Sammenhengende tjenester innenfor 7 livshendelser

For å oppnå målene i strategien og understøtte digital transformasjon, skal brukerne settes i sentrum gjennom utvikling av mer sammenhengende tjenester basert på viktige livshendelser.

Viktige situasjoner og livshendelser for brukerne skal velges som utgangspunkt for utvikling av sammenhengende tjenester, og regjeringen vil prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor 7 livshendelser i første omgang. Dette skal imidlertid ikke hindre utviklingen av andre sammenhengende tjenester.

På denne siden finner du status på hver av de syv livshendelsene, men du kan lese mer om hvordan Digitaliseringsdirektoratet og andre virksomheter jobber med livshendelse under.

Innhold

  Få barn

  Ansvarlig departement Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
  Utførende direktorat/virksomhet NAV
  Gjennomføres 2020–2025
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) Selv om mange understøttende aktiviteter for livshendelsen har god fremdrift så er arbeidet med selve livshendelsen i en tidlig fase hvor det blir avgjørende å finne gode initiativ og sikre støtte for disse i departement og kommuner for å skape verdi og fremdrift
  Kontaktpersoner

  ASD: Espen Opjordsmoen (espen.opjordsmoen@asd.dep.no)

  NAV: Håkon Røstad (hakon.rostad@nav.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Det er valgt å kartlegge brukerbehov som oppstår i perioden fra en ønsker å få barn og frem til skolestart. Livshendelsen omfatter en rekke generelle behov som treffer de fleste som skal ha barn, og spesielle behov som kan oppstå for foreldre eller barnet i valgt periode. De spesielle behovene kan være krevende å håndtere, og det er en lang rekke aktører som tilbyr bistand i ulike situasjoner. Tjenestetilbudet kan oppleves som oppstykket og krevende å håndtere, slik også arbeidet med «Alvorlig sykt barn» viser.
  • Det arbeides nå med å kartlegge brukerbehov, tjenester og ideer til tjenester for å forstå om brukeropplevelsen kan bedres dersom de ses mer samlet. Arbeidet vil også kunne gi opphav til nye ideer som kan fremmes for å dekke behov som oppstår i livshendelsen. Brukerorganisasjoner, kommuner og direktorat som Bufdir vil inviteres inn for å identifisere mulige forbedringsområder som ligger i å se samlet på livshendelsen. Samtidig vil de enkelte etater fortsette arbeid som pågår innen eget ansvarsområde.
  Viktige understøttende aktiviteter:
  • Familieytelser i NAV
  • DigiHOT – Hjelpemidler for barn og familier
  • DigiBarnevern – Portal for bekymringsmelding
  • Skatteetatens innkrevningssatsing – idéfase
  • Modernisert folkeregister i NAV – Digitalisering av farsskapserklæring

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Barne- og familiedepartementet (BFD)
  • KS
  • NAV
  • Digdir

  Alvorlig sykt barn

  Ansvarlig departement Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
  Utførende direktorat/virksomhet Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse
  Gjennomføres 2019–2025
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – Prosjektet er i gang med prosjektrigg for StimuLab-prosessen i samarbeid med valgt leverandør
  Kontaktpersoner

  HOD: Kristian Skauli (kristian.skauli@hod.dep.no​)

  Helsedirektoratet: Ellen Margrethe Carlsen (Ellen.Margrethe.Carlsen@helsedir.no​), Line B. Hansen (Line.Borgvin.Hansen@helsedir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Prosjektets overordnede mål er å gi familier med barn med sammensatte behov et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud slik at de kan fokusere sine ressurser på omsorg og livskvalitet for barnet og familien

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Flekkefjord kommune
  • NAV
  • Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped)
  • Utdanningsdirektoratet

  Miste og finne jobb

  Ansvarlig departement Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
  Utførende direktorat/virksomhet NAV
  Gjennomføres 2019–
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) Koronapandemien har medført vesentlige endringer og forbedringer i NAVs digitale løsninger som et virkemiddel for å håndtere den økte ledigheten. Dette arbeidet fortsetter.
  Kontaktpersoner

  ASD: Espen Opjordsmoen (espen.opjordsmoen@asd.dep.no​)

  NAV: Håkon Røstad (hakon.rostad@nav.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Livshendelsen er knyttet til Arbeids- og velferdsforvaltningens kjernevirksomhet
  • Arbeids- og Velferdsdirektoratet har ansvar for digitale tjenester på statlig side, men utvikler også løsninger for kommunal sektor gjennom for eksempel Digisos-arbeidet
  Viktige understøttende aktiviteter:
  • Arbeidsplassen.no ble lansert i 2019 og er en møteplass der arbeidsgivere og arbeidssøkere lett kan finne hverandre. Denne plattformen er utviklet og driftet av Arbeids- og velferdsetaten i samarbeid med private aktører
  • Digitalisering av sykefraværsoppfølgingen er et annet eksempel på digital tjenesteutvikling som bidrar til tjenester overfor arbeidsgivere og personbrukere
  • IPS – for psykiske lidelser og /eller rus som ønsker deltakelse i arbeidslivet
  • DigiHOT – Mål om sømløs digital plattform mellom partene for å få nødvendige hjelpemidler
  • Løsninger for arbeidsgivere og permitterte
  • Felles behandlingsansvar §14a - juridisk vurderinger samt digital løsning
  • FuFinn – Digital representasjon via fullmakt eller vergemål
  • Arbeidet med aktiviteter for livshendelsen er finansiert gjennom moderniseringsarbeidet i Arbeids- og velferdsdirektoratet, medfinansieringsordningen og StimuLab-ordningen

