Sammenhengende tjenester innenfor 7 livshendelser

For å oppnå målene i strategien og understøtte digital transformasjon, skal brukerne settes i sentrum gjennom utvikling av mer sammenhengende tjenester basert på viktige livshendelser.

Viktige situasjoner og livshendelser for brukerne skal velges som utgangspunkt for utvikling av sammenhengende tjenester, og regjeringen vil prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor 7 livshendelser i første omgang. Dette skal imidlertid ikke hindre utviklingen av andre sammenhengende tjenester.

På denne siden finner du status på hver av de syv livshendelsene, men du kan lese mer om hvordan Digitaliseringsdirektoratet og andre virksomheter jobber med livshendelse under.

Innhold

  Få barn

  Ansvarlig departement Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
  Utførende direktorat/virksomhet NAV
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) På grunn av koronasituasjonen er det foretatt noen omprioriteringer på området

  Målsetting og leveranser:

  • ASD forvalter i dag flere ordninger i folketrygdloven med relevans for livshendelsen. Direktoratet forvalter også ordninger som tilhører BFD.
  • I forbindelse med direktoratets langsiktige IKT-moderniseringsarbeid er det innført digitale tjenester for innsyn, dialog, samhandling og automatisert saksbehandling for foreldrepenger og pleiepenger.
  • Dette digitaliseringsarbeidet understøtter målsettingene i digitaliseringsstrategien.
  Viktige understøttende aktiviteter:
  • I det pågående moderniseringsarbeidet inngår utvikling av brukerorienterte, digitale tjenester for pleiepenger, omsorgspenger, barnetrygd, enslig forsørger og kontantstøtte.

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Barne- og familiedepartementet (BFD)

  Alvorlig sykt barn

  Ansvarlig departement Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
  Utførende direktorat/virksomhet Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse
  Gjennomføres 2019–2024
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) På plan – Prosjektet har fått midler fra StimuLab og er i en anskaffelsesprosess der konkurransen vil kunngjøres i september. Planlagt oppstart av Stimulab-prosjektet er i januar 2021, med planlagt ferdigstillelse desember 2021.

  Målsetting og leveranser:

  • Prosjektets overordnede mål er å gi familier med barn med sammensatte behov et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud slik at de kan fokusere sine ressurser på omsorg og livskvalitet for barnet og familien.

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Flekkefjord kommune
  • NAV
  • Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped)
  • Utdanningsdirektoratet

  Miste og finne jobb

  Ansvarlig departement Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
  Utførende direktorat/virksomhet NAV
  Gjennomføres 2019–
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig)

  Målsetting og leveranser:

  • Livshendelsen Miste og finne jobb er knyttet til Arbeids- og velferdsforvaltningens kjernevirksomhet
  • Arbeids- og Velferdsdirektoratet har ansvar for digitale tjenester på statlig side, men utvikler også løsninger for kommunal sektor gjennom for eksempel Digisos-arbeidet
  Viktige understøttende aktiviteter:
  • Arbeidsplassen.no ble lansert i 2019 og er en møteplass der arbeidsgivere og arbeidssøkere lett kan finne hverandre. Denne plattformen er utviklet og driftet av Arbeids- og velferdsetaten i samarbeid med private aktører
  • Digitalisering av sykefraværsoppfølgingen er et annet eksempel på digital tjenesteutvikling som bidrar til tjenester overfor arbeidsgivere og personbrukere

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • NAV

  Ny i Norge

  Ansvarlig departement Kunnskapsdepartementet (KD)
  Utførende direktorat/virksomhet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
  Gjennomføres 2019–
  Status (oppdateres halvårlig) På plan – IMDi har i 2020 gjennomført et innsiktsarbeid, for å dokumentere mer hvordan hvilke behov brukerne har. IMDi skal levere en rapport til departementet 1. oktober 2020. Dette vil legge grunnlaget for departementets videre arbeid med livshendelsen

  Målsetting og leveranser:

