Sammenhengende tjenester innenfor 7 livshendelser

For å oppnå målene i strategien og understøtte digital transformasjon, skal brukerne settes i sentrum gjennom utvikling av mer sammenhengende tjenester basert på viktige livshendelser.

Viktige situasjoner og livshendelser for brukerne skal velges som utgangspunkt for utvikling av sammenhengende tjenester, og regjeringen vil prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor 7 livshendelser i første omgang. Dette skal imidlertid ikke hindre utviklingen av andre sammenhengende tjenester.

Det er valgt livshendelser som gjelder viktige situasjoner som berører de aller fleste i løpet av et liv, som det å få barn, dødsfall og arv. Det er også valgt situasjoner der en mer sammenhengende saksgang vil gjøre en vanskelig hverdag enklere for innbyggerne – som det å få et alvorlig sykt barn, miste og finne jobb og det å være ny i Norge. Sammenhengende tjenester i forbindelse med å starte og drive en bedrift eller en frivillig organisasjon, vil gjøre hverdagen enklere for henholdsvis næringsliv og frivillig sektor. En mulig tjeneste knyttet til utdanningsvalg kan kobles til flere av disse livshendelsene – som å miste og finne jobb.

Valg av livshendelser støtter også opp under regjeringens inkluderingsdugnad som ble lansert i 2018 med mål om å få flere i jobb. 

Det er opprettet en egen gruppe for arbeidet med livshendelsene i strategien bestående av de departementene som har ansvar for den enkelte livshendelsen, i tillegg til KS og Barne- og familiedepartementet (BFD). Denne gruppen følger opp og samordner arbeidet med livshendelsene på departements- og virksomhetsnivå, og koordineres av KS og Digitaliseringsdirektoratet.

Innhold

  Få barn

  Innledende innsiktsarbeid med bruker- og aktørinvolvering er satt i gang. Beskrivelsen av livshendelsen forventes klargjort/oppdatert i første fase av arbeidet med livshendelsen. 

  Ansvarlig departement Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
  Utførende direktorat/virksomhet NAV
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Grønn – god fremdrift

  Hovedleveranser:

  • Det er per i dag ikke planlagt digitale leveranser.

  Medvirkende virksomheter/samarbeidspartnere:

  • I innsiktarbeidet er foreløpig rundt 60 aktører/roller identifisert 

  • Helsedirektoratet 

  • Direktoratet for e-helse 

  • Folkehelseinstituttet (FHI) 

  Alvorlig sykt barn

  Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har hatt dialog med Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og NAV om mulig felles oppdrag gjennom første kvartal 2020.  

  Etatene har kartlagt pågående prosjekter/tiltak som understøtter målbildet om sammenhengende tjenester og som ses i sammenheng med videre oppfølging, samt levert innspill til videre oppdrag som krever konkretisering og forankring i andre sektorer, f.eks. Utdanningsdirektoratet.  

  HOD er i dialog med etatene om scope og innretning av videre oppdrag.

  Ansvarlig departement Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
  Utførende direktorat/virksomhet Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse
  Gjennomføres 2019–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Grønn – god fremdrift

  Hovedleveranser:

  • Sammenhengende tjenester knyttet til livshendelsen

  Understøttende aktiviteter:

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • NAV
  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  • Kommuner/KS
  • Utdanningsdirektoratet

  Miste og finne jobb

  Innledende kartlegging er gjennomført (kunnskapsgrunnlag). Beskrivelsen av livshendelsen forventes klargjort/oppdatert i første fase av arbeidet med livshendelsen. 

  Ansvarlig departement Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
  Utførende direktorat/virksomhet NAV
  Gjennomføres 2019–
  Status (oppdateres halvårlig) Gul – moderat fremdrift

  Hovedleveranser 

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere 

  • I innsiktarbeidet er svært mange aktører/roller identifisert 

  Ny i Norge

  Oppdraget bygger på at «brukerne skal settes i sentrum gjennom utvikling av mer sammenhengende tjenester basert på viktige livshendelser». 

  Arbeidet skal bidra til varig tilknytning til arbeidslivet, og samtidig understøtte målet i IMDis tildelingsbrev for 2020 «Flere deltar i arbeids- og samfunnsliv». 