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Arbeidsgivere
  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • Helsesektoren
  • Utdanningssektoren
  • Skatteetaten

  Ny i Norge

  Ansvarlig departement Kunnskapsdepartementet (KD)
  Utførende direktorat/virksomhet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
  Gjennomføres 2019–
  Status (oppdatert februar 2021) På plan – På tross av koronasituasjonen har oppdraget levert rapport etter intervju med 274 innvandrere
  Kontaktpersoner

  KD: Erffan Parandian (Erffan.Parandian@kd.dep.no​)

  IMDi: Kari Nysted (kny@imdi.no)

  Målsetting og leveranser:

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Brukerreiser og informasjonsinnhenting/ intervjuer. IMDi har innhentet informasjon om følgende målgrupper: overføringsflyktninger, voksne asylsøkere, enslige mindreårige, barn i familie, familieinnvandrer og arbeidssøkere. Ferdigstilt
  • Informasjonsinnhenting for livshendelsen Ny i Norge (Rambøll Management Consulting). Ferdigstilt
  • Kompetansedataflyt – tiltak fra innsiktsrapport 2020. Tiltaket inngår i IMDis digitale portefølje. Forventes ferdigstilt 1 halvår 2021

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • KD
  • Digdir
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Faggruppe for tjenestekjeder under Kunnskapsdepartementet
  • Utlendingsdirektoratet (UDI)
  • NAV

  Dødsfall og arv

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – Digdir skal gjennomføre en bruker-/behovskartlegging for sammenhengende tjenester innenfor livshendelsen. Prosjektet er i innsiktsfasen og det er god fremdrift. Innsiktsfasen forventes ferdigstilt sommer 2021
  Kontaktpersoner

  KMD: Nina Fladsrud (nina.fladsrud@kmd.dep.no)

  Digdir: Bredo Swanberg (bredo.erik.swanberg@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Gi innbygger en opplevelse av sammenheng i tjenester fra det offentlige når de opplever dødsfall i nære relasjoner, og forenkle prosessen etter dødsfall for de etterlatte. Prosesser som i dag er kompliserte, analoge og papirbaserte, skal gjennom digitalisering og deling av data i gjøre det enklere for de etterlatte i en ellers vanskelig tid

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • DSOP
  • Kartverket
  • NAV
  • Skatteetaten
  • Statens vegvesen
  • Domstoladministrasjonen
  • Finansaktører
  • Virke Gravferd
  • FHI
  • Kommunal sektor

  Starte og drive en frivillig organisasjon

  Ansvarlig departement Kulturdepartementet (KUD)
  Utførende direktorat/virksomhet KUD, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Lotteri- og stiftelsestilsynet, Brønnøysundregistrene
  Gjennomføres 2019–
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021)

  Mindre forsinkelser – Delprosjektene Digi-tilskudd og videreutvikling av Frivillighetsregisteret har opplevd mindre forsinkelser, delvis som følge av koronasituasjonen

  Kontaktpersoner

  KUD: Lars Tore Flåten (lars-tore.flaten@kud.dep.no​)

  Brønnøysundregistrene: Øyvind Husby (ohu@brreg.no​)

  DFØ: Anne Sofie Teveldal (AnneSofie.Teveldal@dfo.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Det overordnede målet er å skape sammenhengende, digitale tjenester som forenkler hverdagen for frivillige organisasjoner slik at de får mer tid til aktivitet
  • En annen målsetning er "once-only"-prinsippet, som tilsier at frivillige organisasjoner kun skal rapportere informasjon til det offentlige én gang

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  • Brønnøysundregistrene
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Frivillighet Norge
  • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
  • Lotteri- og stiftelsestilsynet
  • Norges innsamlingsråd

  Starte og drive en bedrift

  Ansvarlig departement Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
  Utførende direktorat/virksomhet Brønnøysundregistrene
  Gjennomføres 2019–
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021)

  På plan

  Kontaktpersoner

  NFD: Tor-Arne Berge (tor-arne.berge@nfd.dep.no)

  Brønnøysundregistrene: David Norheim (david.norheim@brreg.no​), Sverre Hovland (sverre.hovland@brreg.no​)

  Målsetting og leveranser:

  • Den overordnede målsetningen er forenkle for den næringsdrivende i alle faser (Idé-, etablering-, drive- og avslutningsfase) gjennom å se stegene den næringsdrivende må gjennom i sammenheng. Videre å etablere sammenhengende forretningstjenester med fokus på virksomheten på tvers av offentlig sektor, men også på tvers av privat og offentlig sektor.
  • Brønnøysundregistrenes arbeid går ut på å etablere en metodikk for arbeidet, identifisere og koordinere tiltak, og i noen tilfeller gjennomføre tiltak som bidrar til forenklingen og gevinster for næringslivet. I tillegg en tett dialog med offentlige private sektorutvikling (OPS) porteføljene.

  Viktige understøttende aktiviteter (utvalg):

  • E-guider for "starte og drive” innen bestemte sektorer
  • Tilpasset veiledning SKD
  • Virkemiddelportal/digitalt tilskuddsregister
  • Ny bonde
  • Næringskoding
  • Krav om økonomisystem
  • Virksomhetsportal
  • Konkurskarantene
  • Kontroll av stråmenn
  • Min «næringsside for ENK»
  • Løpende næringskoding
  • Krav om egen bedriftskonto for ENK i bank
  • Digitale HMS-kort
  • Min innkreving
  • Løyveregister
  • Med flere

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Arbeidstilsynet
  • Digdir
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  • NAV
  • Skatteetaten
  • Statistisk sentralbyrå