Direktoratet for byggkvalitet: Bygg uten å søke

Fra komplekst regelverk til enkel veiviser. "Bygg uten å søke" er en nettbasert veiviser for folk flest.

Illustrasjon fra veiviseren "Bygg uten å søke" viser ett hus med grønt godkjent-kryss, ett med rødt ikke godkjent-kryss.

Behov

Det er fort gjort å tenke at det er en enkel prosess å søke om å bygge en garasje. Det kan derimot fort bli ganske komplisert. I 2015 ble det gjort lettere å bygge garasjer under 50 kvm ved at man ikke trengte å søke om byggetillatelse. Allikevel var unntakene mange og regelverket komplisert.

Innbyggerundersøkelsen 2015 viste at Direktoratet for bygkvalitet (DiBK) hadde stort potensiale for forbedring på tjenestene sine. De scoret lavest av alle offentlige tjenester, og det ble klart at noe måtte gjøres. I 2015 kom det et konkret oppdrag fra departementet. «DiBK skal ha ferdigstilt veiledningsmateriell, også til publikum, i god tid før ikraftsetting av forenklingstiltakene 1. juli 2015.»

Om prosjektet

Etat: Direktoratet for byggkvalitet

Løsningstype: Tjenestedesign og klarspråk

Behovsområde: Digitalisering

Start: 2015

Slutt: Pågående

Kontakt: Ragnhild Olin Amdam

Prosess

DiBK skaffet seg raskt et komplett bilde av nåsituasjonen. Innbyggerne på den ene siden opplevde regelverket som komplisert og ønsket enkle digitale løsninger. Kommunene på den andre siden fryktet at et endret regelverk ville gi dem ekstra arbeid i form av flere henvendelser.

DiBK satte igang et prosjekt; «Bygg uten å søke». De konkrete målsetningene for prosjektet var å gjøre det enklere for innbyggerne å finne ut om de kunne bygge garasje uten å søke, og gi svar på spørsmål som ellers ville gått til kommunene. Språket skulle være klart og enkelt å forstå. Løsningen skulle gjøre det enklere for kommunene å veilede innbyggerne i byggesaker.

«Bygg uten å søke» skulle være en minimumsløsning som ble videreutviklet basert på brukernes behov og tilbakemeldinger. Graden av brukerinvolvering skulle derfor være høy.

DiBK valgte å benytte seg av tjenestedesign som metode. Metoden har stor grad av brukerinvolvering, og visuelle arbeidsmetoder står sentralt. Det ble tidlig laget visuelle skisser for å få oversikt over og forstå det komplekse regelverket for byggesøknader.

Løsning

«Bygg uten å søke» er en enkel digital veiviser på nett hvor brukeren selv kan finne ut om de kan bygge garasje uten å søke om byggetillatelse. Et komplisert regelverk har med «Bygg uten å søke» blitt oversatt til klart språk.

Effekt

DiBK lanserte «Bygg uten å søke» tre uker før lovendringen for å bygge garasjer og lignende trådde i kraft. Etter 3 måneder hadde løsningen blitt brukt av 40 000 brukere. Innen året var omme var tallet steget til 80 000. Undersøkelser viser at ansatte i kommunen kjenner til løsningen, halvparten av ansatte kjente til den kort tid etter lansering Over 90% av de som bruker løsningen mener den er nyttig.

Over tid har det vist seg at ikke bare innbyggerne og kommunene har tatt løsningen i bruk. Arkitekter og ingeniører finner den enklere å bruke enn andre alternativer.

Skalering

”Bygg uten å søke” skal utvides. Planen fremover er å utvide «Bygg uten å søke» på følgende måter:

  • Løsningen skal inkludere tilbygg

  • Løsningen skal oversettes til nynorsk

  • Det skal kartlegges hvilke andre utvidelser brukerne har behov for, og dette vil danne grunnlag for videre utvikling.

Andre prosjekter i DiBK har nå tatt i bruk lignende brukerinvolverende metodikk som «Bygg uten å søke», og de er mer selvstendige i arbeidet siden de har fått god kompetanse på metodebruken.

Kildekoden til «bygg uten å søke» blir åpnet opp for tredje parts utviklere. DiBK håper at dette vil øke mengden innovative løsninger som blir utviklet basert på deres verktøy.

Erfaringer

En av de viktigste erfaringene DIBK gjorde seg var at brukermedvirkning og klarspråk ga en bedre tjeneste. Det DiBK tenkte var vanskelig eller lett for folk, viste seg å ikke stemme i alle sammenhenger.

To eksempler på dette var «kort periode» og «lokale regler». Dette var språk DIBK i utgangspunktet tenkte var enkelt å forstå, men som brukerne ikke syntes var like lett.

Viktigste lærdom

DiBK understreker at den kanskje viktigste erfaringen de gjorde seg i arbeidet med «Bygg uten å søke» var at brukertesting og klarspråk er gull.

Hvor lang er en kort periode da? Hvis jeg får helgebesøk, kan de ikke ligge inni der da? I annekset mitt? (…) Det kunne vært litt mer spesifikt på hva som menes med en kortere periode da, om det er en uke eller to netter.

Brukertilbakemelding om det brukte begrepet "kort periode"

Lokale regler som fastsetter en bestemt avstand til ledninger, er det en halvmeter eller er det ti meter. Det aner jeg ikke.

Brukertilbakemelding om det brukte begrepet "lokale regler".

Kontakt

Ønsker du å lære mer om «Bygg uten å søke» eller andre innovasjonsprosjekter i Direktoratet for Byggkvalitet kan du kontakte Ragnhild Olin Amdam.