  Oppdraget består av 4 faser (forberedelser/forarbeid – innsikt – leveranser – realisering). Innsiktsfasen er todelt; i første del, informasjonsinnhenting, vil sluttbrukere fra definerte grupper (overføringsflyktning, voksen asylsøker, enslig mindreårig og familiegjenforente samt arbeidssøker) intervjues. I andre del, analyseseminar, inviteres andre etater (Utlendingsdirektoratet, Kompetanse Norge, Utdanningsdirektoratet, NAV, kommuner/fylkeskommuner, Barne-, ungdoms- og familieetaten m.fl.) for gjennomgang av innsamlede data fra sluttbrukere.

  Ansvarlig departement Kunnskapsdepartekement (KD)
  Utførende direktorat/virksomhet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
  Gjennomføres 2019–
  Status (oppdateres halvårlig) Grønn – god fremdrift

  Hovedleveranser:

  • Innsiktsrapport

  Delleveranser:

  • Brukerreiser 

  • Informasjonsreise for «Kompetansedataflyt for flyktninger» 

  • Gevinstavhengighetskart 

  Understøttende aktiviteter:

  • Det innledende innsiktsarbeidet (informasjonsinnhenting fra sluttbruker) for livshendelsen koordineres med IMDi-oppdragene 2020-003 «Bruker-/kvalifiseringsløp for voksne innvandrere», 2020-009 «Tilstrekkelig bosettingsforberedende arbeid og informasjon til bosettingskommuner», og 0-24-oppdraget «Overgang fra mottak til bosetting for enslige mindreårige» 

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Faggruppe KD 

  • Fagnettverk Digitaliseringsdirektoratet for livshendelsene 

  • UDI (brukerreiser v. 1.0) 

  • DFØ (gevinstrealisering) 

  • NAV (initielt samarbeid opprettet)

  Dødsfall og arv

  Arbeidet med livshendelsen «Dødsfall og arv» tar utgangspunkt i det som allerede er satt i gang i DSOP-prosjektet «Oppgjør etter dødsfall».  

  Det er startet et arbeid med å kartlegge interessenter og ulike «tjenestereiser» fra det tidspunkt en person dør. Resultatet av dette arbeidet vil gi viktig input til avgrensningen av arbeidet med livshendelsen.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Pågår

  Hovedleveranser:

  • Sammenhengende tjenester knyttet til livshendelsen

  Understøttende aktiviteter:

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • DSOP
  • Kartverket
  • NAV
  • Skatteetaten
  • Statens vegvesen
  • Domstoladministrasjonen
  • Finansaktører

  Starte og drive en frivillig organisasjon

  Ansvarlig departement Kulturdepartementet (KUD)
  Utførende direktorat/virksomhet KUD, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Lotteri- og stiftelsestilsynet, Brønnøysundregistrene
  Gjennomføres 2019–
  Status (oppdateres halvårlig)

  Grønn – god fremdrift

  Hovedleveranser:

  • Sammenhengende tjenester knyttet til livshendelsen
  • Digital oversikt over statlige tilskudd til frivillig sektor
  • Eventuell videreutvikling av Frivillighetsregisteret (økt deling av data)

  Understøttende aktiviteter:

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere

  • Brønnøysundregistrene
  • DFØ
  • Lotteri- og stiftelsesregisteret
  • Tilskuddsforvaltere med tilskudd til frivillig sektor

  Starte og drive en bedrift

  En vesentlig del av regjeringens forenklingsarbeid for næringslivet. Brønnøysundregistrene forvalter mange ulike registre og tjenester som naturlig inngår i livshendelsen, fra idéfase til oppstart, drift og avvikling. 

  Kartlegging av livshendelsen i relasjon til ulike tiltaksporteføljer, herunder OPS, pågår. 

  Konkrete tiltak innebærer «digital selskapsetablering» som kobler sammen stiftelse, etablering av bankkonto og registrering, og tiltak for HMS-kort på byggeplassen. 

  Ansvarlig departement Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
  Utførende direktorat/virksomhet Brønnøysundregistrene
  Gjennomføres 2019–
  Status (oppdateres halvårlig)

  Ikke startet

  Hovedleveranser:

  • Sammenhengende tjenester knyttet til livshendelsen 

  • Arbeidet vil fortsette med å utvikle innovative tiltak på tvers for å gjøre det lettere, spesielt for små og store bedrifter, å starte og drive en bedrift

  Understøttende aktiviteter:

  • Ny registerplattform
  • Digital tilskuddsforvaltning 

  • E-guider for “starte og drive” innen bestemte sektorer  

   Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere

   • Potensielt veldig mange, avhengig av scope og avgrensning. Flere aktiviteter/tiltak foregår også innenfor de Offentlig-Private Sektorutvikling-porteføljene (OPS), med stor deltakelse i innsiktsarbeidet