Sosiale medier i forvaltningen

Sosiale medier er et nytt område for forvaltningen. Som med all annen utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, fører introduksjonen av sosiale medier til nye måter å kommunisere og arbeide på. Rapporten gir en nullpunktsanalyse over hvordan forvaltningen bruker sosiale medier ved inngangen til 2012 – omfang og formål med bruken. Bruksområdene netthøringer, digital forslagskasse og brukerinnovasjon omtales som eksempler på bruk av sosiale medier i forvaltningen.

Difi-rapport 2012:2
13. Mar 2012

Sosiale medier er et mangfold av internettbaserte tjenester og plattformer. Vi definerer sosiale medier som åpne eller lukkede digitale møteplasser og deler dem inn i: Dialogbaserte møteplasser, avsenderstyrte møteplasser, prosjekt- og saksbehandlerstøtte, dele- og lytteverktøy og digitale dugnadsarenaer. Dette begrepsapparatet betegner jobbrelevante sosiale medier til bruk i statsforvaltningen.

Sentrale tema som blir diskutert i rapporten er ulike typer sosiale mediers muligheter og utfordringer, håndtering av byråkratrollen og forvaltningsverdiene, organisering og plassering av ansvar for sosiale medier internt i virksomheten, og spørsmål om kompetanse om forskjellige sosiale medier, informasjonssikkerhet, brukervilkår og standardisering for visse typer sosiale medier.