bli mer utadvendte og treffsikre.

Hva er framsyn?

Strategisk framsyn – eller scenarioutvikling, som er den mest brukte metoden innenfor strategisk framsyn – innebærer et langt tidsperspektiv. Gjennom scenarioarbeidet konstrueres et sett med gode, alternative scenarioer, såkalte fremtidsbilder. De finner man fram til gjennom å utforske og analysere drivkrefter, trender og utviklingstrekk. Metoden kan brukes til å tenke nytt og stille nye spørsmål ved egne antakelser og valg.

Målet med en scenarioanalyse er å skape aha-opplevelser og utfordre de etablerte sannhetene, slik at ledere og de som tar beslutninger stiller spørsmål ved egne antakelser. Den flytter diskusjonen ett hakk videre, fra hva som kommer til å skje, til hva gjør vi hvis dette skjer.

Konkret eksempel 1: Scenariene 2040 i innovasjonsmeldingen

I arbeidet med Stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor ble det utformet fire scenarier for norsk offentlig sektor for en ukjent framtid – nærmere bestemt i år 2040. Scenarioene skal øke sannsynligheten for at politikken for innovasjon i offentlig sektor møter framtidas behov.

I analysen er tillit i samfunnet og endringer i offentlig sektor valgt som de to mest usikre og mest relevante drivkreftene for utviklingen av offentlig sektor framover.

Her presenteres fire mulige framtider for offentlig sektor i 2040:

 1. På kjente stier
 2. Bakpå
 3. Spranget
 4. Spredning i laget

Stortingsmeldingen konkluderer også med at strategisk framsyn og scenarioer skal i 2040 være ett av beslutningsgrunnlagene for å utvikle en politikk som staker ut en tydelig retning og prioriterer konkrete tiltak for innovasjon i offentlig sektor.

Sentrale begreper

 • Strategisk framsyn/foresight: Et overordnet begrep for ulike teknikker, metoder og verktøy brukt for å systematisere og utvikle kraftfulle antakelser om framtiden.
 • Scenarioanalyse: Omfatter datainnsamling, analyse, foredling og konstruksjon av scenarioer, og er en av de mest brukte metodene innenfor strategisk framsyn. • Scenarioer/scenariofortellinger: Troverdige, internt konsistente og utfordrende beskrivelser av mulige framtider.
 • Drivkrefter: Krefter, som virker i de kontekstuelle omgivelsene. Disse omfatter: politiske, økonomiske, teknologiske, legale, miljømessige og sosiale krefter.
 • Sikre drivkrefter: Drivkrefter som har stor påvirkning, er relativt sikre og der utfallet går i én retning.
 • Usikre drivkrefter: Drivkrefter som har stor påvirkning, men der utviklingen framover kan gå i ulike retninger.
 • Aksekors: Rammeverk for scenarioene basert på to eller tre usikre drivkrefter.

Hvordan jobbe med strategisk framsyn i offentlig sektor?

Ledere og medarbeidere på alle nivå i en organisasjon har tanker om hva framtiden vil bringe. Disse antakelsene påvirker planer, beslutninger og handlinger. Involvering er derfor et viktig tema i begynnelsen av et framsynsarbeid, hvor ledere og medarbeidere kan skape en felles forståelse av mulige eller ønskede fremtider for virksomheten.

Fremsynsmetodikk kjennetegnes blant annet av at:

 • utforsking og læring skjer gjennom en iterativ prosess.
 • de som er med i prosessen deler innsikt, lærer av hverandre og får sammen økt kunnskap om de eksterne omgivelsene.
 • både kreativ analyse og disiplinert fantasi skal til for å lykkes i arbeidet.

Tilbakemeldingen fra de som har erfaring med scenarioanalyser, er at evnen til å håndtere usikkerheter i beslutnings- og planleggingsprosesser forbedres, samtidig som at beslutningstakerne får økt oppmerksomhet omkring endringer i omgivelsene. Arbeidet gjør at endring blir noe som forventes og nødvendige beslutninger tas i en verden som endrer seg raskt.

Kontakt

Kristin Karlsrud Haugse

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 41 55 90 69