Lær av innovasjonsarbeidet andre stader Buskerud fylkeskommune: Elevtjenesten

30 prosent av elever i videregående skole falt ut av ulike årsaker. For Buskerud fylkeskommune ble en nettportal løsningen.

Telefon hvor skjermen viser en app

Behov

Bakgrunnen for å ta tak var at omtrent 30 prosent av elevene i videregående opplæring faller ut av skolen av ulike årsaker. Frafallet påfører samfunnet et tap på anslagsvis åtte milliarder kroner hvert år. Dette kommer i tillegg til hver enkelt unge skjebne. Den første problemstillingen var: Hvordan kan fylkeskommunen snu denne trenden og få elever til å bli, fullføre og bestå videregående opplæring?

Helse og læring henger tett sammen i forhold til å gjennomføre videregående opplæring. BFK har en strategi for folkehelse hvor økt gjennomføring, økt mestring og trivsel samt en integrert skolehelsetjeneste er mål i planen. BFK så på muligheten til å være prosjekteier i denne konkurransen som en gylden sjanse til å løfte og utvikle tjenestene samt bedre samhandlingen mellom de ulike tjenestene.

Om prosjektet

Kommune: Buskerud fylkeskommune

Løsningstype: Digitalisering

Behovsområde: Oppvekst skole

Start: 2016

Slutt: I gang​​​​​

Kontakt: Magne Skaalvik

Prosess

Som resultat av Statens Designkonkurranse ble det involvert tjenestedesignere i prosjektet. Etter en grundig analyse som kartla hele problembildet knyttet til frafall, så fylkeskommunen behovet for nye samhandlingsarenaer mellom skole og skolehelsetjenesten. Buskerud fylkeskommune etablerte en tjeneste hvor eleven står i sentrum: Elevtjenesten.

Løsning

Elevtjenesten er resultatet av en arbeidsprosess der Buskerud sammen med elever, lærere, rådgivere, skoleledelse og helsetjenesten fant omtrent 20 viktige innsikter. Ut fra disse innsiktene skisserte fylkeskommunen 30 ulike løsningsrom. Tre av disse ble kombinert og ledet frem til vår løsning. Elevtjenesten er en nettportal som skal senke terskelen for å ta kontakt med hjelpetjenesten. Slik får eleven hjelp av riktig person innen rimelig tid, uten å møte låste dører og høye terskler.

I utviklingsarbeidet har skolehelsetjenesten, rådgivningstjenesten, PPT, skolens ledelse og leder i skolehelsetjenesten, representant fra utdanningsavdelingen og representant fra utviklingsavdelingen i BFK vært involvert. I tillegg har nye utviklingsprosjekter kommet på plass med utspring fra kunnskapsgrunnlaget i kartleggingsarbeidet og gjennom utviklingen av Elevtjenesten.

Elevtjenesten er implementert ved to av totalt 13 videregående skoler i Buskerud. Prosjektet er implementert ved partnerskolen Rosthaug videregående skole og ved Drammen videregående skole og kan besøkes på www.elevtjenesten.no

Effekt

Buskerud sin siste folkehelsestatistikk viser økning i gjennomføringen i videregående opplæring i Modum kommune, der Elevtjenesten er blitt utviklet og pilotert. Evalueringen som BFK har gjennomført viser også kvalitative funn i form av positiv brukeropplevelse hos elevene. Prosjektet har også ført til en unisont uttalt styrking av samarbeidet mellom skole og helse.

En viktig gevinst er at samarbeidet mellom de ulike tjenestene og skolen har blitt bedre på alle nivåer og prosjektet har økt forståelsen for hverandres arbeid. Arbeidet har blitt forankret i ledelsen både på kommunalt nivå og ved skolene og har ført til systematisk samarbeid mellom de ansatte som utfører tjenesten på tvers av fag og forvaltningsnivå.

Andre fylkeskommuner har også tatt appen i bruk. Oppland fylkeskommune har pilot ved 3 skoler og Akershus fylkeskommune skal ha en pilot ved 3 skoler. Møre og Romsdal har foreløpig kommet i gang ved en skole.

Skalering

Elevtjenesten ble først pilottestet og evaluert ved partnerskolen Rosthaug vgs april 2015. Deretter ble den tilpasset til behovene ved Drammen vgs og implementert der fra februar 2016. Våren 2018 bestemte fylkeskommunen at alle de 13 videregående skolene skal bruke elevtjenesten. Det er inngått en tre års avtale med Whispr som har utviklet appen i samarbeid med Buskerud fylkeskommune.

Erfaringer

Arbeidet har vært med på å styrke samarbeidet på tvers av fag og avdelinger i administrasjonen i fylkeskommunen. Kunnskapen man har fått i dette prosjektet har vært avgjørende for det videre samarbeidet rundt skolehelsetjenesten i videregående opplæring. I prosjektet har også samarbeidet mellom Helsedirektoratet og fylkeskommunen vært godt.

Kontakt

Fredrik Danker Monsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 45 20 64 88