Felles informasjonsmodeller: bakgrunn, formål, avgrensninger, samt videre og relatert arbeid

Her har vi samlet informasjon om de grunnleggende rammene for arbeidet med felles informasjonsmodeller.

Bakgrunn

Ulik forståelse og ulik representasjon av sentral felles informasjon hindrer effektiv informasjonsutveksling og samhandling mellom organisasjoner.

Det er derfor et behov for felles forståelse og lik representasjon av grunnleggende informasjon. Forståelse etableres med et felles begrepsapparat, og lik representasjon etableres ved å bruke disse begrepene i informasjonsmodeller som viser hvordan informasjon skal struktureres og håndteres.

Informasjon om personer, enheter, adresser og adressers stedsfesting er relevant informasjon for alle organisasjoner og bør beskrives ved hjelp av felles informasjonsmodeller. Noen av egenskapene, som for eksempel fornavn, etternavn og fødselsdato for person, brukes av alle og kan kalles kjerneegenskaper.

Det er mange måter å jobbe med begreper og informasjonsmodeller på. Felles tilnærming er en forutsetning for at etater og organisasjoner skal kunne sammenligne og gjenbruke begreper og informasjonsmodeller på tvers av organisasjonsgrenser.

Arbeidet med å etablere felles informasjonsmodeller har også et formål i det å etablere felles prinsipper, forståelse og retningslinjer for denne type modellering. Det er også behov for felles arenaer og støtte for utarbeidelse av samordnede informasjonsmodeller.

Formål

Hovedformålet er et felles begrepsapparat (vokabular) og forståelse for overordnet person-, enhet- og adresseinformasjon. Nye løsninger skal bruke de omforente begrepene og informasjonsmodeller slik at samhandlingsevnen økes.

Modellene skal også brukes til å etablere felles kunnskap og praksis for begrepsbeskrivelser og informasjonsmodeller.

Avgrensninger

Spesifikasjonen beskriver nødvendige konsepter for å forstå bakgrunnen for førsteversjonene av felles informasjonsmodeller for person, enhet og adresse. En rekke temaer knyttet til føringer og rammeverk for informasjonsmodellering må beskrives og utredes, disse er beskrevet i kapittel 5 og må håndteres i det videre arbeidet.

Denne første versjonen av informasjonsmodellene er avgrenset til de egenskaper som må være med for å dekke sentrale brukerhistorier. Noen egenskaper er også med for å sikre kompatibilitet med EU Core Vocabularies for Person, Business og Location.

Denne første versjonen beskriver kun overordnede designprinsipper. Informasjonsmodellene er beskrevet med standard UML etter kjente regler og retningslinjer for utvetydige klassediagrammer. Konkrete regler og retningslinjer samt samordning av regelverk mellom offentlige virksomheter, må tas i videre arbeid med rammeverket for informasjonsforvaltning.

Videre arbeid for fellesmodeller, og rammeverk for disse

En rekke punkter må utredes, forklares og jobbes videre med som del av et fellesoffentlig rammeverk for informasjonsforvaltning.

Detaljering av hva som ligger i designprinsippene.

Bakoverkompatibilitet. Hvor strengt er dette, hva innebærer dette, ingen unntak? Vi trenger føringer for versjonering av modellen og dokumentasjon av endringer.

Regler og retningslinjer for informasjonsmodellering

Felles regler og retningslinjer for informasjonsmodellering må etableres. Heldigvis har flere store etater ganske likt regelverk, men det må uansett koordineres. Utfordringen er her å harmonisere regler for eksempel i SOSI som er konforme med regler beskrevet i internasjonal standarder. SOSI-reglene lar seg ikke harmonisere enkelt med andre sektorspesifikke regler, dvs. resten av verden må da være enige om en slik harmonisering. Vi kan ikke endre sektorspesifikke regler. Vi må enes om felles regler og vise tydelig der det er forskjeller slik at det er enkelt å mappe mellom fellesregler og de sektorspesifikke.

Regler og retningslinjer for bruk av fellesmodeller

Som beskrevet over må det etableres felles føringer for hvordan fellesmodellene skal brukes.

Forvaltning av felles informasjonsmodeller

Felles informasjonsmodeller må forvaltes. Fellesmodellene vil for eksempel kunne forvaltes av etatene i fellesskap eller i samarbeid mellom etatene og den etat som eier fagområdet. Modell og forvaltningsapparat for dette må etableres.

Det bør opprettes referansegrupper for ulike tema der en eier tar ansvar for forvaltningen av en eller flere modeller innen et tema sammen med representanter fra interesserte organisasjoner.

Relatert arbeid

EU Core Vocabularies: https://joinup.ec.europa.eu/solution/e-government-core-vocabularies

INSPIRE: https://inspire.ec.europa.eu/data-specifications/2892

NIEM (National Information Exchange Model), Storbritannia: https://www.niem.gov/

SOSI - Kartverket: https://kartverket.no/sosi

GMS - Skatteetaten

SERES - Brønnøysundregistrene: https://altinnett.brreg.no/no/SERES/

GSIM - Generic Statistical Information Model: https://www1.unece.org/stat/platform/display/gsim

Fælles datamodell - Digitaliseringsstyrelsen, Danmark: https://data.gov.dk/model/

CIM - Common Information Model: https://www.dmtf.org/standards/cim