  • Det skal være enkelt å være ny i Norge (visjon) og Flere deltar i arbeids- og samfunnsliv (oppdragsmål)
  • For 2020: Innsiktsrapport med analyse av funn fra informasjonsinnhenting som grunnlag for videre arbeid med livshendelsen

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Brukerreiser og informasjonsinnhenting / intervjuer. IMDi har innhentet informasjon om følgende målgrupper: overføringsflyktninger, voksne asylsøkere, enslige mindreårige, barn i familie, familieinnvandrer og arbeidssøkere

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Digitaliseringsdirektoratet
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Faggruppe for tjenestekjeder under Kunnskapsdepartementet
  • Utlendingsdirektoratet (UDI)
  • NAV

  Dødsfall og arv

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) På plan – DSOP Oppgjør etter dødsfall har fått midler fra medfinansieringsordningen for gjennomføring av minimum viable product (MVP). Prosjektet er i gang, og planlegger pilotering i 2021.

  Målsetting og leveranser:

  • Gi innbygger en opplevelse av sammenheng i tjenester fra det offentlige når de opplever dødsfall i nære relasjoner, og forenkle prosessen etter dødsfall for de etterlatte. Prosesser som i dag er kompliserte, analoge og papirbaserte, skal gjennom digitalisering og deling av data i gjøre det enklere for de etterlatte i en ellers vanskelig tid

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • DSOP
  • Kartverket
  • NAV
  • Skatteetaten
  • Statens vegvesen
  • Domstoladministrasjonen
  • Finansaktører

  Starte og drive en frivillig organisasjon

  Ansvarlig departement Kulturdepartementet (KUD)
  Utførende direktorat/virksomhet KUD, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Lotteri- og stiftelsestilsynet, Brønnøysundregistrene
  Gjennomføres 2019–
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig)

  Mindre forsinkelser – Delprosjektene Digi-tilskudd og videreutvikling av Frivillighetsregisteret har opplevd mindre forsinkelser, delvis som følge av koronasituasjonen

  Målsetting og leveranser:

  • Det overordnede målet er å skape sammenhengende, digitale tjenester som forenkler hverdagen for frivillige organisasjoner slik at de får mer tid til aktivitet
  • En annen målsetning er "once-only"-prinsippet, som tilsier at frivillige organisasjoner kun skal rapportere informasjon til det offentlige en gang

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  • Brønnøysundregistrene
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Frivillighet Norge
  • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
  • Lotteri- og stiftelsestilsynet
  • Norges innsamlingsråd

  Starte og drive en bedrift

  Ansvarlig departement Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
  Utførende direktorat/virksomhet Brønnøysundregistrene
  Gjennomføres 2019–
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig)

  På plan

  Målsetting og leveranser:

  • Den overordnede målsetningen er forenkle for den næringsdrivende i alle faser (Idé-, etablering-, drive- og avslutningsfase) gjennom å se stegene den næringsdrivende må gjennom i sammenheng. Videre å etablere sammenhengende forretningstjenester med fokus på virksomheten på tvers av offentlig sektor, men også på tvers av privat og offentlig sektor. Brønnøysundregistrenes arbeid går ut på å etablere en metodikk for arbeidet, identifisere og koordinere tiltak, og i noen tilfeller gjennomføre tiltak som bidrar til forenklingen og gevinster for næringslivet. I tillegg en tett dialog med offentlige private sektorutvikling (OPS) porteføljene.

  Viktige understøttende aktiviteter (utvalg):

  • E-guider for “starte og drive” innen bestemte sektorer
  • Tilpasset veiledning SKD
  • Virkemiddelportal/digitalt tilskuddsregister
  • Ny bonde
  • Næringskoding
  • Krav om økonomisystem
  • Virksomhetsportal
  • Konkurskarantene
  • Kontroll av stråmenn
  • Min «næringsside for ENK»
  • Løpende næringskoding
  • Krav om egen bedriftskonto for ENK i bank
  • Digitale HMS-kort
  • Min innkreving
  • Løyveregister
  • IPR-lisens og panteregister

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Arbeidstilsynet
  • Digitaliseringsdirektoratet
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  • Skatteetaten
  • Statistisk sentralbyrå